ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2023

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 31/07/2023

Περίληψη πρακτικών ΔΣΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Από 18.1.2023 έως 28.6.2023


Πρακτικό 1/18.01.2023

Απονομή Ηθικών Αμοιβών
Εκμίσθωση ακινήτου της Ε.Τ.Α.Δ. Α.Ε. με Α.Β.Κ. 382, Ν. Αττικής (Π.Κ. Σουνίου)
Βελτιώσεις στις μεταβάσεις από Τμήμα σε Τμήμα (Εγκύκλιος: 3 /23.01.2023)
Τριετές Σχέδιο Ανάπτυξης 2022-2025 – Ετήσιο Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη 2022-2023 (Ανακοίνωση: 5 /19.01.2023)


Πρακτικό 2/28.01.2023
Ενημέρωση επί των αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής
Οικονομική Ενημέρωση 
Απονομή Ηθικών Αμοιβών
Ενημέρωση επί εκθέσεως οικονομικού ελέγχου της Π.Ε. Βορειοδυτικής Ελλάδος
Παραλαβή έργου «Τεχνολογική Αναβάθμιση και Ανάπτυξη νέων λειτουργικοτήτων για τη διαχείριση εκπαιδευτικών πλάνων»
Εκχώρηση μισθωτηρίων στην ALPHA BANK ως εξασφάλιση του δανειακού λογαριασμού του Σ.Ε.Π.
Ενημέρωση για την κατάθεση πρότασης χρηματοδότησης για το rebranding του Σ.Ε.Π. 
Επικύρωση απόφασης Δ.Σ. 194/17.12.2017, για την άσκηση νομικών μέτρων κατά του Δήμου Αλμυρού
Λήψη απόφασης για την κατάθεση αγωγής αποζημίωσης χρήσης του ακινήτου πόλεως Βελεστίνου κατά του Δήμου Ρήγα Φεραίου
Λήψη απόφασης για την άσκηση έφεσης κατά του Δήμου Μεσσήνης για το ακίνητο ιδιοκτησίας Σ.Ε.Π.
Θέματα Προσωπικού (θέμα 15 της Ημερήσιας Διάταξης)
Έγκριση χορήγησης Εντολών Διοίκησης (Ανακοίνωση: 6 /31.01.2023)
Απονομή Ηθικών Αμοιβών
Συζήτηση πρότασης αξιοποίησης του ακινήτου επί της οδού Ιπποκράτους
Συζήτηση για την Αναθεώρηση του Οργανισμού Σ.Ε.Π.
Έγκριση Προγράμματος Δράσης Κ.Ε.Π.Π.Ε. 2023
Κατοχύρωση σήματος 11ου Παγκοσμίου Προσκοπικού Τζάμπορη στον Ο.Β.Ι.


Πρακτικό 3/06.02.2023

Έγκριση Άρσης Εντολής Διοίκησης (Ανακοίνωση: 9/08.02.2023)


Ενημέρωση επί των αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής
Οικονομική Ενημέρωση 
Εγγραφή αναδειχθέντων Βαθμοφόρων, Μελών Ε.Κ.Σ. και Μελών Ε.Π.Π. στο Μητρώο Μελών της Γενικής Συνέλευσης Ιδρύματος Σ.Ε.Π. για τη διετία 2023-2024 (Ανακοίνωση: 29/29.03.2023)
Προϋπολογισμός Σ.Ε.Π. 2023
Αποδοχή δωρεάς ακινήτου εκ μέρους του «Κοινωφελούς Ιδρύματος Βροντάδων Χίου Υιών Κωνσταντίνου Μ. Λω»
Έγκριση Απογραφής 31-12-2022 Προσκοπικού Πρατηρίου
Έγκριση αναθεωρημένου Προϋπολογισμού Ελληνικής Αποστολής στο 25ο Παγκόσμιο Προσκοπικό Τζάμπορη
Έγκριση Προϋπολογισμού 38ης Π.Α.Π.Ε.
Λήψη απόφασης για τη λογιστική απεικόνιση έργων τέχνης Σ.Ε.Π.
Θέματα Προσωπικού
Έγκριση χορήγησης Εντολής Διοίκησης 
Απονομή Ηθικών Αμοιβών
Προσθήκη στον Κανονισμό Διοίκησης – Καθήκοντα Β.Γ.Ε. Συνεργασιών για την Ανάπτυξη 
Τροποποίηση Κανονισμού Ασφαλείας & Διοικητικών Θεμάτων Προσκοπικών Δράσεων, Κανονισμού Λειτουργίας κλάδου Προσκόπων και Κανονισμού Λειτουργίας Κλάδου Ανιχνευτών 
Ενημέρωση επί της πρότασης αξιοποίησης του ακινήτου ιδιοκτησίας Σ.Ε.Π., της οδού Ιπποκράτους
Κατάθεση σήματος Εορτασμού 60 χρόνων από το 11ο Π.Π. Τζάμπορη
Χρήση αίθουσας «Αθανάσιος Λευκαδίτης» (Ανακοίνωση: 18 /07.03.2023)


Πρακτικό 5/29.03.2023

Ενημέρωση επί των αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής
Καθορισμός ημερομηνίας πραγματοποίησης και έγκριση Πρόσκλησης 47ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Ιδρύματος Σ.Ε.Π.
Ανασκόπηση έτους 2021-2022 και στόχοι Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 2022-2023
Οικονομική Ενημέρωση 
Συγκρότηση Επιτροπής Πρατηρίου
Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο Πράσινο Ταμείο
Έγκριση προϋπολογισμού Ελληνικής Αποστολής στο ROVERWAY 2024
Έγκριση χορήγησης Εντολών Διοίκησης (Ανακοίνωση: 34 /04.04.2023)•
Ενημέρωση για την υποβληθείσα πρόταση στο MoP για τη χρηματοδότηση της Αναθεώρησης του Προσκοπικού Προγράμματος
Ολοκλήρωση «εσωτερικών» ερευνών – Ανάπτυξη Εκπαιδευτικής Πρότασης Σ.Ε.Π.
Έγκριση δαπάνης έργων «Επανασχεδιασμός & ανάπτυξη δικτυακού τόπου παιχνιδιών» και «Σχεδιασμός & ανάπτυξη mobile app δικτυακού τόπου παιχνιδιών»
Τροποποίηση Κανονισμού Ασφαλείας & Διοικητικών Θεμάτων Προσκοπικών Δράσεων, Κανονισμού Λειτουργίας κλάδου Προσκόπων και Κανονισμού Λειτουργίας Κλάδου Ανιχνευτών (Ανακοινώσεις: 31 /31.03.2023 & 35/07.04.2023)
Αποδοχή παράτασης παραχώρησης χρήσης του ακινήτου ΕΦ. ΕΛΕΓΧΟΥ 8ου χλμ. ιδιοκτησίας ΤΕΘΑ και παράταση παραχώρησης χρήσης χώρων του κτηρίου ΕΣΤΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ιδιοκτησίας Σ.Ε.Π.
Εκπροσώπηση Σ.Ε.Π. σε διεθνείς δράσεις 
Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων Κ.Ε.Π.Π.Ε. έτους 2022 
Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης Litter Less Campaign & Young Reporters of the Environment από το Messengers of Peace
Παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης του έργου έκδοσης οικοδομικής άδειας του ακινήτου στην οδό Παλαιών Πατρών Γερμανού 78 στην Πάτρα
Άσκηση καθηκόντων Οικονομικού Συμβούλου από τον Αντιπρόεδρο κ. Κ. Τάτση
Εξουσιοδότηση υπαλλήλου Σ.Ε.Π. για εκπροσώπηση στις ΔΕΚΟ 


Πρακτικό 6/24.04.2023

Ενημέρωση επί των αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής
Έγκριση τροποποίησης Συμφώνου Συνεργασίας Σ.Ε.Π. – Αρμενίων Προσκόπων Homenetmen
Έγκριση Απολογισμού Έργου 2022
Έγκριση παραλαβής υπερβάλλουσας ποσότητας Προσκοπικής Στολής από την ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. – Σύμβαση 27/1/2020
Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο Πράσινο Ταμείο
Έγκριση προϋπολογισμού ολοκλήρωσης προγράμματος Π.Ο.Δ.Α.Ζ. - Χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο
Έγκριση χορήγησης Εντολής Διοίκησης (Ανακοίνωση: 42 /26.04.2023)
Έγκριση Πολιτικής Ασφάλειας & Προστασίας Μελών Σ.Ε.Π.
Ενημέρωση για την εγκεκριμένη πρόταση στο MoP για τη χρηματοδότηση της Αναθεώρησης του Προσκοπικού Προγράμματος
Έγκριση σύμβασης Ορκωτού Ελεγκτή για την οικονομική χρήση 2022


Πρακτικό 7/12.05.2023

Έγκριση περιεχομένων Απολογισμού Έργου 2022 
Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης χρήσης ακινήτου για τη στέγαση του Σ.Ε.Π. στη Σύμη Δωδεκανήσου
Ταξινόμηση – έκδοση άδειας κυκλοφορίας ρυμουλκούμενων 
Αποδοχή παραίτησης Τακτικού Μέλους Γενικής Συνέλευσης του Ιδρύματος Σ.Ε.Π.
Έγκριση χορήγησης Εντολών Διοίκησης (Ανακοίνωση: 46 /16.05.2023)
Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας Μεταξύ της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ και του ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ (Ανακοίνωση: 48 /23.05.2023)


Πρακτικό 8/17.05.2023

Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης 2022
Έγκριση Προϋπολογισμού 2024


Πρακτικό 9/20.05.2023

Συζήτηση-ενημέρωση επί του οικονομικού απολογισμού 2022
Υπογραφή Τεχνικού Δελτίου για έργο: Προμήθεια εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών Προσκόπων Δυτικής Μακεδονίας 
Έγκριση χορήγησης Εντολής Διοίκησης (Ανακοίνωση: 47 /22.05.2023)


Πρακτικό10/27.05.2023

Έγκριση υποψηφίων για την εκλογή τριών (3) τακτικών και (2) αναπληρωματικών μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Οικονομικής Διαχείρισης 
Έγκριση προϋπολογισμού 47ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Ιδρύματος Σ.Ε.Π.
Πρόταση Δ.Σ. για εκλογή τριμελούς Προεδρείου 47ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Ιδρύματος Σ.Ε.Π. και πενταμελούς Εφορευτικής Επιτροπής 
Ενημέρωση για την Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2022
Ενημέρωση για την Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής της Οικονομικής Διαχείρισης για τη χρήση 2022
Λήψη απόφασης για μακροχρόνια ενοικίαση του ακινήτου της οδού Ιπποκράτους και εξουσιοδότηση του Προέδρου για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης


Πρακτικό11/28.06.2023

Ενημέρωση επί των αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής
Απονομή Ηθικών Αμοιβών
Λήψη απόφασης για διαγραφή νομικών υποθέσεων από τον πίνακα νομικών υποθέσεων
Εποπτεία του Σ.Ε.Π. από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων
Οικονομική Ενημέρωση 
Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού 47ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 
Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή στη δημοπρασία εκμίσθωσης ακινήτου του Δήμου Νέας Ζίχνης Σερρών
Λήψη απόφασης για την υποχρεωτική ασφάλιση εκμισθούμενων ακινήτων ιδιοκτησίας Σ.Ε.Π. από τους μισθωτές 
Λήψη απόφασης για την έκδοση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πώληση ακινήτων ιδιοκτησίας Σ.Ε.Π. στο Νομό Κιλκίς (Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πώλησης Ακινήτων Κιλκίς Α.Π. 452_28.07.2023) 
Έγκριση χορήγησης Εντολών Διοίκησης (Ανακοίνωση: 61 /14.07.2023)
Έγκριση επετειακού σήματος 110 χρόνων λειτουργίας του Προσκοπισμού στη Λάρισα
Τροποποίηση Κανονισμού Διοίκησης (Ανακοίνωση: 63 /21.07.2023)
Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας Προσκοπικών Δικτύων και του Κανονισμού Στολών & Διακριτικών(Ανακοίνωση: 67 /26.07.2023)
Λήψη απόφασης για την οικονομική ενίσχυση της παρουσίας Ελλήνων εκπροσώπων του ΔΕΣΜΟΣ στο 25ο Παγκόσμιο Προσκοπικό Τζάμπορη
Ενημέρωση για τη συγκρότηση Οργανωτικής Επιτροπής του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Παλαιών Προσκόπων
Έγκριση Προϋπολογισμού του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Παλαιών Προσκόπων 
Συζήτηση για την καμπάνια ενημέρωσης-προβολής, στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από το MoP πρόγραμμα Αναθεώρησης του Προσκοπικού Προγράμματος 
Συζήτηση για την εκμίσθωση του 4ου ορόφου του κτηρίου Κεντρικής Διοίκησης 


Επισυνάψεις

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2023.pdf