ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 28/07/2023
A/A: 452 / 2023

Πρόσκληση


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων δυνάμει της από 28-06-2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου να διερευνηθεί η πρόθεση ενδιαφέροντος για την πώληση ακινήτων ιδιοκτησίας του Ιδρύματος, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά για την πώληση ιδιόκτητων ακινήτων στη Γουμένισσα και το Παλαιό Αγιονέρι της Π.Ε. Κιλκίς.

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
Τα προς πώληση ακίνητα είναι:

(α) οικόπεδο έκτασης 452,04 τ.μ. με ισόγειο επ’ αυτού κτίσμα επιφάνειας 74,42 τ.μ. και ισογείου αποθήκης 3,78 τ.μ., το οποίο ευρίσκεται στη Γουμένισσα Κιλκίς και

(β) οικόπεδο έκτασης 360,00 τ.μ. με ισόγειο επ’ αυτού κτίσμα επιφάνειας 72,00 τ.μ., το οποίο ευρίσκεται στο Παλαιό Αγιονέρι Κιλκίς. 

Οι τίτλοι ιδιοκτησίας των ακινήτων είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου. 

Β. ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

α) η λέξη «προσφορά» και ο πλήρης τίτλος της πρόσκλησης,
β) η ημερομηνία λήξης της πρόσκλησης και
γ) τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.

Γ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θα καταθέσουν έγκαιρα την προσφορά τους.

Δ. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την Τετάρτη 30 Αυγούστου 2023 και ώρα 15.00 στην έδρα της Κεντρικής Διοίκησης του Σ.Ε.Π. (Πτολεμαίων 1 - 116 35 Αθήνα, 2ος όροφος) και η αποσφράγισή τους θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 19.00. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών θα συνταχθεί πρακτικό στο οποίο θα καταγραφούν οι πλειοδότες και οι τιμές που θα προσφέρουν, ώστε να ληφθεί απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Π.


Τηλέφωνο για πληροφορίες 6932299590 (κ. Χρήστος Τομπουλίδης).


Ημέρες & ώρες λειτουργίας
Υπηρεσιών Κεντρικής Διοίκησης Σ.Ε.Π.

Δευτέρα: 14.00 – 21.00
Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη & Παρασκευή: 09.00 – 15.00Επισυνάψεις

452_28.07.2023_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΙΛΚΙΣ.pdf