3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παλαιών Προσκόπων

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 25/07/2023
A/A: 66 / 2023

Ανακοίνωση


Σε εφαρμογή των προβλεπομένων στον Κανονισμό Παλαιών Προσκόπων (άρθρο 10) ανακοινώνεται η πραγματοποίηση του 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Παλαιών Προσκόπων

Σκοπός του Συνεδρίου είναι η μελέτη και εξέταση θεμάτων που απασχολούν τους Παλαιούς Προσκόπους και η διατύπωση προτάσεων για τον καθορισμό στόχων και προτεραιοτήτων για την πρόοδο, την ανάπτυξη και την προαγωγή του έργου που επιτελείται στις Ενώσεις Παλαιών Προσκόπων, καθώς και η εκλογή των αιρετών μελών της Κ.Ε.Π.Π.Ε.

Χρόνος και τόπος Συνεδρίου
Το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παλαιών Προσκόπων θα διεξαχθεί στην Αθήνα το Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2023, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Φιλαδέλφειας (Νικολάου Τρυπιά 45 – 14343 Ν. Φιλαδέλφεια), από τις 09:00 έως τις 19:00. 
Την ευθύνη διεξαγωγής του Συνεδρίου έχει η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου (Ο.Ε.Σ.) η οποία αποτελείται από τους κ. κ. Δημήτρη Μαναράκη Πρόεδρο Κ.Ε.Π.Π.Ε. ως Πρόεδρο, Νικόλαο Σταυρίδη Αρχηγό Ε.Π.Π. Λέσβου, Μεταξία Φιλιππάτου Υπαρχηγό Δράσεων Ε.Π.Π. Π.Ε. Αλεξανδρείας & Καΐρου, Αθανάσιο Πλαστρά Έφορο Π.Π. Π.Ε. Δυτικής Αττικής, Όλγα Βρετοπούλου Μέλος Ε.Π.Π. 1ου Ψυχικού, Νικόλαο Γιοχάλα Μέλος Ε.Π.Π. 6ου Κέρκυρας, Βάσω Καρανικόλα Αρχηγό Ε.Π.Π. Ηρακλείου, Βασίλειο Κόττα Μέλος Ε.Π.Π. 1ου Καλαμακίου, Ιωάννη Κουρή Υπαρχηγό Ε.Π.Π. Αιγάλεω, Αικατερίνη Κωνσταντινίδου Υπαρχηγό Ε.Π.Π. Π. Φαλήρου και Κωνσταντίνο Λυγερό Αρχηγό Ε.Π.Π. Π. Φαλήρου.

Θέματα Συνεδρίου
Θέμα 1ο: Ουσιαστική αναγνώριση του ρόλου των Π.Π. στην προσκοπική οικογένεια
Θέμα 2ο: Προαγωγή της Προσκοπικής αδελφότητας μέσα από τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ Κλιμακίων και Ε.Π.Π. ανά περιοχή, καθώς και μέσω της αλληλογνωριμίας μελών Ε.Π.Π. ευρύτερα
Θέμα 3ο: Ανάπτυξη και προαγωγή του έργου των ΕΠΠ και των Ομάδων Συντονισμού ειδικότερα 
Θέμα 4ο: Απολογισμός εργασίας Κ.Ε.Π.Π.Ε. 2019-2023 
Θέμα 5ο:Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη επτά (7) τακτικών και τριών (3) αναπληρωματικών μελών Κ.Ε.Π.Π.Ε. για τετραετή θητεία, που θα λήξει στις 31.12.2027.

Επίσης, στη διάρκεια του Συνεδρίου θα υπάρξει κεντρική ομιλία του κ. Νικολάου Κ. Κουρκουμέλη με θέμα «Προσκοπισμός για ενήλικες. Μια πρόκληση από τα παλιά».
Ο κ. Νικόλαος Κ. Κουρκουμέλης είναι Υποστράτηγος ε.α., Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Μέλος Ε.Π.Π. 1ου Συστήματος Κερκύρας.

Δικαίωμα συμμετοχής
Στο Συνέδριο μπορούν να μετέχουν ως Σύνεδροι με δικαίωμα ψήφου: 
Τα Μέλη που θα αναδειχθούν από τις Ε.Π.Π., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10.4.α του Κανονισμού Παλαιών Προσκόπων, 
Τα μέλη της Κ.Ε.Π.Π.Ε., 
Διατελέσαντες Πρόεδροι της Κ.Ε.Π.Π.Ε., εφόσον είναι απογεγραμμένα Μέλη σε Ε.Π.Π. και 
Οι Έφοροι Παλαιών Προσκόπων ή, εφόσον δεν έχουν οριστεί, οι Περιφερειακοί Έφοροι των Περιφερειακών Εφορειών στις οποίες λειτουργούν Ενώσεις Παλαιών Προσκόπων. 
Στο Συνέδριο μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου: 
Τα μέλη του Δ.Σ./Σ.Ε.Π. και
Μέλη Ενώσεων Παλαιών Προσκόπων ως Παρατηρητές, σε αριθμό που δεν υπερβαίνει τον αριθμό των Συνέδρων που αναλογούν σε κάθε Ένωση.

Όλοι οι συμμετέχοντες στο Συνέδριο σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους απαιτείται να έχουν απογραφεί για την προσκοπική περίοδο κατά την οποία πραγματοποιείται το Συνέδριο (προσκοπική περίοδος 2023 – 2024)

Μέτρο ανάδειξης Συνέδρων
Σύμφωνα με το άρθρο 10.4 του Κανονισμού Παλαιών Προσκόπων, ο αριθμός των αναλογούντων σε κάθε Ένωση Συνέδρων προκύπτει με βάση τον αριθμό των απογεγραμμένων μελών κάθε Ένωσης για την προσκοπική χρονιά που προηγείται του έτους διεξαγωγής του Συνεδρίου. Οι Ενώσεις που έχουν τουλάχιστον δώδεκα (12) απογεγραμμένα μέλη συμμετέχουν με δύο (2) συνέδρους, οι Ενώσεις που έχουν από δεκατρία (13) έως και είκοσι (20) απογεγραμμένα μέλη συμμετέχουν με τρεις (3) συνέδρους, οι Ενώσεις που έχουν από εικοσιένα (21) έως και τριάντα (30) απογεγραμμένα μέλη συμμετέχουν με τέσσερις (4) συνέδρους, οι Ενώσεις που έχουν από τριανταένα (31) έως και σαράντα (40) απογεγραμμένα μέλη συμμετέχουν με πέντε συνέδρους. Για Ενώσεις που έχουν από σαράντα ένα (41) απογεγραμμένα μέλη και άνω, προστίθεται αναλογικά ένας (1) ακόμη σύνεδρος για κάθε δέκα (10) απογεγραμμένα μέλη. Για τον υπολογισμό του αριθμού των Συνέδρων που αντιστοιχεί σε κάθε Ένωση θα ληφθούν υπόψη τα στοιχεία της απογραφής της 31ης Αυγούστου 2023. Η ανάδειξη των Συνέδρων γίνεται από την Ολομέλεια της κάθε Ένωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του Κανονισμού Παλαιών Προσκόπων.

Γνωστοποίηση Συνέδρων και Παρατηρητών στην Κ.Ε.Π.Π.Ε. και υποβολή ατομικής δήλωσης συμμετοχής
Η κάθε Ε.Π.Π. θα πρέπει να έχει γνωστοποιήσει στην Κ.Ε.Π.Π.Ε. τους Συνέδρους που την εκπροσωπούν και οι οποίοι έχουν αναδειχθεί από την Ολομέλειά της, καθώς και τους ενδιαφερόμενους Παρατηρητές, το αργότερο μέχρι την 15η Νοεμβρίου 2023
Οι έχοντες δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο, είτε ως Σύνεδροι είτε ως Παρατηρητές, θα πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν ατομική αίτηση συμμετοχής (θα γνωστοποιηθεί με επόμενη Ανακοίνωση), ομοίως μέχρι τις 15.11.2023.
Τα ανωτέρω θα πρέπει να έχουν γνωστοποιηθεί στην Κ.Ε.Π.Π.Ε. στην ηλεκτρονική διεύθυνση keppe@sep.org.gr ή ταχυδρομικά, στη διεύθυνση: Κ.Ε.Π.Π.Ε., Πτολεμαίων 1 Αθήνα, Τ.Κ. 11635. 

Ανάδειξη αιρετών μελών Κ.Ε.Π.Π.Ε.
Προκειμένου να εκλεγεί κάποιος ως αιρετό μέλος της Κ.Ε.Π.Π.Ε. θα πρέπει: 
1. πριν από την υποβολή της υποψηφιότητας να έχει διατελέσει μέλος σε Ένωση για τουλάχιστον τρία (3) συνεχόμενα έτη, 
2. να είναι απογεγραμμένο μέλος Ένωσης κατά το χρόνο πραγματοποίησης του Συνεδρίου και 
3. να μην έχει οικονομικές εκκρεμότητες προς το Σ.Ε.Π.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό Παλαιών Προσκόπων (άρθρο 8.2.δ) αιρετό μέλος που έχει αναδειχθεί και συμμετάσχει στην Κ.Ε.Π.Π.Ε. για δύο (2) συνεχόμενες θητείες, δεν μπορεί να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα στη διαδικασία ανάδειξης αιρετών μελών για την επόμενη θητεία.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα θα πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν αίτηση υποψηφιότητας για την Κ.Ε.Π.Π.Ε. (θα γνωστοποιηθεί με επόμενη Ανακοίνωση), μαζί με σύντομο βιογραφικό σημείωμα, το αργότερο μέχρι την 15η Νοεμβρίου 2023, στην ηλεκτρονική διεύθυνση keppe@sep.org.gr ή ταχυδρομικά, στη διεύθυνση Κ.Ε.Π.Π.Ε., Πτολεμαίων 1 Αθήνα, Τ.Κ. 11635.

Ο αριθμός των αναλογούντων σε κάθε Ε.Π.Π. Συνέδρων, το ποσόν συμμετοχής στο Συνέδριο και άλλες χρήσιμες πληροφορίες θα γνωστοποιηθούν έγκαιρα με νεότερες Ανακοινώσεις.

Αγαπητοί μας,

Επιδίωξη όλων μας είναι το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παλαιών Προσκόπων να αποτελέσει ένα ακόμη βήμα για την επιθυμητή ουσιαστική συμβολή των Παλαιών Προσκόπων στην προαγωγή του Προσκοπικού Έργου.
Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 113 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ
17 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ

Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 66_2023.pdf
ΑΝ.66_ΑΦΙΣΑ_964369418021489.jpeg