Έρευνα σε Ενήλικα Στελέχη που έχουν αποχωρήσει

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 11/05/2023
A/A: 44 / 2023

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος


Στα πλαίσια του Ετήσιου Σχεδίου για την Ανάπτυξη του Σ.Ε.Π. 2022 – 2023, θα πραγματοποιηθεί έρευνα για τα Ενήλικα Στελέχη του Σ.Ε.Π. που έχουν αποχωρήσει

Η έρευνα συμπεριλαμβάνεται στα Εγκάρσια Έργα του Σχεδίου Ανάπτυξης και αποσκοπεί στην αποτύπωση της εμπειρίας που αποκόμισαν οι εθελοντές μας από την ενασχόληση τους ως Ενήλικα Στελέχη. Τα ευρήματα θα αξιοποιηθούν στη βελτίωση διαδικασιών του Σ.Ε.Π.

Η έρευνα θα διεξαχθεί από την Παρασκευή 12 Μαΐου μέχρι και την Κυριακή 21 Μαΐου, μέσω ανώνυμου ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου. Για τη συμμετοχή τους στην έρευνα, θα αποσταλεί προσωπική πρόσκληση στα Ενήλικα Στελέχη του Σ.Ε.Π. τα οποία αποχώρησαν από την ενεργό Προσκοπική Κίνηση τα τελευταία 12 χρόνια.

Το συντονισμό και την παρακολούθηση της έρευνας θα έχει η Εφορεία Ανάπτυξης της Γενικής Εφορείας ([email protected]).ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ


Υπεύθυνος επεξεργασίας: Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (Διεύθυνση: Πτολεμαίων 1, Αθήνα, email: [email protected]

Σκοπός επεξεργασίας: Διερεύνηση των λόγων αποχώρησης Ενηλίκων Μελών από το Σ.Ε.Π. 
Νομική βάση επεξεργασίας: Άρ. 6 παρ. 1 στ΄ ΓΚΠΔ, δηλαδή το έννομο συμφέρον του Σ.Ε.Π., το οποίο συνίσταται στη βελτίωση των διαδικασιών του ώστε να είναι ανταποκρίνονται στους προβληματισμούς και τις επιθυμίες των ενηλίκων μελών του. Ο εν λόγω σκοπός έρευνας κρίθηκε συμβατός σε σχέση με τον αρχικό σκοπό τήρησης των στοιχείων σας, ως παλαιό μέλος του Σ.Ε.Π. 

Δεδομένα που θα επεξεργαστούμε: Τα δεδομένα που θα τύχουν επεξεργασίας θα συλλεγούν μέσω απαντήσεων σε ανώνυμο ερωτηματολόγιο. Με τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου δεν συλλέγονται κατά κανένα τρόπο στοιχεία ταυτοποίησης. 
Η συμπλήρωση των πεδίων α) ονοματεπωνύμου, β) Mail και γ) Κινητό τηλέφωνο, είναι προαιρετική και μόνο για την επικοινωνία του Σ.Ε.Π. μαζί σας για τους σκοπούς της έρευνας.

Αποδέκτες: Τα αποτελέσματα της έρευνας θα δημοσιευθούν ανώνυμα, συγκεντρωτικά και στατιστικά. Κανείς πλην των εξουσιοδοτημένων για την έρευνα μελών και εργαζομένων του Σ.Ε.Π. δεν θα έχει πρόσβαση σε αυτά. 

Διαβιβάσεις εκτός Ε.Ε.: Τα δεδομένα δεν θα διαβιβαστούν εκτός Ε.Ε. 

Χρόνος τήρησης: Τα δεδομένα θα τηρηθούν για το χρόνο που απαιτείται για τους σκοπούς της έρευνας που εκτιμάται σε περίπου σε έξι (6) μήνες.

Άσκηση δικαιωμάτων: Η άσκηση σε δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού, φορητότητας και εναντίωσης, μπορεί να γίνει με αποστολή email στο [email protected].

Σημ. Για υποβολή καταγγελίας κατά του Σ.Ε.Π. για ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, αρμόδια εποπτική αρχή είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων (https://www.dpa.gr).


Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 113 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ
17 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣΕπισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 44_2023.pdf