Απαλλαγή από την υποχρέωση Φ.Π.Α. των εκδηλώσεων των Κλιμακίων του Σ.Ε.Π.

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 03/04/2023
A/A: 32 / 2023

Ανακοίνωση


Όπως γνωρίζετε, η ύπαρξη μοναδικού ΑΦΜ για το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, αποτελεί ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στο καθεστώς λειτουργίας του Ιδρύματος. Η μοναδικότητα αυτή, στερούσε το δικαίωμα από τα Προσκοπικά Κλιμάκια, της υλοποίησης οικονομικών δράσεων-εκδηλώσεων προς ενίσχυση του ταμείου τους. 

Αν και με τις διατάξεις της παραγράφου ιη’ του άρθρου 22 του Κώδικα Προστιθέμενης Αξίας (Ν. 2859/2000), είχε δοθεί αρχικά η δυνατότητα για δύο εκδηλώσεις κατ’ έτος με απαλλαγή του Φ.Π.Α. η οποία με το Νόμο 4873/2021 επεκτάθηκε σε τέσσερις εκδηλώσεις κατ’ έτος μέχρι του ποσού των 20.000,00 Ευρώ στα Νομικά Πρόσωπα κοινωφελούς χαρακτήρα (δημόσια νοσοκομεία και φορείς κοινωνικής πρόνοιας, εκπαιδευτήρια, αθλητικοί σύλλογοι και σωματεία, μη κερδοσκοπικά ιδρύματα και σύλλογοι που εξυπηρετούν διάφορους σκοπούς, περιλαμβανομένων των πολιτιστικών συλλόγων, σωματεία, κοινωφελή οργανισμούς κ.λπ.), εντούτοις, το ευεργέτημα αυτό αντιστοιχούσε ανά ΑΦΜ και ως εκ τούτου, καθιστούσε απαγορευτική για τα κλιμάκια του Σ.Ε.Π., την υλοποίηση τέτοιων εκδηλώσεων, αφού το Σ.Ε.Π. εν συνόλω εδικαιούτο τελικά τέσσερις εκδηλώσεις κατ’ ανώτατο όριο κατ’ έτος. Αυτό είχε ως συνέπεια, τον αποκλεισμό και πάλι των Προσκοπικών Κλιμακίων από την ευεργετική αυτή φορολογική ρύθμιση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αντιλαμβανόμενο την αδικία και θέλοντας κυρίως, αφενός να διασφαλίσει τα ενήλικα στελέχη και τα μέλη των Επιτροπών από τον κίνδυνο νομικών εμπλοκών και αφετέρου να εξασφαλίσει τη νόμιμη υλοποίηση τέτοιων δράσεων-εκδηλώσεων, επισκέφτηκε τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο και του έθεσε το θέμα. Ο κ. Υπουργός αντιλήφθηκε το ζήτημα και μετά από συντονισμένες προσπάθειες και ενέργειες με τους υπηρεσιακούς παράγοντες, προέβησαν στην τροποποίηση της παραγράφου ιη’ του άρθρου 22 του του Κώδικα Προστιθέμενης Αξίας (Ν. 2859/2000), η οποία δημοσιεύθηκε την 28/3/2023 στο ΦΕΚ 77/2023 τ. Α΄ (άρθρο 95 Ν. 5036/2023) και προστέθηκε η παρακάτω διάταξη στην παράγραφο ιη’ του άρθρου 22 του Ν. 2859/2000: 

«… Ειδικά για τα πρόσωπα των περ. θ', ιδ', ιε', και ιστ', η απαλλαγή του πρώτου εδαφίου ισχύει με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για την παροχή υπηρεσιών και την παράδοση αγαθών που πραγματοποιείται για καθεμία από τις δηλωθείσες στη Φορολογική Διοίκηση εγκαταστάσεις των προσώπων αυτών…» και όπως διευκρινίζει ο Νομοθέτης «Με τη διάταξη εφαρμόζεται ίδια αντιμετώπιση, αναφορικά με την απαλλαγή των εκδηλώσεων και για τα παραρτήματα/εγκαταστάσεις των προσώπων των περ. θ', ιδ', ιε' και ιστ' της παρ. 1 του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ, τα οποία έχουν τον ίδιο ΑΦΜ, υπό τον όρο ότι οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν δηλωθεί στη Φορολογική Διοίκηση» (αιτιολογική έκθεση).

Οπότε σε αυτή τη διάταξη, υπάγονται όλα το Προσκοπικά Κλιμάκια τα οποία πλέον δικαιούνται μέχρι τέσσερις εκδηλώσεις κατ’ έτος με απαλλαγή Φ.Π.Α. έως το ποσό των 20.000,00 €. 

Μετά την έκδοση της ερμηνευτικής εγκυκλίου, θα ακολουθήσουν αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο υλοποίησης της ρύθμισης από τα Συστήματα και τις Π.Ε., καθώς και ο εναρμονισμός του Κ.Ο.Δ.Ε. στις νέες διατάξεις. 

Ιδιαιτέρες ευχαριστίες προς τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο, ο οποίος από την πρώτη στιγμή αγκάλιασε το αίτημά μας, και αποκατέστησε την αδικία, εξορθολογίζοντας τις διατάξεις προς το ευμενέστερο για το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων.

Επίσης ευχαριστούμε τον παλαιό Πρόσκοπο κ. Κωνσταντίνο Οικονομίδη, για την στήριξη όλο αυτό το διάστημα ώστε να επιτευχθούν τα παραπάνω. 

Πρωταρχικός στόχος της Κεντρικής Διοίκησης, είναι ο εναρμονισμός της λειτουργίας του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων με την ελληνική νομοθεσία, η διευκόλυνση του έργου των Κλιμακίων και η προστασία όλων των ενηλίκων εθελοντών μας. Σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε. 
Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 113 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ
17 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 32_2023.pdf