ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 47ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Σ.Ε.Π.

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 30/03/2023
A/A: 215 / 2023

Πρόσκληση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
47ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Σ.Ε.Π.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Οργανισμού Σ.Ε.Π. (ΦΕΚ 115Α’/12.5.2014), καλούνται τα Μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Ιδρύματος ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ στην 47η Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: Κτήριο Κεντρικής Διοίκησης Σ.Ε.Π. «Αντώνης Μπενάκης», Αίθουσα «Αθανάσιος Λευκαδίτης», Πτολεμαίων 1, Παγκράτι-Αθήνα.

ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: Σάββατο 27 Μαΐου 2023, ώρα 11.00.

Αν δεν υπάρξει απαρτία η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο, σύμφωνα με το άρθρο 6 παραγρ. 4 (α) του Οργανισμού. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα μέλη που είναι ταμειακώς εντάξει έως και την ημέρα της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1. Έγκριση Πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2022
2. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού και Ισολογισμού 2022 μετά των εκθέσεων της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Οικονομικής Διαχείρισης και των Ορκωτών Ελεγκτών και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη
3. Έγκριση Προϋπολογισμού 2024
4. Εκλογή 3 (τριών) τακτικών και 2 (δύο) αναπληρωματικών μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Οικονομικής Διαχείρισης για τετραετή θητεία


Επισυνάψεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 47η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.pdf
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024.pdf
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 2022.pdf
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022.pdf
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2023.pdf
ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ_ΧΡΗΣΗΣ 2022_25052023.pdf
ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ_ ΧΡΗΣΗΣ 2022_25052023.pdf
ΣΕΠ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2022 Β5-Β6-EBITDA-ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ.pdf