Ένταξη Εθελοντών στο Μητρώο Πολιτικής Προστασίας

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 07/12/2022
A/A: 115 / 2022

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος

Σε συνέχεια των ενεργειών της Κεντρικής Διοίκησης σχετικά με τα προγράμματα Πολιτικής Προστασίας του Σ.Ε.Π., σας γνωρίζουμε ότι στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης με αριθμό ΦΕΚ 5087Β΄/2022 και σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4662/2020, δημοσιεύθηκε Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, με θέμα «Δικαιολογητικά και διαδικασία εγγραφής των Εθελοντικών Οργανώσεων και των Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας στο Ενιαίο Μητρώο Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας (Ε.Μ.Ε.Π.Π.)», με την οποία καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία εγγραφής εθελοντικών οργανώσεων στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας (Μ.Ε.Ο.Π.Π.) της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) καθώς και των μελών αυτών, τα οποία πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις στο Μητρώο Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας (Μ.Ε.Π.Π.) του Ενιαίου Μητρώου Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας (Ε.Μ.Ε.Π.Π.).

Η εν λόγω απόφαση αφορά άμεσα το Σ.Ε.Π., το οποίο καλείται να καταθέσει αίτηση ένταξης στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας (Μ.Ε.Ο.Π.Π.), αλλά και τα Ενήλικα Μέλη του, τα οποία θα πρέπει να δηλωθούν από το Σ.Ε.Π. για να λάβουν την ιδιότητα του εθελοντή Πολιτικής Προστασίας ανά είδος δράσης, σύμφωνα με τα παρακάτω:

Α. Εγγραφή του Σ.Ε.Π. στο Μ.Ε.Ο.Π.Π.
Σύμφωνα με την ως άνω απόφαση, το Σ.Ε.Π. καλείται να καταθέσει αίτηση ένταξης στο Μ.Ε.Ο.Π.Π. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για τις εθελοντικές οργανώσεις που ήταν ενταγμένες στο προγενέστερο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (το οποίο και παύει να υφίσταται). 

Μεταξύ των στοιχείων της αίτησης, το Σ.Ε.Π. πρέπει να δηλώσει τον αριθμό των Μελών του που επιθυμούν να εγγραφούν και να λάβουν την ιδιότητα του εθελοντή Πολιτικής Προστασίας ανά είδος δράσης, όπως αυτές προσδιορίζονται στον Ν. 4662/2020 (άρθρο 57) έστω και εάν δεν έχουν λάβει σχετική εκπαίδευση έως σήμερα. 

Β. Δράσεις των Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με τον Ν. 4662/2020 (άρθρο 57)
Σύμφωνα με τον Ν. 4662/2020 (άρθρο 57), και βάσει του Κανονισμού Πολιτικής Προστασίας του Σ.Ε.Π., το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων υποστηρίζει τους κρατικούς φορείς σε όλες τις φάσεις του κύκλου καταστροφών, μέσω των κάτωθι επιλεγμένων δράσεων:
1. Επιχειρησιακές δράσεις:
α. Δράσεις δασοπροστασίας για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών (Forest Prevention Action-FPA).
β. Δράσεις δασοπυρόσβεσης για την καταστολή των δασικών πυρκαγιών (Forest Firefighting Action-FFA).
γ. Δράσεις πρώτων βοηθειών για την εφαρμογή ακολουθίας ενεργειών αποτροπής επιδείνωσης της κατάστασης τραυματιών ή ασθενών (First Aid Action-FAA).
δ. Δράσεις έρευνας και διάσωσης που αφορούν στη διαδικασία εντοπισμού και παροχής βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε κίνδυνο ή απειλούνται από επικείμενο κίνδυνο (Search and Rescue-SaR) και διακρίνονται σε: α) διασώσεις αστικού περιβάλλοντος, β) ορεινές διασώσεις, γ) διασώσεις υγρού στοιχείου.

2. Υποστηρικτικές δράσεις:
α. Δράσεις τηλεπικοινωνιών για την εξασφάλιση εναλλακτικών λύσεων για την αποκατάσταση των επικοινωνιών μεταξύ κρατικών φορέων, των εθελοντικών οργανώσεων και μεταξύ τους, σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, μέσω εγκεκριμένων συχνοτήτων (ComSupport Action-CSA) σε συνεργασία με τους αρμόδιους επιχειρησιακούς φορείς.
β. Δράσεις ψυχολογικής υποστήριξης για τη στήριξη των πληγέντων, των συγγενών των θυμάτων, καθώς και των πρώτων ανταποκριτών (Psychological Support Action-PSA).
γ. Δράσεις ενημέρωσης και προειδοποίησης για την παροχή έγκαιρης, λειτουργικής, συντονισμένης και απρόσκοπτης πληροφόρησης πολιτών σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και προληπτικά, ενδεικτικά, μέσω διανομής ενημερωτικού υλικού, σύμφωνα με τον Εθνικό Σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας (Public Awareness Action-PAA).
δ. Δράσεις μέριμνας πληγέντων για την εξασφάλιση βασικών αναγκών των πληγέντων, όπως, ενδεικτικά, μέσω παροχής προσωρινής στέγασης και σίτισης του πληθυσμού (Relief and Support Action-ReSA).
ε. Δράσεις μεταφορών για τη χρήση μεταφορικών μέσων σε δράσεις πολιτικής προστασίας, όπως, ενδεικτικά, τη μεταφορά ατόμων και υλικών (Transportation Action-TRAct).
στ. Δράσεις οργάνωσης και λειτουργίας χώρων συγκέντρωσης για την ανάπτυξη και οργάνωση προσωρινού καταυλισμού για διαμονή και σίτιση πληγέντων (Shelter Monitoring Action-SMA).

Γ. Δικαιολογητικά για τα Μέλη του Σ.Ε.Π. που επιθυμούν να αποκτήσουν την ιδιότητα του Εθελοντή Πολιτικής Προστασίας
Σύμφωνα με την Απόφαση του ΦΕΚ 5087Β΄/2022 (άρθρο 1), για τα Μέλη του Σ.Ε.Π. τα οποία επιθυμούν να αποκτήσουν την ιδιότητα του Εθελοντή Πολιτικής Προστασίας πρέπει το Σ.Ε.Π. να υποβάλει, αποκλειστικά και μόνο μέσω της Κεντρικής Διοίκησης, ηλεκτρονικό φάκελο, ο οποίος να περιλαμβάνει:
1. Κατάλογο με ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, διεύθυνση, τηλέφωνο, επάγγελμα και συγκεκριμένη ειδικότητα κάθε Μέλους στην εθελοντική οργάνωση Σ.Ε.Π. Για τις επιχειρησιακές δράσεις, τα Μέλη που θα συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο πρέπει να έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος και να μην υπερβαίνουν το εξηκοστό πέμπτο (65ο) έτος της ηλικίας τους (έτος γέννησης μεταξύ 1957 και 2004.). Για τις υποστηρικτικές δράσεις, το ως άνω όριο ηλικίας παρατείνεται έως το εβδομηκοστό (70ο) έτος (έτος γέννησης μεταξύ 1952 και 2004).

2. Ηλεκτρονικό φάκελο, ο οποίος για κάθε Μέλος του καταλόγου περιλαμβάνει τα κάτωθι: 
α. Για Έλληνες πολίτες, φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας. 
Σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμο, γίνεται δεκτό φωτοαντίγραφο σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου, ήτοι αυτών στις οποίες αναγράφονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου. Για πολίτες κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου και βεβαίωση της αρμόδιας αρχής που να αποδεικνύει ότι έχει μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα επί τουλάχιστον τριετία. Για υπηκόους τρίτων χωρών, φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου και άδεια παραμονής επί μακρόν διαμένοντος, που εκδόθηκε από την αρμόδια γι’ αυτό αρχή. Αν δεν προκύπτει από τα ως άνω έγγραφα η ημερομηνία γέννησης, πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό ή βεβαίωση γέννησης.
β. Για τα αλλοδαπά μέλη, χρειάζεται υπεύθυνη δήλωση του επικεφαλής της εθελοντικής οργάνωσης (στην περίπτωσή μας του Προέδρου Δ.Σ. Σ.Ε.Π.) ότι μιλούν και γράφουν με επάρκεια στην ελληνική γλώσσα. Για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, το ενδιαφερόμενο μέλος θα πρέπει να επικοινωνήσει μέσω του προσωπικού του λογαριασμού email με την Εφορεία Πολιτικής Προστασίας της Γενικής Εφορείας στο cp@sep.org.gr.
γ. Πρόσφατες γνωματεύσεις καλής γενικής ιατρικής κατάστασης, από ιατρούς ειδικότητας παθολόγου, καρδιολόγου και ψυχιάτρου, δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας.
δ. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 κάθε Μέλους του ανωτέρω καταλόγου, από την οποία να προκύπτει ότι:
i. Δεν έχει ασκηθεί εις βάρος του ποινική δίωξη και δεν έχει καταδικαστεί για εγκλήματα που αποτελούν κωλύματα για την πρόσληψη στο Δημόσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007).
ii. Δεν έχει την ιδιότητα του Εθελοντή Πυροσβέστη του Πυροσβεστικού Σώματος.
iii. Δεν είναι μέλος σε άλλη, υπό ένταξη, εθελοντική οργάνωση του Μ.Ε.Ο.Π.Π.
iv. Συναινεί στην επεξεργασία των στοιχείων του σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

Δ. Υποβολή δικαιολογητικών στο Σ.Ε.Π. των Μελών που επιθυμούν να αποκτήσουν την ιδιότητα του Εθελοντή Πολιτικής Προστασίας
Η συμπλήρωση του φακέλου δικαιολογητικών θα γίνει κεντρικά από το Σ.Ε.Π., αφού προηγουμένως κάθε Μέλος του Σ.Ε.Π. που επιθυμεί να αποκτήσει την ιδιότητα του Εθελοντή Πολιτικής Προστασίας υποβάλει προς το Σ.Ε.Π. τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά. Προς τούτο, κάθε ενδιαφερόμενο Μέλος του Σ.Ε.Π., το αργότερο μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2023, θα πρέπει:

α. Να συμπληρώσει τα αναφερόμενα στην παρ. Γ1 της παρούσας ανακοίνωσης στοιχεία για τον κατάλογο των εθελοντών στην Ηλεκτρονική Φόρμα Εισαγωγής Στοιχείων Ενδιαφερομένων Μελών Σ.Ε.Π. για την ιδιότητα του Εθελοντή Πολιτικής Προστασίας, στην οποία μπορεί να έχει πρόσβαση ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: https://forms.office.com/e/ddLMKqySNK

β. Να αποστείλει προς το Σ.Ε.Π. όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρ. Γ2 της παρούσας ανακοίνωσης με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το οποίο να έχει τίτλο «ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – Δικαιολογητικά Εθελοντή Πολιτικής Προστασίας».
Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να περιλαμβάνονται αποκλειστικά σε ένα και μόνο αρχείο pdf για κάθε μέλος, με όνομα αρχείου το ονοματεπώνυμο του συγκεκριμένου Μέλους που αφορούν. Η αποστολή του αρχείου προς το Σ.Ε.Π. θα πρέπει να γίνει με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το οποίο να έχει τίτλο «ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – Δικαιολογητικά Εθελοντή Πολιτικής Προστασίας», στην παρακάτω διεύθυνση: [email protected]

Προσοχή
Τα Μέλη του Σ.Ε.Π. που επιθυμούν να αποκτήσουν την ιδιότητα του Εθελοντή Πολιτικής Προστασίας πρέπει να είναι απογεγραμμένα για την προσκοπική χρονιά 2023.
Σύμφωνα με την Απόφαση του ΦΕΚ 5087Β΄/2022 (άρθρο 1, παρ. 4), έλλειψη δικαιολογητικών ή ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει αποκλεισμό από τη διαδικασία. Το Σ.Ε.Π. δεν θα ελέγξει και δεν είναι υπεύθυνο για την πληρότητα και για την ακρίβεια των δικαιολογητικών τα οποία θα υποβάλει κάθε Μέλος, παρά μόνο θα τα διαβιβάσει, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία.
Οι Περιφερειακοί Έφοροι θα ενημερωθούν για τα Μέλη των Περιφερειών τους που έχουν καταθέσει τα στοιχεία τους για εγγραφή ως Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας, προτού αυτά αποσταλούν στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
Η αποστολή των δικαιολογητικών, καθώς αφορά ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, οφείλει να γίνεται από κάθε ενδιαφερόμενο Μέλος κατ’ ιδίαν και μόνο από προσωπικό του λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). 


Αγαπητοί μου,

Το θεσμικό πλαίσιο της πολιτείας για τον εθελοντισμό στην Πολιτική Προστασία αλλάζει. Αντιλαμβανόμαστε τις πρακτικές δυσκολίες που παρουσιάζει η διαδικασία αυτή για τα μέλη του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων. Αξίζει όμως σε μια από τις πιο ιστορικές και μεγαλύτερες Εθελοντικές Κινήσεις της χώρας μας να έχει το ρόλο που της αναλογεί και στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας. 
Γι’ αυτό παροτρύνουμε και προτρέπουμε τα Ενήλικα Μέλη μας να συλλέξουν εγκαίρως τα απαραίτητα δικαιολογητικά ώστε να έχουμε όσο το δυνατόν πιο μαζική παρουσία στο νέο Μητρώο Πολιτικής Προστασίας της Πολιτείας. 

Οι Πρόσκοποι, βρισκόμαστε σε πάνω από 300 σημεία στην Ελλάδα, θέλουμε και μπορούμε να λειτουργήσουμε προς όφελος της κοινωνίας, κάνοντας πράξη την Υπόσχεση και το Νόμο μας.


Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 112 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ
17 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 115_2022.pdf