Τροποποιήσεις στον Κανονισμό Διοίκησης – Οργάνωση & Λειτουργία Σ.Ε.Π.

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 07/10/2022
A/A: 101 / 2022

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος


Το Διοικητικό Συμβούλιο, στη συνεδρίαση της 28ης Σεπτεμβρίου 2022, ενέκρινε τις ακόλουθες τροποποιήσεις στον Κανονισμό Διοίκησης – Οργάνωση & Λειτουργία Σ.Ε.Π. 

1. Αφαιρέθηκε από τις αρμοδιότητες της Τοπικής Εφορείας (όπου υφίσταται) η υποστήριξη της Εφαρμογής του Προσκοπικού Προγράμματος και της Μεθοδολογίας των Κλάδων και πλέον θα αποτελεί αποκλειστικά ευθύνη της Περιφερειακής Εφορείας.
2. Η Εντολή Διοίκησης Εφόρου Προσκοπικού Προγράμματος Τοπικής Εφορείας (όπου υφίσταται) καταργείται. Για θέματα Προσκοπικού Προγράμματος τα Τμήματα θα υποστηρίζονται από τους Κλάδους της Περιφερειακής Εφορείας.
3. Η ετήσια Απογραφή Μελών Σ.Ε.Π. θα ολοκληρώνεται το πρώτο τετράμηνο κάθε Προσκοπικής χρονιάς, ήτοι μέχρι την 31η Δεκεμβρίου εκάστου ημερολογιακού έτους.
4. Διευρύνονται τα όρια ηλικίας του Περιφερειακού Εφόρου και των Εφόρων της Περιφερειακής Εφορείας. 
5. Αφαιρέθηκαν από τις υποχρεώσεις των προς τήρηση βιβλίων και φακέλων της Περιφερειακής Εφορείας και του Συστήματος το Αρχείο Ανακοινώσεων και Κανονισμών Σ.Ε.Π. και το Αρχείο Εκπαιδευτικής Δραστηριότητας, τα οποία τηρούνται κεντρικά στο site και στο e-sep.
6. Τα καθήκοντα των Εντολών Διοίκησης Βοηθού Περιφερειακού Εφόρου και Τοπικού Εφόρου συγχωνεύθηκαν στην ίδια παράγραφο, μιας και είναι ακριβώς τα ίδια και παράλληλα καταργήθηκε ο πίνακας καθηκόντων του Εφόρου Προσκοπικού Προγράμματος Τ.Ε.
7. Στα καθήκοντα του Εφόρου Ανάπτυξης Π.Ε. προστέθηκε η συνεργασία με τον Έφορο Ανάπτυξης Γ.Ε.
8. Διαμορφώθηκε/βελτιώθηκε το έργο του Συμβουλίου Εφόρων Γενικής Εφορείας, του Συμβουλίου Βοηθών Γενικών Εφόρων και του Συμβουλίου Προσκοπικού Προγράμματος Γενικής Εφορείας.
9. Απλοποιήθηκε η διαδικασία ανανέωσης Εντολής Διοίκησης, σε σχέση με τις εκπαιδευτικές προϋποθέσεις. 
10. Εισάγεται η σχετική πρόβλεψη για όλες τις Περιφερειακές Εφορείες, σε ότι αφορά την εξ αποστάσεως πραγματοποίηση της Συνεδρίασης Ανάδειξης Περιφερειακού Εφόρου.
11. Προστέθηκε η προϋπόθεση απογραφής των ίδιων των Ενηλίκων Στελεχών για συμμετοχή στα Συνέδρια, όπως προβλέπεται ρητά στο Μέρος 3ο – Κεφ. 4. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ του Κανονισμού Διοίκησης, καθώς και η προϋπόθεση απογραφής των Προσκοπικών Δικτύων για να μετέχουν τα Μέλη τους στο Συνέδριο του Κλάδου.
Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 112 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ
17 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 101_2022.pdf