Ηλεκτρονική Απογραφή Προσκοπικής χρονιάς 2022 - 2023

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 05/08/2022
A/A: 9 / 2022

Εγκύκλιος
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Διοίκησης


Τα τελευταία τρία χρόνια, βιώσαμε πρωτόγνωρες αντιξοότητες, οι οποίες ανέτρεψαν τον προγραμματισμό και την καθημερινότητα όλων των ανθρώπων, σε όλα τα επίπεδα της ζωής. Οι καταστάσεις αυτές δεν ήταν δυνατόν να αφήσουν ανεπηρέαστη την Προσκοπική Κίνηση. Οι περιορισμοί στις δια ζώσης δράσεις, τα αυστηρά υγειονομικά μέτρα και η εν γένει επιφυλακτικότητα δυσχέραναν το έργο των ενηλίκων στελεχών μας και τα αποτελέσματα έγιναν ορατά και στο επίπεδο της μείωσης της απογραφής των Μελών του Σ.Ε.Π.

Τον Σεπτέμβριο του 2021 το Σ.Ε.Π. εκπόνησε το Εθνικό Σχέδιο Επανεκκίνησης «Ανεβάζουμε Στροφές». Τα Προσκοπικά Συστήματα και οι Περιφερειακές Εφορείες ξεκίνησαν με ζήλο και το φετινό καλοκαίρι πήρε ξανά το γνώριμο Προσκοπικό ρυθμό, με τις κατασκηνώσεις και τις Μ.Δ.Υ. σε όλη την επικράτεια και βεβαίως με την Μεγάλη Πανελλήνια Δράση «Ελπίδα 2022», με πολύ μεγάλη συμμετοχή.

Η νέα Προσκοπική χρονιά 2022-2023 θα πρέπει να αποτελέσει χρονιά ανάκαμψης και όλες μας οι δυνάμεις να συγκεντρωθούν, με στόχο όλο και περισσότερα παιδιά και νέοι να γίνουν μέλη της Κίνησης μας να επωφεληθούν από το Προσκοπικό Πρόγραμμα. 

Στη συνεδρίαση της 3ης Αυγούστου 2022, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε:

1. Την παράταση ισχύος της απογραφής του 2021-2022 έως την 11η Σεπτεμβρίου 2022 προκειμένου να καλύπτονται και οι τελευταίες εν εξελίξει θερινές πολυήμερες δράσεις των Κλιμακίων.
2. Η συνδρομή όλων των Μελών του Σ.Ε.Π. για την Προσκοπική χρονιά 2022 - 2023 να παραμείνει για 14η συνεχή χρονιά στο ύψος των € 25,00 ανά Μέλος. Σημαντικό βήμα, το οποίο θα μας επιτρέψει να φτάσουμε ακόμα πιο κοντά στην επίτευξη του στόχου της μείωσης του ποσού της ετήσιας συνδρομής μας, αποτελεί η διαρκής προσπάθεια για την αύξηση του αριθμού των Μελών του Σ.Ε.Π. 
3. Βάση όλων των επιβραβεύσεων για την αύξηση ή τη διατήρηση της αριθμητικής δύναμης Συστημάτων και Ε.Π.Π. να αποτελέσει η τελευταία προ COVID Προσκοπική χρονιά 2018 – 2019, ώστε να σηματοδοτήσει με ακόμα πιο εμφατικό τρόπο τη θέληση και την πεποίθηση μας ότι θα επιστρέψουμε και θα ξεπεράσουμε τα προ πανδημίας επίπεδα.
4. Στα Προσκοπικά Συστήματα τα οποία κατά την απογραφή της Προσκοπικής χρονιάς 2022 – 2023, όπως αυτή θα έχει διαμορφωθεί στις 31.8.2023, θα παρουσιάσουν αύξηση του αριθμού των Μελών τους μεγαλύτερη ή ίση του 10% συγκριτικά με τον αριθμό των Μελών τους στην απογραφή της Προσκοπικής χρονιάς 2018 - 2019, θα επιστρέφεται ανταποδοτικά ως επιβράβευση ποσό ίσο με € 5,00 ανά Μέλος, το οποίο θα μπορεί να αφαιρείται από την απογραφή της επόμενης Προσκοπικής χρονιάς (2022-2023). Εναλλακτικά, το Σύστημα έχει την επιλογή δωροεπιταγής του Προσκοπικού Πρατηρίου, για την αγορά υλικών και ειδών απαραίτητων για το Σύστημα ποσού ίσου με € 7,50 ανά Μέλος [βλ. παρ. 4 (γ)].
5. Να επιβραβευτούν τα Προσκοπικά Συστήματα τα οποία κατά την προσεχή Προσκοπική χρονιά 2022 - 2023 θα έχουν δύναμη μεγαλύτερη των 100 Μελών και θα έχουν διατηρήσει τη δύναμή τους στον ίδιο τουλάχιστον αριθμό Μελών με την απογραφή της Προσκοπικής χρονιάς 2018 – 2019 με δωροεπιταγή του Προσκοπικού Πρατηρίου για την αγορά υλικών ή ειδών αναγκαίων για το Προσκοπικό Πρόγραμμα ή τη λειτουργία τους [βλ. παρ. 4 (δ)].
6. Να επιβραβευτούν οι Ενώσεις Παλαιών Προσκόπων, οι οποίες για την Προσκοπική χρονιά 2022 - 2023 θα παρουσιάσουν αύξηση του αριθμού των Μελών τους μεγαλύτερη ή ίση του 20% σε σύγκριση με την προσκοπική χρονιά 2018 - 2019 και εφόσον στην απογραφή της τρέχουσας Προσκοπικής χρονιάς 2022 - 2023 έχουν δύναμη τουλάχιστον δώδεκα (12) Μελών, με δωροεπιταγή του Προσκοπικού Πρατηρίου για την αγορά υλικών ή ειδών αναγκαίων για το Προσκοπικό Πρόγραμμα ή τη λειτουργία τους.

Η Ηλεκτρονική Απογραφή της Προσκοπικής χρονιάς 2022 - 2023 θα ενεργοποιηθεί την Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022 και θα πραγματοποιηθεί από τα Προσκοπικά Συστήματα, τις Περιφερειακές Εφορείες και τις Ενώσεις Παλαιών Προσκόπων της χώρας ως ακολούθως: 

1. Διαδικασία Απογραφής
α) Η διαδικασία είναι ίδια με αυτήν των προηγουμένων ετών. Σημειώνεται ότι τα Προσκοπικά Συστήματα, οι Περιφερειακές Εφορείες ή οι Ενώσεις Παλαιών Προσκόπων που δεν έχουν απογραφεί για κάποιο από τα προηγούμενα έτη, πρέπει πρώτα να τακτοποιήσουν την εκκρεμότητα των προηγουμένων ετών και στη συνέχεια να προβούν στην Απογραφή για την Προσκοπική χρονιά 2022 – 2023.

β) Οι Έφοροι της Γενικής Εφορείας απογράφονται στην Περιφερειακή Εφορεία της επιλογής τους. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απογράφονται στη Γενική Εφορεία. Τα τακτικά Μέλη της Γενικής Συνέλευσης απογράφονται στο κλιμάκιο Γενική Συνέλευση.

γ) Την απογραφή των Ενώσεων Παλαιών Προσκόπων πραγματοποιεί η αρμόδια Περιφερειακή Εφορεία. Υπεύθυνος για την απογραφή είναι ο Περιφερειακός Έφορος, με τη συνεργασία του Εφόρου Διοίκησης και του Εφόρου Παλαιών Προσκόπων της Περιφερειακής Εφορείας.

δ) Ο δικτυακός τόπος στον οποίο λειτουργεί το Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Σ.Ε.Π. είναι www.e-sep.eu. Εναλλακτικά, μπορείτε να έχετε πρόσβαση και από το σχετικό σύνδεσμο (link) της ιστοσελίδας του Σ.Ε.Π. (http://www.sep.org.gr).

ε) Σύμφωνα με την Ανακοίνωση 51/21.03.2011, η Προσκοπική ταυτότητα χορηγείται άπαξ στα Μέλη που απογράφονται για πρώτη φορά, καθώς και σε όσα Μέλη ζητήσουν επανέκδοση. Οι Προσκοπικές ταυτότητες που εκδόθηκαν το 2016 και εστάλησαν σε όλα τα απογεγραμμένα Μέλη του Σ.Ε.Π. έχουν ισχύ και για την απογραφή του 2022-2023.


2. Είσπραξη και καταβολή Συνδρομής Μελών Συστημάτων και Περιφερειακών Εφορειών
α) Η Ε.Κ.Σ. κάθε Συστήματος ή Περιφερειακής Εφορείας εισπράττει το ποσό της ετήσιας Συνδρομής από κάθε Μέλος, συμπεριλαμβανομένης της ετήσιας Συνδρομής προς το Σ.Ε.Π., εκδίδοντας σχετική Απόδειξη Είσπραξης, το σύνολο της οποίας καταχωρεί ως έσοδο στο Σύστημα Ενιαίας Οικονομικής Διαχείρισης «e-finance». 

β) Στη συνέχεια, ο Αρχηγός Συστήματος ή ο Περιφερειακός Έφορος δημιουργεί την απογραφή των Μελών του Κλιμακίου και πατά το κουμπί «Καταχώρηση». Κατόπιν από την επιλογή «Εκκρεμείς Απογραφές» επιλέγει την απογραφή που επιθυμεί και πατά το κουμπί «Υποβολή» και αυτόματα δημιουργείται ο κωδικός πληρωμής «RF………». Ο Ταμίας της Ε.Κ.Σ., έχοντας τον κωδικό «RF……», καταβάλλει το ποσόν της απογραφής είτε με web-banking (από το πεδίο «πληρωμές» της τράπεζας) είτε με φυσική παρουσία στην Τράπεζα. Η έγκριση της απογραφής στο e-sep γίνεται αυτόματα. Αναλυτικές οδηγίες θα βρείτε στην επιλογή «βοήθεια» της εφαρμογής e-sep. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να γίνεται κατάθεση ή μεταφορά χρηματικών ποσών της ετήσιας Συνδρομής των Μελών των Κλιμακίων στους τραπεζικούς λογαριασμούς της Κεντρικής Διοίκησης. 

γ) Υπενθυμίζεται ότι για την εγγραφή νέου Μέλους η ετήσια Συνδρομή προσαυξάνεται με το ποσό των € 3,00 και για την επανέκδοση ή αντικατάσταση ταυτότητας η ετήσια Συνδρομή προσαυξάνεται με το ποσό του € 1,00. 

δ) Τα νεοϊδρυθέντα Συστήματα τυγχάνουν ευνοϊκής ρύθμισης, καταβάλλοντας € 1,00 ανά απογεγραμμένο Μέλος, για το πρώτο και το δεύτερο Προσκοπικό έτος της λειτουργίας τους.

ε) Η Κεντρική Διοίκηση αποδίδει μηνιαίως στην Ε.Κ.Σ. της Περιφερειακής Εφορείας ποσό € 3,00 ανά απογεγραμμένο Μέλος, πιστώνοντας τον τραπεζικό λογαριασμό του Κλιμακίου, για την κάλυψη των λειτουργικών της αναγκών.

3. Είσπραξη και καταβολή Συνδρομής Μελών Ενώσεων Παλαιών Προσκόπων
α) Η Ένωση Παλαιών Προσκόπων εισπράττει το ποσό της ετήσιας Συνδρομής από κάθε Μέλος της, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η ετήσια Συνδρομή Μελών Σ.Ε.Π. και εκδίδει σχετική Απόδειξη Είσπραξης, το σύνολο της οποίας καταχωρεί ως έσοδο στο Σύστημα Ενιαίας Οικονομικής Διαχείρισης «e-finance».

β) Στη συνέχεια, ο Περιφερειακός Έφορος δημιουργεί την απογραφή των Μελών της Ε.Π.Π. και πατά το κουμπί «Καταχώρηση». Κατόπιν από την επιλογή «Εκκρεμείς Απογραφές» επιλέγει την απογραφή που επιθυμεί και πατά το κουμπί «Υποβολή» και αυτόματα δημιουργείται ο κωδικός πληρωμής «RF………». Ο Υπαρχηγός Οικονομικών της Ε.Π.Π., έχοντας τον κωδικό «RF……», καταβάλλει το ποσόν της απογραφής είτε με web-banking (από το πεδίο «πληρωμές» της τράπεζας) είτε με φυσική παρουσία στην Τράπεζα. Η έγκριση της απογραφής στο e-sep γίνεται αυτόματα. Αναλυτικές οδηγίες θα βρείτε στην επιλογή «βοήθεια» της εφαρμογής e-sep. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να γίνεται κατάθεση ή μεταφορά χρηματικών ποσών της ετήσιας Συνδρομής των Μελών των Κλιμακίων στους τραπεζικούς λογαριασμούς της Κεντρικής Διοίκησης. 

γ) Υπενθυμίζεται ότι για εγγραφή νέου Μέλους η ετήσια Συνδρομή προσαυξάνεται με το ποσό των € 3,00 και για την επανέκδοση ή αντικατάσταση ταυτότητας η ετήσια Συνδρομή προσαυξάνεται με το ποσό του € 1,00.

δ) Οι νεοϊδρυθείσες Ε.Π.Π. θα καταβάλουν την προσκοπική χρονιά της ιδρύσεώς τους το ποσόν των € 25,00 ανά Μέλος και θα τυγχάνουν ευνοϊκής ρύθμισης καταβάλλοντας € 1,00 ανά απογεγραμμένο Μέλος για τη δεύτερη προσκοπική χρονιά της λειτουργίας τους.

ε) Η Κεντρική Διοίκηση αποδίδει μηνιαίως στην Ε.Κ.Σ. της Περιφερειακής Εφορείας στην οποία υπάγεται η Ε.Π.Π. ποσό € 2,00 ανά απογεγραμμένο Μέλος πιστώνοντας τον τραπεζικό λογαριασμό του Κλιμακίου, για την κάλυψη των λειτουργικών της αναγκών της.

4. Ενέργειες της Κεντρικής Διοίκησης
Όταν η Απογραφή Συστήματος, Περιφερειακής Εφορείας ή Ένωσης Παλαιών Προσκόπων εγκριθεί:

α) Η Εφορεία Διοίκησης Γ.Ε. αποστέλλει τις Προσκοπικές ταυτότητες των απογραφόμενων για πρώτη φορά Μελών των Συστημάτων, των Περιφερειακών Εφορειών και των Ε.Π.Π., καθώς και όσων έχουν ζητήσει επανέκδοση Προσκοπικής ταυτότητας.

β) Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόδοση των μεριδίων στις Περιφερειακές Εφορείες είναι η ύπαρξη διορισμένων Ε.Κ.Σ., καθώς και η ύπαρξη τραπεζικού λογαριασμού στην τράπεζα ALPHA BANK υπό τον Α.Φ.Μ. του Σ.Ε.Π.

γ) Σε κάθε Προσκοπικό Σύστημα το οποίο την 31.08.2023, στην Απογραφή της Προσκοπικής χρονιάς 2022 – 2023, θα παρουσιάσει ποσοστιαία αύξηση αριθμού Μελών μεγαλύτερη ή ίση του 10% σε σχέση με την απογραφή της τελευταίας προ COVID Προσκοπικής χρονιάς 2018 – 2019, θα επιστρέφεται ανταποδοτικά ως επιβράβευση ποσό ίσο με € 5,00 ανά Μέλος, το οποίο θα μπορεί να αφαιρείται από την απογραφή της επόμενης Προσκοπικής χρονιάς 2023 - 2024. Εναλλακτικά, το Σύστημα έχει την επιλογή δωροεπιταγής του Προσκοπικού Πρατηρίου, για την αγορά υλικών και ειδών απαραίτητων για το Σύστημα (πλην της Προσκοπικής Στολής, των συμπληρωματικών ειδών της, σημάτων και διακριτικών), ποσού ίσου με € 7,50 ανά Μέλος. Η οικονομική επιβράβευση ή η παράδοση της δωροεπιταγής θα γίνεται μετά την ολοκλήρωση της περιόδου της ετήσιας απογραφής και αφού συμψηφιστεί με τυχόν εκκρεμότητες με την Οικονομική Υπηρεσία Σ.Ε.Π.

Παράδειγμα Εφαρμογής του μέτρου
Ένα Προσκοπικό Σύστημα την 31.08.2023 κατά την απογραφή της Προσκοπικής χρονιάς 2022 – 2023, εμφανίζει δύναμη 60 Μελών και στην απογραφή της Προσκοπικής χρονιάς 2018 – 2019 είχε δύναμη 50 Μελών. Η αύξηση των 10 Μελών της απογραφής της Προσκοπικής χρονιάς 2022 – 2023 είναι της τάξης του 20% (μεγαλύτερη του 10%) σε σχέση με την απογραφή της Προσκοπικής χρονιάς 2018 – 2019. Ως εκ τούτου, για τη νέα απογραφή ισχύουν τα κάτωθι:

Ετήσια απογραφή 2018 – 2019
Ποσό: 50 Μέλη x € 25,00 ανά Μέλος = € 1.250,00

Ετήσια απογραφή 2022 – 2023

Α’ Επιλογή – Επιστροφή ποσού:
Επιστροφή: 60 Μέλη x € 5,00 ανά Μέλος = € 300,00 

B’ Επιλογή – Δωροεπιταγή Προσκοπικού Πρατηρίου:
Δωροεπιταγή: 60 Μέλη x € 7,50 ανά Μέλος = € 450,00 

δ) Περαιτέρω, για τα Προσκοπικά Συστήματα άνω των 100 Μελών, τα οποία την 31.08.2023, στην απογραφή της Προσκοπικής χρονιάς 2022 – 2023, δεν θα παρουσιάσουν την προαναφερθείσα ποσοστιαία αύξηση αριθμού Μελών μεγαλύτερη ή ίση του 10%, σε σχέση με την απογραφή της προσκοπικής χρονιάς 2018 – 2019, θα επιβραβεύεται ανταποδοτικά η διατηρησιμότητα / σταθερότητα της δύναμής τους ως ακολούθως: 

  • Τα Προσκοπικά Συστήματα που είχαν 101 – 120 απογεγραμμένα Μέλη την Προσκοπική χρονιά 2018 - 2019 και απογράψουν την Προσκοπική χρονιά 2022 - 2023 τουλάχιστον τον ίδιο αριθμό Μελών, θα λαμβάνουν δωροεπιταγή του Προσκοπικού Πρατηρίου για την αγορά υλικών και ειδών απαραίτητων για το Σύστημα (πλην της Προσκοπικής Στολής, των συμπληρωματικών ειδών της, σημάτων και διακριτικών), ποσού € 100,00. Η παράδοση της δωροεπιταγής θα γίνεται μετά την ολοκλήρωση της περιόδου της ετήσιας απογραφής και αφού συμψηφιστεί με τυχόν εκκρεμότητες με την Οικονομική Υπηρεσία Σ.Ε.Π.
  • Τα Προσκοπικά Συστήματα που είχαν 121 και άνω απογεγραμμένα Μέλη την Προσκοπική χρονιά 2018-2019 και απογράψουν την Προσκοπική χρονιά 2022 - 2023 τουλάχιστον τον ίδιο αριθμό Μελών θα λαμβάνουν δωροεπιταγή του Προσκοπικού Πρατηρίου για την αγορά υλικών και ειδών απαραίτητων για το Σύστημα (πλην της Προσκοπικής Στολής, των συμπληρωματικών ειδών της, σημάτων και διακριτικών), ποσού € 200,00. Η παράδοση της δωροεπιταγής θα γίνεται μετά την ολοκλήρωση της περιόδου της ετήσιας απογραφής και αφού συμψηφιστεί με τυχόν εκκρεμότητες με την Οικονομική Υπηρεσία Σ.Ε.Π. 

Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω ισχύουν μόνο για τα Συστήματα που καταβάλλουν ποσό απογραφής 25 € ανά Μέλος και ότι για να έχουν εφαρμογή τα μέτρα της επιβράβευσης, θα πρέπει την 31.08.2022 να υφίσταται διορισμένη και απογεγραμμένη Ε.Κ.Σ. στο Σύστημα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα. 

Με τα ανωτέρω παρέχεται σε κάθε Προσκοπικό Σύστημα η δυνατότητα να επιτύχει σημαντική ελάφρυνση του ποσού της ετήσιας Απογραφής, ως επιβράβευση για τη συνεχή και μεθοδική προσπάθεια αύξησης του αριθμού των Μελών του και παράλληλα επιβραβεύεται η διατηρησιμότητα της δύναμης των Συστημάτων με μεγάλη αριθμητική δύναμη, τα οποία ομολογουμένως έχουν μικρότερα περιθώρια αύξησης, αλλά συγκρατούν τον αριθμό των Μελών τους. Οι ενέργειες αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο της ανταποδοτικότητας της Ετήσιας Συνδρομής, στην οποία συμπεριλαμβάνονται αποφάσεις και ενέργειες της Διοίκησης, όπως: 

  • Μείωση της οικονομικής συμμετοχής των Βαθμοφόρων στις Εκπαιδεύσεις, με επιδότηση του κόστους των εκπαιδεύσεων από την Κεντρική Διοίκηση.
  • Διευκόλυνση των Κλιμακίων νησιωτικών και ορεινών περιοχών.
  • Υπαγωγή των νέων Συστημάτων σε καθεστώς απογραφής των Μελών τους με € 1,00 ανά Μέλος για δύο έτη κ.ά.

ε) Επίσης, οι Ενώσεις Παλαιών Προσκόπων οι οποίες στην Απογραφή της Προσκοπικής χρονιάς 2022 – 2023, την 31.08.2022 θα παρουσιάσουν ποσοστιαία αύξηση αριθμού μελών μεγαλύτερη ή ίση του 20% σε σχέση με την απογραφή της Προσκοπικής χρονιάς 2018 – 2019, και εφόσον την Προσκοπική χρονιά 2022 - 2023 απογράψουν τουλάχιστον δώδεκα (12) Μέλη, θα λαμβάνουν δωροεπιταγή του Προσκοπικού Πρατηρίου, για την αγορά υλικών και ειδών απαραίτητων για την Ένωση (πλην της Προσκοπικής Στολής, των συμπληρωματικών ειδών της, σημάτων και διακριτικών), ποσού € 100,00. Η παράδοση της δωροεπιταγής θα γίνεται μετά την ολοκλήρωση της περιόδου της ετήσιας Απογραφής και αφού συμψηφιστεί με τυχόν εκκρεμότητες με την Οικονομική Υπηρεσία Σ.Ε.Π.

Με Ανακοίνωση που θα ακολουθήσει θα γνωστοποιηθούν τα Προσκοπικά Συστήματα που πέτυχαν τους στόχους της αύξησης του 10% ή της διατηρησιμότητας της δύναμης για την Προσκοπική χρονιά 2021 – 2022 και το ποσό της επιβράβευσης θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το Προσκοπικό Σύστημα για την απογραφή της νέας Προσκοπικής χρονιάς 2022 – 2023. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση κατά την οποία Σύστημα δικαιούται οικονομική επιβράβευση, προ της δημιουργίας οποιασδήποτε απογραφής θα πρέπει να επικοινωνεί με την Οικονομική Υπηρεσία (κ. Σταύρος Αντωνίου, τηλ. 2169007281, santoniou@sep.org.gr). 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, με σοβαρότητα, προσεκτικό οικονομικό προγραμματισμό και συνετή διαχείριση, συνεχίζει την προσπάθεια ενίσχυσης των Συστημάτων μας και της ανταποδοτικότητας της Ετήσιας Συνδρομής των Μελών μας, παρά τις τρέχουσες ιδιαίτερα απαιτητικές συγκυρίες.

5. Εξυπηρέτηση Μελών
Η επικοινωνία με την Εφορεία Διοίκησης της Γ.Ε. για θέματα σχετικά με το e-sep θα γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης admin.c@sep.org.gr.

Η Απογραφή των Μελών κάθε Κλιμακίου για την Προσκοπική χρονιά 2022 - 2023 πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022, ώστε τα Μέλη μας να απολαμβάνουν των προνομίων και δικαιωμάτων που τους εξασφαλίζει η ιδιότητα του Μέλους του Σ.Ε.Π. Σημειώνεται ότι η Απογραφή και η ασφάλιση των Μελών του Σ.Ε.Π. αποτελεί προϋπόθεση για να συμμετέχουν σε κάθε Προσκοπική δράση.

Ενήλικα στελέχη που δεν έχουν απογραφεί οι ίδιοι, το Τμήμα τους ή το Σύστημά τους δεν μπορούν να έχουν Εντολή Διοίκησης, να συμμετέχουν σε εκπαιδεύσεις, συναντήσεις, συνέδρια, αναδείξεις και δραστηριότητες και τα Τμήματα δεν μπορούν να πραγματοποιούν Προσκοπικές δράσεις. Το αυτό ισχύει αντίστοιχα και για Μέλη Ε.Κ.Σ. και Μέλη Ε.Π.Π. Παρακαλούνται οι Αρχηγοί Συστημάτων, οι Περιφερειακοί Έφοροι και οι Αρχηγοί Ε.Π.Π. να φροντίσουν για την τήρηση των παραπάνω.

Είμαι βέβαιος ότι όλοι θα ανταποκριθούμε έγκαιρα στην υποχρέωση της ετήσιας Απογραφής η οποία απορρέει από τον Οργανισμό και τους Κανονισμούς του Σ.Ε.Π., διασφαλίζοντας έτσι την εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την ανταποδοτικότητα της Ετήσιας Συνδρομής, θέτοντας τις βάσεις για ακόμα περαιτέρω ανάπτυξη και συμβάλλοντας στο καλό της Προσκοπικής Κίνησης.
Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 112 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ

Επισυνάψεις

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 9_2022.pdf