Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για τις μετακινήσεις των συμμετεχόντων στην 6η Πανελλήνια Μεγάλη Δράση Ανιχνευτών «ΕΛΠΙΔΑ 2022»

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 01/07/2022
A/A: 409 / 2022

Προκήρυξη


Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού
για τις μετακινήσεις των συμμετεχόντων στην 
6η Πανελλήνια Μεγάλη Δράση Ανιχνευτών «ΕΛΠΙΔΑ 2022»   


Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.) προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για τις μετακινήσεις των συμμετεχόντων στην 6η Πανελλήνια Μεγάλη Δράση Ανιχνευτών «ΕΛΠΙΔΑ 2022» και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν την προσφορά τους, στην έδρα της Κεντρικής Διοίκησης του Σ.Ε.Π. (Μέγαρο Αντ. Μπενάκης - Πτολεμαίων 1 – 11635 Αθήνα – 2ος όροφος – τηλ: 2169007045), μέχρι την Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022 και ώρα 15:00’.

1. Αντικείμενο Διαγωνισμού
Οι μετακινήσεις των συμμετεχόντων στην 6η Πανελλήνια Μεγάλη Δράση Ανιχνευτών «ΕΛΠΙΔΑ 2022», που θα πραγματοποιηθεί στην περιοχή Βρύζες Φωκίδας – Καταφύγιο Οίτης. Συγκεκριμένα, οι μετακινήσεις 1.000 περίπου συμμετεχόντων κατά το χρονικό διάστημα από την 4η έως και την 12η Αυγούστου 2022, σύμφωνα με τα ειδικότερα καθοριζόμενα, ως προς τον προσδοκώμενο αριθμό συμμετεχόντων προς μετακίνηση, δρομολόγια, ωράρια και σημεία αναχώρησης και αφίξεως, στο Παράρτημα Α που επισυνάπτεται στο τέλος της παρούσης και συνιστά αναπόσταστο τμήμα αυτής. Οι μετακινήσεις θα πραγματοποιηθούν με επιβατηγά Δημοσίας Χρήσεως αυτοκίνητα (λεωφορεία), σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα.

Επίσης, πέραν των δρομολογίων του Παραρτήματος Α, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσφέρουν και για την παραμονή (stand by) των λεωφορείων στον τόπο της δράσης, ώστε να διασφαλιστεί η περίπτωση έκτακτης μετακίνησης των συμμετεχόντων στη δράση.

Επισημαίνεται ότι οι συμμετέχοντες θα είναι, ως επί το πλείστον, ανήλικοι ηλικίας δεκαπέντε έως δεκαοκτώ (15-18) ετών μετά των ενηλίκων συνοδών τους. Ο ακριβής αριθμός των συμμετεχόντων ανά μετακίνηση, καθώς και η ακριβής ώρα πραγματοποίησης των μετακινήσεων, όπως προσδιορίζονται στο Παράρτημα Α της παρούσης προκήρυξης, θα καθορισθεί οριστικά από το Σ.Ε.Π. μέχρι την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022.

2. Ισχύς Προσφορών
Κάθε συμμετέχων οφείλει να δηλώσει ρητά ότι η προσφορά του θα ισχύει για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την από την προθεσμία υποβολής των προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα προκήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

3. Τιμές Προσφορών
Η προσφερόμενη τιμή από κάθε συμμετέχοντα θα παραμείνει σταθερή και αμετάβλητη και δεν θα υπόκειται σε μερική ή ολική αύξηση, αναθεώρηση ή αναπροσαρμογή, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς του αλλά ούτε κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί με αυτόν στον οποίο θα ανατεθεί, εν συνόλω ή κατά μέρος, το έργο των μετακινήσεων των συμμετεχόντων στην 6η Πανελλήνια Μεγάλη Δράση Ανιχνευτών «ΕΛΠΙΔΑ 2022».

Η τιμή της προσφοράς κάθε ενδιαφερόμενου θα εκφράζεται σε ΕΥΡΩ και σε καθαρή αξία, ήτοι δεν θα περιλαμβάνει μόνον τον επιβαλλόμενο Φ.Π.Α. (τιμή προ Φ.Π.Α.).

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει προσφορά για το σύνολο ή μέρος των μετακινήσεων των συμμετεχόντων στην 6η Πανελλήνια Μεγάλη Δράση Ανιχνευτών «ΕΛΠΙΔΑ 2022», όπως αυτές αναφέρονται στην παράγραφο 1 της παρούσης και εξειδικεύονται στο Παράρτημα Α. 

Το Σ.Ε.Π. δύναται να διαπραγματευτεί με τον συμμετέχοντα, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός, τυχόν εκπτώσεις ή διακανονισμό επί του ποσού της προσφοράς του, προ της υπογραφής της σχετικής συμβάσεως.

4. Χρόνος και Τόπος Μετακινήσεων 
Τα σημεία αναχώρησης και αφίξεως καθώς και οι χρόνοι αυτών καθορίζονται ενδεικτικώς στο συνημμένο στην παρούσα Παράρτημα Α και κατόπιν της οριστικοποιήσεως αυτών θα γνωστοποιηθούν αμελλητί στον ανάδοχο και πάντως το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022. 

Οι υπηρεσίες μετακίνησης θα πρέπει να παράσχονται ακριβοχρόνως, ήτοι τα λεωφορεία που θα χρησιμοποιηθούν για εκάστη μετακίνηση θα πρέπει να ευρίσκονται στον κατά τα ανωτέρω ορισθέντα κάθε φορά τόπο τουλάχιστον μισή ώρα πριν την κατά τα ανωτέρω οριζόμενη.

5. Προσφορά 
Η προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί στην ελληνική γλώσσα, εντός σφραγισμένου φακέλου, εντός της κατωτέρω οριζομένης προθεσμίας.

Στην εξωτερική πρόσθια όψη εκάστου φακέλου προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α) η λέξη «Προσφορά» και ο πλήρης τίτλος της προκήρυξης, 
β) η ημερομηνία και η ώρα διενέργειας του διαγωνισμού και
γ) τα πλήρη στοιχεία επωνυμίας, διευθύνσεως και επικοινωνίας του αποστολέα-ενδιαφερομένου.

Εντός του ανωτέρω φακέλου, σε ξεχωριστό εσωκλειόμενο και σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά» θα τοποθετηθούν τα δικαιολογητικά που απαριθμούνται κατωτέρω υπό τον αριθμό 6 της παρούσης. 

Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς θα πρέπει να εσωκλείονται εντός τρίτου ξεχωριστού φακέλου, εσωκλειόμενου και αυτού στον ανωτέρω κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 
Σε κάθε άλλη περίπτωση, η προσφορά θα απορρίπτεται. 

Αμφότεροι οι εσωκλειόμενοι φάκελοι δικαιολογητικών και οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να φέρουν απαραιτήτως, επιπροσθέτως των ανωτέρω, και άπασες τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις, αλλοιώσεις ή άλλα διακριτικά σημεία.

Αν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε χειρόγραφη διόρθωση ή τροποποίηση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογεγραμμένη και να φέρει υπογραφή και σφραγίδα του ενδιαφερομένου ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου, του νομίμου εκπροσώπου αυτού. 

Μετά την κατά τα ανωτέρω κατάθεση της προσφοράς ουδεμία μεταβολή μπορεί να γίνει δεκτή, ενώ τυχόν ανάληψη της προσφοράς ή καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο παραίτηση του ενδιαφερομένου από αυτήν θα συνεπάγεται αυτοδίκαιη έκπτωσή του από την συμμετοχή του στον ανωτέρω διαγωνισμό με νεότερη προσφορά, ανεξαρτήτως εάν σώζεται προθεσμία.

6. Προϋποθέσεις και Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Οι συμμετέχοντες μαζί με την προσφορά τους, εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη «Δικαιολογητικά», εσωκλειομένου στον κυρίως φάκελο, θα πρέπει να υποβάλουν και τα εξής δικαιολογητικά:
α) Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας (αιτιολογία: Συμμετοχή Προμηθευτών) και Αποδεικτικό Ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο (αιτιολογία: Για κάθε νόμιμη χρήση)
β) Ενδεικτικό κατάλογο των κύριων πελατών τους ή/και συστατική επιστολή ή άλλο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει προηγούμενη επιτυχής διεκπεραίωση ανάλογου σε αριθμό ατόμων, πλήθος και απόσταση μετακινήσεων και συνολική χρονική διάρκεια έργου
γ) Άδεια Οδικού Μεταφορέα της συμμετέχουσας επιχείρησης 
δ) Άδεια κυκλοφορίας και ταξινόμησης του άρθρ. 3 της Υ.Α. 17910/1225 (ΦΕΚ Β΄ 2129/04.08.2014), όπως ισχύει, για άπαντα τα λεωφορεία που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για τις μετακινήσεις του προκηρυσσόμενου έργου
ε) Δελτίο Κ.Τ.Ε.Ο. για άπαντα τα λεωφορεία που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για τις μετακινήσεις του προκηρυσσόμενου έργου
στ) Εγγυητική επιστολή καλής εκπλήρωσης σε πρώτη ζήτηση από αξιόχρεο πιστωτικό ίδρυμα εδρεύον στην Ελλάδα, αξίας ίσης με το 10% της συνολικής προσφερόμενης τιμής 
ζ) Προαιρετικά πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης οδικής ασφάλειας (ISO 39001) ή/και πιστοποίηση συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO 14001) από πιστοποιημένο φορέα ή αντίστοιχη πιστοποίηση του ΕΛΟΤ. 

Άπαντα τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα προσκομισθούν σε επικυρωμένα αντίγραφα, πλην αυτών του εδαφίου (α) τα οποία θα είναι πρωτότυπα. Κάθε συμμετέχων υποχρεούται, προ της υπογραφής της συμβάσεως και επί ποινή εκπτώσεως από τον διαγωνισμό, να προσκομίσει συμπληρωματικά ή διευκρινιστικά έγγραφα που τυχόν θα του ζητηθούν από το Σ.Ε.Π.

7. Αποδοχή Προσφοράς
α) Η γνωστοποίηση της αποδοχής της προσφοράς στον προκριθέντα διαγωνιζόμενο θα γίνει αρχικώς τηλεφωνικά, εντός ευλόγου χρόνου από την κατακύρωση, καθώς και με έγγραφο του Σ.Ε.Π. εντός της προθεσμίας που ισχύει η προσφορά. Η περίοδος ισχύος της προσφοράς είναι δυνατόν να παρατείνεται με κοινή έγγραφη συμφωνία.

β) Κριτήριο του διαγωνισμού δεν αποτελεί μόνον η οικονομικά πλέον συμφέρουσα προσφορά, αλλά η συνολικά πλέον συμφέρουσα, συνυπολογιζομένων και των κριτηρίων ποιότητας, ποσότητας, εγγύησης καλής εκπλήρωσης κ.λπ., όπως αυτά ορίζονται κατωτέρω στην παρούσα. Το Σ.Ε.Π. δεν δεσμεύεται από την πρόσκληση για υποβολή προσφορών να κατακυρώσει στον τελευταίο μειοδότη και έχει το δικαίωμα να προκρίνει οποιαδήποτε προσφορά κατά τη δίκαιη και εύλογη κρίση του ή να απορρίψει όλες τις προσφορές και να ζητήσει νέες, ενώ όσοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό δεν αποκτούν κανένα δικαίωμα ή αξίωση απέναντι στο Σ.Ε.Π. από το γεγονός της συμμετοχής τους και μόνο, έστω και αν δηλώσουν τούτο στην προσφορά τους.

8. Κριτήρια Αξιολόγησης Προσφορών 
Εκτός της οικονομικής προσφοράς, θα ληφθούν υπόψη για την τελική επιλογή του αναδόχου και τα εξής κριτήρια:
Ασφάλεια και Ποιότητα μεταφορών:
Ηλικία, εξοπλισμός και μηχανολογική κατάσταση του στόλου, υποστηρικτικές δομές, επαρκές και έμπειρο προσωπικό.

Θα συνεκτιμηθεί και η εφαρμογή συστήματος διαχείρισης οδικής ασφάλειας (ISO 39001) ή/και πιστοποίηση συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO 14001). Ωστόσο, προκρίνεται και αποτελεί σε κάθε περίπτωση επαρκή και αναγκαία προϋπόθεση η τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της Υπουργικής Αποφάσεως 17910/1225 (ΦΕΚ Β΄ 2129/04.08.2014), όπως ισχύει.
Υποστήριξη και κάλυψη:
όπως αναλύεται στους ειδικούς όρους του άρθρου 9 της παρούσας προκήρυξης.

9. Ειδικοί Όροι
Άπασες οι μετακινήσεις θα πραγματοποιούνται με λεωφορεία τουλάχιστον 50 θέσεων.
Τα λεωφορεία θα πρέπει να διαθέτουν κλιματισμό και τουαλέτα και να πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στα άρθρα 6 και 8 της παρούσης και στην σε αυτά παραπεμπόμενη νομοθεσία ή/και πιστοποίηση εφαρμογής συστήματος διαχείρισης και ασφάλειας.
Όλες οι θέσεις των λεωφορείων θα διαθέτουν ζώνες ασφαλείας, πληρούσες τους όρους και προϋποθέσεις της Υπουργικής Αποφάσεως 17910/1225 (ΦΕΚ Β΄ 2129/04.08.2014), όπως ισχύει.
Σε περίπτωση βλάβης, ζημίας ή καθ’ οιοδήποτε άλλο τρόπο μη διαθεσιμότητας κάποιου ή κάποιων λεωφορείων, ανεξαρτήτως υπαιτιότητας, ο ανάδοχος θα πρέπει να αντικαταστήσει αυτό ή αυτά με ισάριθμα λεωφορεία, πληρούντα και αυτά άπαντες τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσης, προκειμένου να εκτελεστούν κανονικά και εντός του προβλεπομένου κάθε φορά χρονικού πλαισίου οι διαδρομές,
Τα λεωφορεία οφείλουν να είναι εφοδιασμένα με ασφάλιση επιβαινόντων,
Στη σύμβαση που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο θα εφαρμοσθεί η ισχύουσα  νομοθεσία που αφορά στις σχολικές εκδρομές και μετακινήσεις ανηλίκων μαθητών 
Η οικονομική προσφορά, όπως θα εσωκλείεται στον κατά τα ανωτέρω διακριτό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», θα πρέπει να αναγράφει, πλέον της συνολικής τελικής τιμής ως εκπεφρασμένης σε ΕΥΡΩ καθαρής αξίας προ Φ.Π.Α., και την αναλογούσα τιμή για έκαστο δρομολόγιο, τόσο συνολικώς όσο και κατά ναυλωμένο λεωφορείο, όπως τα δρομολόγια αυτά προσδιορίζονται στο συνημμένο Παράρτημα Α, καθώς και της τιμής κατά λεωφορείο ανά ημέρα για την παραμονή στον χώρο (stand by). Επισημαίνεται ότι ενδέχεται να τροποποιηθεί ο τελικός αριθμός των λεωφορείων που θα απαιτηθούν για κάθε μετακίνηση καθώς και μέρος ή το σύνολο των προγραμμάτων μετακινήσεων των συμμετεχόντων στην 6η Πανελλήνια Μεγάλη Δράση Ανιχνευτών «ΕΛΠΙΔΑ 2022», που αναφέρεται στο Παράρτημα Α της παρούσης, ο οποίος θα καθορισθεί οριστικώς και τελικώς μέχρι την Παρασκευή 22 Ιουλίου 2022 και θα γνωστοποιηθεί αμελλητί στον ανάδοχο.

10. Αποσφράγιση Προσφορών
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Δευτέρα 18 Ιουλίου 2022 και ώρα 18:00 στον 2ο όροφο του κτηρίου της Κεντρικής Διοίκησης του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, επί της οδού Πτολεμαίων αρ. 1 στην θέση Παγκράτι του Δήμου Αθηναίων, από Επιτροπή που θα οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Π. 
Οι σφραγισμένοι εσωκλειόμενοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία («Οικονομική Προσφορά») θα ανοιχθούν μόνον ύστερα από την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων του φακέλου προσφοράς και μόνον για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές και πληρούσες άπασες τις ανωτέρω προϋποθέσεις. 
Κατά την αποσφράγιση των προσφορών θα συνταχθεί πρακτικό στο οποίο θα καταγραφούν άπασες οι έγκυρες και πληρούσες τους όρους της παρούσης προσφορές και το οποίο θα εισαχθεί για τη λήψη απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Π.

11. Κατακύρωση – Ανάθεση
Στον συμμετέχοντα προμηθευτή που θα κατακυρωθεί η ανάθεση των μετακινήσεων των συμμετεχόντων στην 6η Πανελλήνια Μεγάλη Δράση Ανιχνευτών «ΕΛΠΙΔΑ 2022», θα γνωστοποιηθεί αρχικά τηλεφωνικώς η κατακύρωση, εντός ευλόγου χρόνου και στα στοιχεία επικοινωνίας που θα αναγράφονται στον φάκελο, και στη συνέχεια θα αποσταλεί σχετική επιβεβαιωτική επιστολή. 

Επισημαίνεται ότι είναι δυνατή και η κατακύρωση μέρους του προκηρυσσομένου έργου, επί τη βάσει και στο πλαίσιο προσφοράς που θα έχει υποβληθεί από ενδιαφερόμενο μόνον προς μέρος και ουχί ως προς το σύνολο αυτού. Σε τέτοια περίπτωση, το Σ.Ε.Π. διατηρεί το δικαίωμα νέας πρόσκλησης προς τους ενδιαφερομένους για υποβολή νέας προσφοράς, υπό τους αυτούς όρους και προϋποθέσεις όπως καθορίζονται στην παρούσα, για το εναπομένον και μη κατακυρωθέν μέρος του προκηρυσσομένου έργου.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει το αργότερο εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, από την ημερομηνία γνωστοποίησης σε αυτόν της κατακύρωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

12. Έλεγχος καταλληλότητας λεωφορείων
Ο ανάδοχος υποχρεούται να δέχεται κατά τον οριζόμενο ανωτέρω χρόνο αφίξεως των λεωφορείων, ήτοι τουλάχιστον μισή ώρα προς της προγραμματισμένης ώρας αναχώρησης, όπως αυτή καθορίζεται ανά δρομολόγιο στα συνημμένα στην παρούσα Παραρτήματα, και στο εκάστοτε σημείο αναχώρησης, όπως αυτά καθορίζονται στα συνημμένα Παραρτήματα, έλεγχο καταλληλότητας και συμμόρφωσης των λεωφορείων προς την ισχύουσα νομοθεσία και τους ανωτέρω όρους και προϋποθέσεις της παρούσας από ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του Σ.Ε.Π., με σκοπό την πιστοποίηση και εξασφάλιση της ασφάλειας και της ποιότητας της προσφερομένης μετακίνησης των συμμετεχόντων. Ο κατά τα ανωτέρω εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του Σ.Ε.Π., του οποίου ο διορισμός θα γνωστοποιηθεί στον ανάδοχο το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 22 Ιουλίου 2022, έχει δικαίωμα άρνησης του προσφερομένου λεωφορείου σε περίπτωση που αυτό δεν πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις, ενώ ο έλεγχος και η πλήρωση ή μη αυτών θα γίνεται κατ’ ελευθέρα αυτού κρίση, η οποία θα αιτιολογείται εμπεριστατωμένα και ειδικά και θα γνωστοποιείται αμελλητί στον ανάδοχο.

13. Ποιοτική και ποσοτική αποδοχή
Η αποδοχή των προσφερομένων λεωφορείων για κάθε μετακίνηση των συμμετεχόντων στην 6η Πανελλήνια Μεγάλη Δράση Ανιχνευτών «ΕΛΠΙΔΑ 2022» θα πραγματοποιείται από τον κατά τα αμέσως ανωτέρω εξουσιοδοτημένο από το Σ.Ε.Π. εκπρόσωπο, αφού ολοκληρωθεί προηγουμένως η διενέργεια ελέγχου καταλληλότητας αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 της παρούσης προκήρυξης. Ο ανωτέρω εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του Σ.Ε.Π. δύναται να υπογράφει κάθε δελτίο μεταφοράς ή άλλο σχετικό με την μετακίνηση έγγραφο.

Στην περίπτωση που ο αριθμός των λεωφορείων υπολείπεται του συμφωνηθέντος, θα γίνονται αποδεκτά τα υπόλοιπα λεωφορεία από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του Σ.Ε.Π., προς έναρξη της μετακίνησης έστω μέρους των συμμετεχόντων, αλλά ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμπληρώσει τον ελλείποντα αριθμό λεωφορείων μέχρι τον συμφωνηθέντα εντός μίας (1) ώρας. 

Σε περίπτωση που ένα ή περισσότερα λεωφορεία κριθεί κατά τον ανωτέρω έλεγχο ότι δεν πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 της παρούσης, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του Σ.Ε.Π. έχει δικαίωμα να αποκρούσει την μη προσήκουσα προσφορά, ήτοι να αρνηθεί εν μέρει ή, εάν η προσφορά αποκλίνει ουσιωδώς των όρων της παρούσης και της υπογραφησομένης συμβάσεως, εν συνόλω την χρήση των λεωφορείων αυτών για την ανατεθείσα μετακίνηση, και στον ανάδοχο θα επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 14 της παρούσης. Επισημαίνεται ότι η άρνηση παραλαβής ενός ή περισσοτέρων λεωφορείων, για λόγους ασφαλείας, καταλληλότητας ή/και μη τήρησης της ισχύουσας νομοθεσίας κατά τα ανωτέρω, δεν συνεπάγεται την αυτοδίκαιο λύση της συμβάσεως ούτε συνιστά λόγο καταγγελίας αυτής από πλευράς του αναδόχου.

14. Ποινικές Ρήτρες 
Κάθε παράβαση εκ μέρους του αναδόχου των όρων και συμφωνιών της παρούσης ως και της συμβάσεως που θα υπογραφεί μετά την κατακύρωση, τον καθιστά υπόχρεο να αποκαταστήσει κάθε θετική ή αποθετική ζημιά την οποία τυχόν ήθελε υποστεί το Σ.Ε.Π. εξ αυτής.

Αν ο ανάδοχος καθυστερήσει ως προς την παροχή των λεωφορείων στον κατά τα ανωτέρω οριζόμενο τόπο και χρόνο ανά μετακίνηση ή ως προς την συμπλήρωση τυχόν ελλείποντων ή αντικατάσταση κριθέντων ακατάλληλων λεωφορείων εντός της ανωτέρω οριζομένης προθεσμίας, θα υποχρεούται να καταβάλει στο Σ.Ε.Π. ποινική ρήτρα καθοριζομένη για εκάστη τμηματική μετακίνηση που παρουσιάζει καθυστέρηση, ήτοι για έκαστο δρομολόγιο είτε ανά λεωφορείο είτε στο σύνολο των λεωφορείων που αφορά, όπως καθορίζεται ειδικότερα στο συνημμένο Παράρτημα Α, η οποία θα υπολογίζεται ως ακολούθως: 100% της αξίας εκάστου δρομολογίου, ανά λεωφορείο είτε συνολικώς, που δεν θα παραδοθούν εγκαίρως ή δεν θα πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 της παρούσης, και μέχρι το σύνολο της αξίας του δρομολογίου που αντιστοιχεί.

Η ποινική ρήτρα θα καταβάλλεται ανεξαρτήτως επελεύσεως ή μη ζημίας στο Σ.Ε.Π., ενώ τυχόν κατάπτωση της ποινικής ρήτρας δεν στερεί το Σ.Ε.Π. από το δικαίωμα να αξιώσει την αποκατάσταση κάθε περαιτέρω επελθούσας θετικής ή αποθετικής του ζημίας.

Σε περίπτωση αδυναμίας μερικής ή ολικής παροχής ενός ή πλειόνων δρομολογίων από πλευράς του αναδόχου, ανεξαρτήτως υπαιτιότητας ή μη αυτού, θα καταπίπτει η ανωτέρω εγγυητική επιστολή σε πρώτη ζήτηση, χορηγηθείσα από τον ανάδοχο και το Σ.Ε.Π. θα δικαιούται να εισπράξει αυτήν αμέσως. Λόγω του ακριβοχρόνου χαρακτήρα της προκηρυσσόμενης συμβάσεως και της ανάγκης έγκαιρης μετακίνησης των συμμετεχόντων στην 6η Πανελλήνια Μεγάλη Δράση Ανιχνευτών «ΕΛΠΙΔΑ 2022», κάθε καθυστέρηση έγκαιρης προσφοράς των λεωφορείων προς αναχώρηση ή καθυστέρηση αφίξεως εξ υπαιτιότητας του οδηγού, όπως οι χρόνοι αυτοί ρητώς καθορίζονται στα συνημμένα Παραρτήματα, θα λογίζεται ως οριστική αδυναμία παροχής από πλευράς του αναδόχου και το Σ.Ε.Π. θα έχει δικαίωμα κατάπτωσης της ανωτέρω εγγυητικής επιστολής, ρητώς επιφυλασσόμενου του δικαιώματος του Σ.Ε.Π. να αξιώσει επιπλέον και την αποκατάσταση κάθε περαιτέρω θετικής ή αποθετικής του ζημίας.

15. Τρόπος Πληρωμής
Η πληρωμή του συμφωνηθέντος ποσού για την μετακίνηση των συμμετεχόντων στην 6η Πανελλήνια Μεγάλη Δράση Ανιχνευτών «ΕΛΠΙΔΑ 2022», θα πραγματοποιηθεί με προθεσμιακό διακανονισμό, του οποίου οι όροι θα εξειδικευθούν στην σύμβαση που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο, μετά από την επιβεβαίωση των υπογεγραμμένων από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του Σ.Ε.Π. δελτίων μεταφοράς του αναδόχου. 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να αναγράφουν στην προσφορά τους τον μέγιστο αριθμό ημερών αποπληρωμής που είναι διατεθειμένοι να δεχθούν.


Ακολουθεί το Παράρτημα "Α" το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προκήρυξης.
Ημέρες & ώρες λειτουργίας
Υπηρεσιών Κεντρικής Διοίκησης Σ.Ε.Π.

Δευτέρα: 14.00 – 21.00
Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη & Παρασκευή: 10.00 – 16.00Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 112 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
8 ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ


Επισυνάψεις

409_01.07.2022_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΛΠΙΔΑ 2022.pdf
409_01.07.2022_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΛΠΙΔΑ 2022_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΛΠΙΔΑ 2022.pdf