Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για τη σίτιση των συμμετεχόντων στην 6η Πανελλήνια Μεγάλη Δράση Ανιχνευτών «ΕΛΠΙΔΑ 2022»

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 01/07/2022
A/A: 408 / 2022

Προκήρυξη


Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού
για τη σίτιση των συμμετεχόντων στην 
6η Πανελλήνια Μεγάλη Δράση Ανιχνευτών «ΕΛΠΙΔΑ 2022»   


Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.) προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για τη σίτιση των συμμετεχόντων στην 6η Πανελλήνια Μεγάλη Δράση Ανιχνευτών «ΕΛΠΙΔΑ 2022» και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν την προσφορά τους, στην έδρα της Κεντρικής Διοίκησης του Σ.Ε.Π. (Μέγαρο Αντ. Μπενάκης - Πτολεμαίων 1 – 11635 Αθήνα – 2ος όροφος – τηλ: 2169007045), μέχρι την Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022 και ώρα 15:00’.


1. Αντικείμενο Διαγωνισμού
Η σίτιση, ήτοι η παροχή γεύματος και δείπνου, των συμμετεχόντων στην 6η Πανελλήνια Μεγάλη Δράση Ανιχνευτών «ΕΛΠΙΔΑ 2022», που θα πραγματοποιηθεί στην περιοχή Βρύζες Φωκίδας – Καταφύγιο Οίτης, από την 3η έως και την 12η Αυγούστου 2022, σύμφωνα με τα ενδεικτικά κατά τον προσδοκώμενο αριθμό συμμετεχόντων διαιτολόγια και ποσοτολόγια που επισυνάπτονται ως Παράρτημα A της παρούσης και συνιστά αναπόσπαστο τμήμα αυτής. 
Επισημαίνεται ότι ο ακριβής αριθμός των σιτιζομένων με γεύματα και δείπνα του Παραρτήματος Α της παρούσας προκήρυξης, θα καθορισθεί οριστικά από το Σ.Ε.Π. μέχρι την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022.
Λόγω της συμμετοχής στη δράση μουσουλμάνων (περίπου 100 άτομα), θα πρέπει τις ημέρες που προβλέπεται στο διαιτολόγιο χοιρινό να προταθούν εναλλακτικές λύσεις γευμάτων από τους υποψήφιους.

2. Ισχύς Προσφορών
Κάθε ενδιαφερόμενος οφείλει να δηλώσει ρητά ότι η προσφορά του θα ισχύει για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την από την προθεσμία υποβολής των προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα προκήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

3. Τιμές Προσφορών
Η προσφερόμενη τιμή από κάθε ενδιαφερόμενο θα παραμείνει σταθερή και αμετάβλητη και δεν θα υπόκειται σε μερική ή ολική αύξηση, αναθεώρηση ή αναπροσαρμογή, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς του, αλλά ούτε κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί με αυτόν στον οποίο θα ανατεθεί η σίτιση των συμμετεχόντων στην 6η Πανελλήνια Μεγάλη Δράση Ανιχνευτών «ΕΛΠΙΔΑ 2022».
Η τιμή της προσφοράς κάθε ενδιαφερόμενου θα εκφράζεται σε ΕΥΡΩ και σε καθαρή αξία, ήτοι δεν θα περιλαμβάνει μόνον τον επιβαλλόμενο Φ.Π.Α. (τιμή προ Φ.Π.Α.).
Το Σ.Ε.Π. δύναται να διαπραγματευτεί με τον συμμετέχοντα, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός, τυχόν εκπτώσεις ή διακανονισμό επί του ποσού της προσφοράς του, προ της υπογραφής της σχετικής συμβάσεως.

4. Χρόνος και Τόπος Παράδοσης 
Τα γεύματα και δείπνα θα πρέπει να παραδίδονται ακριβοχρόνως, ήτοι στις 12:30 κάθε ημέρας αναφορικά με τα γεύματα και στις 19:00 κάθε ημέρας αναφορικά με τα δείπνα, κατά τις ημερομηνίες που επακριβώς προσδιορίζονται στο συνημμένο της παρούσης Παράρτημα Α και στον τόπο που ρητά θα καθορισθεί από το Σ.Ε.Π.

5. Προσφορά 
Η προσφορά, η οποία δύναται να αφορά μόνον στο σύνολο του ανωτέρω υπό άρθρ. 1 οριζομένου έργου, θα πρέπει να υποβληθεί στην ελληνική γλώσσα, εντός σφραγισμένου φακέλου, εντός της κατωτέρω οριζομένης προθεσμίας.

Στην εξωτερική πρόσθια όψη εκάστου φακέλου προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α) η λέξη «Προσφορά» και ο πλήρης τίτλος της προκήρυξης, 
β) η ημερομηνία και η ώρα διενέργειας του διαγωνισμού και
γ) τα πλήρη στοιχεία επωνυμίας, διευθύνσεως και επικοινωνίας του αποστολέα-ενδιαφερομένου.

Εντός του ανωτέρω φακέλου, σε ξεχωριστό εσωκλειόμενο και σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά» θα τοποθετηθούν τα δικαιολογητικά που απαριθμούνται κατωτέρω υπό τον αριθμό 6 της παρούσης. 
Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς θα πρέπει να εσωκλείονται εντός τρίτου ξεχωριστού φακέλου, εσωκλειόμενου και αυτού στον ανωτέρω, κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 
Σε κάθε άλλη περίπτωση, η προσφορά θα απορρίπτεται. 
Αμφότεροι οι εσωκλειόμενοι φάκελοι δικαιολογητικών και οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να φέρουν απαραιτήτως, επιπροσθέτως των ανωτέρω και άπασες τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις, αλλοιώσεις ή άλλα διακριτικά σημεία.
Αν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε χειρόγραφη διόρθωση ή τροποποίηση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογεγραμμένη και να φέρει υπογραφή και σφραγίδα του ενδιαφερομένου ή σε περίπτωση νομικού προσώπου του νομίμου εκπροσώπου αυτού. 
Μετά την κατά τα ανωτέρω κατάθεση της προσφοράς ουδεμία μεταβολή μπορεί να γίνει δεκτή, ενώ τυχόν ανάληψη της προσφοράς ή καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο παραίτηση του ενδιαφερομένου από αυτήν θα συνεπάγεται αυτοδίκαιη έκπτωσή του από την συμμετοχή του στον ανωτέρω διαγωνισμό με νεότερη προσφορά, ανεξαρτήτως εάν σώζεται προθεσμία.

6. Προϋποθέσεις και Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Οι συμμετέχοντες μαζί με την προσφορά τους, εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη «Δικαιολογητικά», εσωκλειομένου στον κυρίως φάκελο, θα πρέπει να υποβάλουν και τα εξής δικαιολογητικά:
α) Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας (αιτιολογία: Συμμετοχή Προμηθευτών) και Αποδεικτικό Ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο (αιτιολογία: Για κάθε νόμιμη χρήση)
β) Ενδεικτικό κατάλογο των κύριων πελατών τους ή/και συστατική επιστολή ή άλλο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει προηγούμενη επιτυχής διεκπεραίωση ανάλογης σε αριθμό ατόμων, πλήθος και είδος γευμάτων και χρονική διάρκεια εκδήλωσης ή έργου 
γ) Πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων (ISO 22000-HACCP) από πιστοποιημένο φορέα ή αντίστοιχη πιστοποίηση του ΕΛΟΤ, καθώς και πιστοποίηση HALAL
δ) Άδεια κυκλοφορίας ΦΙΧ ή ΔΙΧ αυτοκινήτου μεταφοράς τροφίμων και
ε) Εγγυητική επιστολή καλής εκπλήρωσης του έργου ως άρθρου 1 της παρούσης σε πρώτη ζήτηση από αξιόχρεο πιστωτικό ίδρυμα εδρεύον στην Ελλάδα, αξίας ίσης με το 10% της συνολικής προσφερόμενης τιμής. 

Άπαντα τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα προσκομισθούν σε επικυρωμένα αντίγραφα, πλην αυτών του εδαφίου (α) τα οποία θα είναι πρωτότυπα. Κάθε συμμετέχων υποχρεούται, προ της υπογραφής της συμβάσεως και επί ποινή εκπτώσεως από τον διαγωνισμό, να προσκομίσει συμπληρωματικά ή διευκρινιστικά έγγραφα που τυχόν θα του ζητηθούν από το Σ.Ε.Π.

7. Αποδοχή Προσφοράς
α) Η γνωστοποίηση της αποδοχής της προσφοράς στον προκριθέντα διαγωνιζόμενο θα γίνει αρχικώς τηλεφωνικά, εντός ευλόγου χρόνου από την κατακύρωση, καθώς και με έγγραφο του Σ.Ε.Π. εντός της προθεσμίας που ισχύει η προσφορά. Η περίοδος ισχύος της προσφοράς είναι δυνατόν να παρατείνεται με κοινή έγγραφη συμφωνία.

β) Κριτήριο του διαγωνισμού δεν αποτελεί μόνον η οικονομικά πλέον συμφέρουσα προσφορά, αλλά η συνολικά πλέον συμφέρουσα, συνυπολογιζομένων και των κριτηρίων ποιότητας, ποσότητας, εγγύησης καλής εκπλήρωσης κ.λπ. Το Σ.Ε.Π. δεν δεσμεύεται από την πρόσκληση για υποβολή προσφορών να κατακυρώσει στον τελευταίο μειοδότη και έχει το δικαίωμα να προκρίνει οποιαδήποτε προσφορά κατά τη δίκαιη και εύλογη κρίση του ή να απορρίψει όλες τις προσφορές και να ζητήσει νέες, ενώ όσοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό δεν αποκτούν κανένα δικαίωμα ή αξίωση απέναντι στο Σ.Ε.Π. από το γεγονός της συμμετοχής τους και μόνο, έστω και αν δηλώσουν τούτο στην προσφορά τους.

8. Κριτήρια Αξιολόγησης Προσφορών 
Εκτός της οικονομικής προσφοράς, θα ληφθούν υπόψη για την τελική επιλογή του αναδόχου και τα εξής κριτήρια:
Υποδομή:
κτηριακές εγκαταστάσεις, μηχανολογικός εξοπλισμός, συστήματα πληροφορικής, αποθηκευτικοί  χώροι, επαρκές προσωπικό, σύστημα συσκευασίας και διανομής.
Υποστήριξη και κάλυψη:
όπως αναλύεται στους ειδικούς όρους του άρθρου 9 της παρούσας προκήρυξης.

9. Ειδικοί Όροι
Τα γεύματα και τα δείπνα θα παραδίδονται συσκευασμένα σε ατομικές μερίδες ή, κατόπιν προηγούμενης ειδικής υποδείξεως του Σ.Ε.Π., ομαδικά, όπου και όπως αυτό απαιτείται. 
Η ατομική συσκευασία των μερίδων των γευμάτων και δείπνων θα πρέπει να είναι κατάλληλη για τρόφιμα και ανθεκτική σε σύνθλιψη, εξωτερική πίεση ή παραμόρφωση, να διασφαλίζει το αναλλοίωτο των περιεχομένων και να είναι ανακυκλώσιμη ή/και φιλική προς το περιβάλλον, ενώ θα πρέπει να πληροί και τους όρους του άρθρου 9 του Κώδικος Τροφίμων και Ποτών.
Η παρασκευή των παραδιδομένων γευμάτων και δείπνων θα πρέπει να πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις του Οδηγού Υγιεινής αρ. 1 του Ε.Φ.Ε.Τ., όπως ισχύει, για τις επιχειρήσεις της κατηγορίας 3.
Η συσκευασία, φόρτωση, μεταφορά και εκφόρτωση των παραδιδομένων γευμάτων και δείπνων θα πρέπει να πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπ’ αριθμ. Πρωτ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967 Υπουργικής Αποφάσεως (ΦΕΚ Β΄ 2718/08.10.2012), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις ερμηνευτικές και διευκρινιστικές αυτού εγκυκλίους, καθώς και του Οδηγού Υγιεινής αρ. 9 του Ε.Φ.Ε.Τ., όπως ισχύει. 
Η οικονομική προσφορά, όπως θα εσωκλείεται στον κατά τα ανωτέρω διακριτό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», θα πρέπει να αναγράφει, πλέον της συνολικής τελικής τιμής ως εκπεφρασμένης σε ΕΥΡΩ καθαρής αξίας προ Φ.Π.Α. και την αναλογούσα τιμή για έκαστο γεύμα και δείπνο, όπως αυτά προσδιορίζονται στο διαιτολόγιο (μενού) του συνημμένου Παραρτήματος Α. 

10. Αποσφράγιση Προσφορών
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Δευτέρα 18 Ιουλίου 2022 και ώρα 19:00 στον 2ο όροφο του κτηρίου της Κεντρικής Διοίκησης του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, επί της οδού Πτολεμαίων αρ. 1 στη θέση Παγκράτι του Δήμου Αθηναίων, από Επιτροπή η οποία θα ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Π. 

Οι σφραγισμένοι εσωκλειόμενοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία («Οικονομική Προσφορά») θα ανοιχθούν μόνον ύστερα από την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων του φακέλου προσφοράς και μόνον για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές και πληρούσες άπασες τις ανωτέρω προϋποθέσεις. 

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών θα συνταχθεί πρακτικό στο οποίο θα καταγραφούν άπασες οι έγκυρες και πληρούσες τους όρους της παρούσης προσφορές και το οποίο θα εισαχθεί για τη λήψη απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Π.

11. Κατακύρωση – Ανάθεση
Στον συμμετέχοντα προμηθευτή που θα κατακυρωθεί η ανάθεση της σίτισης των συμμετεχόντων στην 6η Πανελλήνια Μεγάλη Δράση Ανιχνευτών «ΕΛΠΙΔΑ 2022», θα γνωστοποιηθεί αρχικά τηλεφωνικώς η κατακύρωση, εντός ευλόγου χρόνου και στα στοιχεία επικοινωνίας που θα αναγράφονται στον φάκελο και στη συνέχεια θα αποσταλεί σχετική επιβεβαιωτική επιστολή. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει το αργότερο εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, από την ημερομηνία γνωστοποίησης σε αυτόν της κατακύρωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

12. Δείγματα
Ο ανάδοχος της προμήθειας υποχρεούται να δέχεται κατά το χρόνο παράδοσης και στα σημεία παράδοσης των γευμάτων ή δείπνων, τυχαίο δειγματοληπτικό έλεγχο από ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του Σ.Ε.Π., όλων των γευμάτων και όλων των δείπνων που πρόκειται να διανεμηθούν στους προς σίτιση συμμετέχοντες στην 6η Πανελλήνια Μεγάλη Δράση Ανιχνευτών «ΕΛΠΙΔΑ 2022», με σκοπό την πιστοποίηση της ποσότητας και της ποιότητάς τους. Ο κατά τα ανωτέρω εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του Σ.Ε.Π., του οποίου ο διορισμός θα γνωστοποιηθεί στον ανάδοχο το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022, έχει δικαίωμα ελεύθερης επιλογής οποιασδήποτε ατομικής συσκευασίας εκ των παραδιδομένων γευμάτων ή δείπνων, ενώ η πιστοποίηση της ποσότητας και της ποιότητάς του θα γίνεται κατ’ ελευθέρα αυτού κρίση, η οποία θα αιτιολογείται εμπεριστατωμένα και ειδικά και θα γνωστοποιείται αμελλητί στον ανάδοχο.

13. Ποιοτική και ποσοτική παραλαβή
Η παραλαβή των γευμάτων και δείπνων για τους συμμετέχοντες στην 6η Πανελλήνια Μεγάλη Δράση Ανιχνευτών «ΕΛΠΙΔΑ 2022» θα πραγματοποιείται από τον κατά τα αμέσως ανωτέρω εξουσιοδοτημένο από το Σ.Ε.Π. εκπρόσωπο, αφού ολοκληρωθεί προηγουμένως η διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου επί των παραδιδομένων γευμάτων ή δείπνων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 της παρούσης προκήρυξης. 

Στην περίπτωση που ο αριθμός των μερίδων κατά την παράδοση υπολείπεται του συμφωνηθέντος, τα γεύματα και τα δείπνα θα παραλαμβάνονται από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του Σ.Ε.Π., αλλά ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμπληρώσει τον ελλείποντα αριθμό γευμάτων μέχρι τον συμφωνηθέντα εντός μίας (1) ώρας. 

Σε περίπτωση που η ποιότητα ή η ποσότητα των ατομικών μερίδων των παραδιδομένων γευμάτων και δείπνων δεν πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 της παρούσης, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του Σ.Ε.Π. έχει δικαίωμα να αποκρούσει την μη προσήκουσα προσφορά, ήτοι να αρνηθεί εν συνόλω την παραλαβή των μερίδων του συγκεκριμένου γεύματος ή δείπνου, και στον ανάδοχο θα επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 14 της παρούσης. Επισημαίνεται ότι η άρνηση παραλαβής ενός γεύματος ή δείπνου, για λόγους ανεπαρκούς ποσότητας ή μη ικανοποιητικής ποιότητας κατά τα ανωτέρω, δεν συνεπάγεται την αυτοδίκαιο λύση της συμβάσεως ούτε συνιστά λόγο καταγγελίας αυτής από πλευράς του αναδόχου.

14. Ποινικές Ρήτρες 
Κάθε παράβαση εκ μέρους του αναδόχου των όρων και συμφωνιών της παρούσης ως και της συμβάσεως που θα υπογραφεί μετά την κατακύρωση, τον καθιστά υπόχρεο να αποκαταστήσει κάθε θετική ή αποθετική ζημιά την οποία τυχόν ήθελε υποστεί το Σ.Ε.Π. εξ αυτής.

Αν ο προμηθευτής καθυστερήσει ως προς την παράδοση των γευμάτων ή των δείπνων ή ως προς την συμπλήρωση τυχόν ελλειπουσών μερίδων εντός της συμφωνηθείσης προθεσμίας, θα υποχρεούται να καταβάλει στο Σ.Ε.Π. ποινική ρήτρα καθοριζομένη για εκάστη τμηματική παραγγελία που παρουσιάζει καθυστέρηση, ήτοι για έκαστο γεύμα ή δείπνο και στο σύνολο των ατομικών μερίδων που αφορά, όπως καθορίζεται ειδικότερα στα συνημμένα Παραρτήματα, η οποία θα υπολογίζεται ως ακολούθως: 
100% της αξίας των μερίδων που δεν θα παραδοθούν εγκαίρως ή δεν θα πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 της παρούσης  και μέχρι το σύνολο της αξίας των μερίδων του γεύματος ή του δείπνου που αντιστοιχεί.

Η ποινική ρήτρα θα καταβάλλεται ανεξαρτήτως επελεύσεως ή μη ζημίας στο Σ.Ε.Π., ενώ τυχόν κατάπτωση της ποινικής ρήτρας δεν στερεί το Σ.Ε.Π. από το δικαίωμα να αξιώσει την αποκατάσταση κάθε περαιτέρω επελθούσας θετικής ή αποθετικής του ζημίας.

Σε περίπτωση αδυναμίας παροχής ενός γεύματος ή δείπνου από πλευράς του αναδόχου, ανεξαρτήτως υπαιτιότητας ή μη αυτού, θα καταπίπτει η ανωτέρω εγγυητική επιστολή σε πρώτη ζήτηση, χορηγηθείσα από τον ανάδοχο και το Σ.Ε.Π. θα δικαιούται να εισπράξει αυτήν αμέσως. Λόγω του ακριβοχρόνου χαρακτήρα της προκηρυσσόμενης συμβάσεως και της, για λόγους υγείας και ασφαλείας, ανάγκης άμεσης και έγκαιρης σιτίσεως των συμμετεχόντων στην 6η Πανελλήνια Μεγάλη Δράση Ανιχνευτών «ΕΛΠΙΔΑ 2022», ιδίως δε των ανηλίκων ηλικίας δεκαπέντε έως δεκαοκτώ (15-18) ετών, κάθε καθυστέρηση παράδοσης γεύματος ή δείπνου που ξεπερνά την μία (1) ώρα από τον οριζόμενο χρόνο παράδοσης στο συνημμένο Παράρτημα Α θα λογίζεται ως αδυναμία παροχής και το Σ.Ε.Π. θα έχει δικαίωμα κατάπτωσης της ανωτέρω εγγυητικής επιστολής, ρητώς επιφυλασσόμενου του δικαιώματος του Σ.Ε.Π. να αξιώσει επιπλέον και την αποκατάσταση κάθε περαιτέρω θετικής ή αποθετικής του ζημίας.

15. Τρόπος Πληρωμής
Η πληρωμή του συμφωνηθέντος ποσού για τη σίτιση των συμμετεχόντων στην 6η Πανελλήνια Μεγάλη Δράση Ανιχνευτών «ΕΛΠΙΔΑ 2022», θα πραγματοποιηθεί με προθεσμιακό διακανονισμό, του οποίου οι όροι θα εξειδικευθούν στην σύμβαση που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο, μετά από την επιβεβαίωση των υπογεγραμμένων από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του Σ.Ε.Π. δελτίων αποστολής του αναδόχου. 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να αναγράφουν στην προσφορά τους τον μέγιστο αριθμό ημερών αποπληρωμής που είναι διατεθειμένοι να δεχθούν.


Ακολουθεί το Παράρτημα "Α", το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προκήρυξης.
(ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ)


Ημέρες & ώρες λειτουργίας
Υπηρεσιών Κεντρικής Διοίκησης Σ.Ε.Π.

Δευτέρα: 14.00 – 21.00
Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη & Παρασκευή: 10.00 – 16.00
Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 112 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
8 ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ


Επισυνάψεις

408_01.07.2022_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΕΛΠΙΔΑ 2022.pdf
408_01.07.2022_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΕΛΠΙΔΑ 2022_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΕΛΠΙΔΑ 2022.pdf