Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών της Προσκοπικής Στολής

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 23/03/2022
A/A: 155 / 2022

Προκήρυξη

Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.) προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών της Προσκοπικής Στολής, όπως αυτά περιγράφονται στο συνημμένο «Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών Ειδών της Προσκοπικής Στολής» και προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο που πληροί τις προϋποθέσεις της παρούσας να καταθέσει την προσφορά του για το σύνολο ή μέρος των ειδών, στην έδρα της Κεντρικής Διοίκησης του Σ.Ε.Π. (Μέγαρο Αντ. Μπενάκης - Πτολεμαίων 1 – 11635 Αθήνα – 2ος όροφος – τηλ: 210.7290046, 210.7231218), μέχρι την Δευτέρα 16 Μαΐου 2022 και ώρα 18:00.

1. Αντικείμενο Προμήθειας
Ως αναφέρεται και περιγράφεται στο συνημμένο «Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών Ειδών της Προσκοπικής Στολής».

2. Ισχύς Προσφορών
Κάθε ενδιαφερόμενος οφείλει να δηλώσει ρητά ότι η προσφορά του θα ισχύει για χρονικό διάστημα ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της κατάθεσής της.

3. Τιμές Προσφορών
Η προσφερόμενη τιμή από κάθε ενδιαφερόμενο, θα παραμείνει σταθερή και αμετάβλητη και δεν θα υπόκειται σε αναθεώρηση ή αναπροσαρμογή, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς του και κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης που θα υπογραφεί, με αυτόν στον οποίο θα ανατεθεί η προμήθεια των ειδών της Προσκοπικής Στολής. Η προσφορά κάθε ενδιαφερόμενου θα εκφράζεται σε ΕΥΡΩ και δεν θα περιλαμβάνει Φ.Π.Α.

4. Χρόνος Παράδοσης 
Η πρώτη παράδοση των ειδών της Προσκοπικής Στολής θα γίνει σε ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης και το αργότερο μέχρι τις 01/12/2022. Συντομότερος χρόνος παράδοσης θα ληφθεί υπόψη στην αξιολόγηση των προσφορών. Η παράδοση θα ολοκληρωθεί τμηματικά εντός 18 μηνών από την πρώτη παράδοση. Ο προμηθευτής θα παραλαμβάνει από το Σ.Ε.Π. ένα μήνα πριν την εκάστοτε τμηματική παράδοση τον αριθμό ανά μέγεθος των ειδών της Νέας Προσκοπικής Στολής. 

5. Προσφορά 
Η προσφορά πρέπει να υποβληθεί σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α) η λέξη «Προσφορά» και ο πλήρης τίτλος της προκήρυξης 
β) η ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού
γ) τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα
Μέσα στον κυρίως φάκελο, σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο θα τοποθετηθούν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά». Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς θα τοποθετηθούν επίσης σε ξεχωριστό φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». Σε διαφορετική περίπτωση η προσφορά θα απορρίπτεται. Οι φάκελοι Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Αν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Μετά την κατάθεση της προσφοράς ουδεμία μεταβολή μπορεί να γίνει δεκτή.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να προσφέρουν για τα υποκάμισα και για τους δύο τύπους υφασμάτων, όπως αυτοί αναφέρονται στο συνημμένο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών (Μέρος Γ, Πίνακες 1 και 2) είτε για έναν εξ αυτών. Ομοίως για τα παντελόνια μπορούν να προσφέρουν και για τους δύο τύπους υφασμάτων, όπως αυτοί αναφέρονται στο συνημμένο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών (Μέρος Δ, Πίνακες 3 και 4) είτε για έναν εξ αυτών.

6. Προσόντα και Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Οι συμμετέχοντες μαζί με την προσφορά τους, μέσα στον κυρίως φάκελο, θα πρέπει να υποβάλλουν και τα εξής δικαιολογητικά:
α) Τελευταίο δημοσιευμένο καταστατικό της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις του.
β) Γενικό Πιστοποιητικό περί τροποποιήσεων. 
γ) Αντίγραφα Δημοσιευμένων Οικονομικών Καταστάσεων των τριών τελευταίων ετών.
δ) Πιστοποιητικό εκπροσώπησης. 
ε) Πιστοποιητικά από τα οποία να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
στ) Κατάλογο των κύριων πελατών και προμηθευτών.

7. Αποδοχή Προσφοράς
α) Η γνωστοποίηση της αποδοχής της προσφοράς στον προκριθέντα διαγωνιζόμενο θα γίνει με έγγραφο του Σ.Ε.Π., μέσα στην προθεσμία που ισχύει η προσφορά, η οποία είναι δυνατό να παραταθεί μετά από κοινή συμφωνία.
β) Το Σ.Ε.Π. δεν δεσμεύεται από την πρόσκληση για υποβολή προσφορών, να κατακυρώσει στον τελευταίο μειοδότη και έχει το δικαίωμα να προκρίνει οποιαδήποτε προσφορά κατά τη δίκαιη και εύλογη κρίση του, να ζητήσει βελτιωμένες προσφορές από τους συμμετέχοντες στον παρόντα διαγωνισμό ή να απορρίψει όλες τις προσφορές και να ζητήσει νέες, δεδομένου ότι όσοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό δεν αποκτούν κανένα δικαίωμα απέναντι στο Σ.Ε.Π. από τη συμμετοχή τους, έστω και αν δηλώσουν τούτο στην προσφορά τους.

8. Ειδικοί Όροι
Στην αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί σοβαρά υπόψη και η δυνατότητα παροχής των παρακάτω υπηρεσιών :
α) Συμφωνία στο χρονοδιάγραμμα παραδόσεων.
β) Δυνατότητα ραφής επί μέτρω για τα προς προμήθεια είδη.
γ) Τήρηση αποθήκης με όλα τα είδη. 
δ) Ενημέρωση με μηχανογραφικές καταστάσεις προς τους υπευθύνους του Σ.Ε.Π., ανά τακτά χρονικά διαστήματα ή όποτε ζητηθεί, με διάφορα στοιχεία όπως π.χ. αναλυτικά υπόλοιπα αποθήκης κατά είδος και μέγεθος, αναφορές πωλήσεων κατά είδος, μέγεθος και χρονική περίοδο, αναφορές πωλήσεων κατά είδος και χρονική περίοδο, αναφορές πωλήσεων κατά κατάστημα, είδος και χρονική 
ε) Εάν ο υποψήφιος προμηθευτής είναι πιστοποιημένος από τον ΕΛ.Ο.Τ με Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΝ ISO 9001 ή άλλο παρόμοιο. 

9. Αποσφράγιση Προσφορών
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Δευτέρα 16 Μαΐου 2022 και ώρα 19.00 στον 2ο όροφο του κτηρίου της Κεντρικής Διοίκησης του Σ.Ε.Π. (Πτολεμαίων 1, Παγκράτι), από επιτροπή που έχει συσταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Π.

10. Κατακύρωση – Ανάθεση
Στον προμηθευτή που θα γίνει η ανάθεση της προμήθειας θα αποσταλεί σχετική επιστολή. Θα πρέπει να προσέλθει το αργότερο σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία γνωστοποίησης για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Ο χρόνος παράδοσης των ειδών αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 
Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής θα καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους 10% της συνολικής αξίας της σύμβασης.

11. Δείγματα
Ο ανάδοχος υποχρεούται, πριν την έναρξη της παραγωγικής διαδικασίας, να υποβάλει στο Σ.Ε.Π.:
α) Εργαστηριακά δείγματα σε ύφασμα παραγωγής (10 x 20 cm) προς έγκριση χρωματισμού, βασισμένα στα δοθέντα χρώματα Pantone και σε πρότυπο που θα δοθεί από το Σ.Ε.Π.
β) Τελικό δείγμα προϊόντος, σύμφωνα με την προδιαγραφή και τα εγκεκριμένα χρώματα, το οποίο αφού ελεγχθεί θα αποτελέσει πρότυπο δείγμα βάσει του οποίου θα γίνει η παραγωγή και η οριστική παραλαβή.
Η κατασκευή και η βαφή του υφάσματος παραγωγής θα γίνουν στην αρχή της διαδικασίας για το σύνολο της προμήθειας και πριν την πρώτη παράδοση. Όλες οι παραδόσεις θα προέρχονται από την αρχική παρτίδα υφάσματος και βαφής. 

12. Πατρόν Ραφής
Το αργότερο είκοσι (20) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με το Σ.Ε.Π. για τη βελτίωση υπαρχόντων πατρόν ραφής των ειδών, σύμφωνα με τις υποδείξεις και δείγματα των ειδών της Νέας Προσκοπικής Στολής που θα του δοθούν από το Σ.Ε.Π. Με την έγκρισή τους, τα πατρόν θα αποτελέσουν πνευματική ιδιοκτησία του Σ.Ε.Π. Η παραγωγή και παραλαβή των ειδών θα γίνει βάσει των εγκεκριμένων πατρόν.

13. Ποιοτική και ποσοτική παραλαβή
Για την πρώτη παράδοση η ποιοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει αφού προηγηθεί δειγματοληψία για εργαστηριακό και μακροσκοπικό έλεγχο. Για τις επόμενες παραδόσεις θα γίνεται μακροσκοπικός έλεγχος και εφόσον προκύψει διαφορά του προς παράδοση δείγματος από το πρότυπο δείγμα, τότε θα γίνεται και εργαστηριακός έλεγχος. 

Ο μακροσκοπικός έλεγχος θα γίνεται είτε από το αρμόδιο προσωπικό του Σ.Ε.Π. είτε από αρμόδιο φορέα. Προκειμένου να εφαρμοστεί δειγματοληψία και μακροσκοπικός έλεγχος, η παράδοση των ειδών πρέπει να γίνεται ανά είδος. Το σχήμα δειγματοληψίας θα είναι αυτό της μονής.

Στην περίπτωση που ο αριθμός των ελαττωματικών ειδών βρίσκεται εντός του ορίου AQL 2,5% η παρτίδα των ειδών θα παραλαμβάνεται και ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να επιδιορθώσει ή ακόμα και να αντικαταστήσει τα ελαττωματικά είδη. Ο καθορισμός του ορίου δεν δίνει το δικαίωμα στον προμηθευτή να προμηθεύει εν γνώσει του ελαττωματικά είδη μέσω συστηματικής διαδικασίας. Στην περίπτωση που ο αριθμός των ελαττωματικών ειδών υπερβαίνει τα όρια που έχουν τεθεί, τότε η παρτίδα απορρίπτεται. Η αξιολόγηση των ελαττωματικών ειδών θα γίνει βάσει των προβλεπομένων του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών της Γ.Γ. Εμπορίου.

Στην περίπτωση του εργαστηριακού ελέγχου λαμβάνονται τυχαία δύο (2) όμοια δείγματα και αποστέλλονται σε εργαστήριο αναγνωρισμένου κρατικού φορέα επιλογής του Σ.Ε.Π. προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι εργαστηριακές δοκιμές που αναφέρονται στα φύλλα τεχνικών προδιαγραφών. Οι δοκιμές γίνονται με τις μεθόδους που αναφέρονται στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών. Τα αναφερόμενα όρια ανοχής ανά χαρακτηριστικό και ιδιότητα καθορίζουν τις αποκλίσεις που είναι διατεθειμένο να αποδεχτεί το Σ.Ε.Π. Αν τα παραδοθέντα είδη παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις προδιαγραφές δεν θα παραλαμβάνονται και στον προμηθευτή θα επιβάλλονται κυρώσεις ως αναφέρονται στο άρθρο 14 της παρούσας.

Ο δαπάνες των εργαστηριακών δοκιμών σε όλα τα στάδια βαρύνουν τον προμηθευτή.

14. Ποινικές Ρήτρες 
Κάθε παράβαση εκ μέρους του προμηθευτή των όρων και συμφωνιών υποχρεώνει τον προμηθευτή να αποζημιώσει για κάθε θετική ή αποθετική ζημιά το Σ.Ε.Π., την οποία ήθελε τυχόν υποστεί.
Αν ο προμηθευτής καθυστερήσει την παράδοση των εμπορευμάτων ή την αντικατάσταση τυχόν ελαττωματικών εμπορευμάτων, πέραν του συμφωνηθέντος χρόνου, θα υποχρεούται να καταβάλει στο Σ.Ε.Π. ποινική ρήτρα επί της συνολικής αξίας εκάστης παραγγελίας που παρουσιάζει καθυστέρηση, σε ποσοστό 1,00% για κάθε μία ημερολογιακή ημέρα καθυστέρησης πέραν του συμφωνηθέντος χρόνου και μέχρι τριάντα (30) συνολικά ημερολογιακές ημέρες καθυστέρησης, ήτοι 30,00% συνολικά. Η ποινική ρήτρα θα καταβάλλεται άσχετα από το εάν το Σ.Ε.Π. υπέστη εξ αυτής ζημία. 

Οι εγκρίσεις δειγμάτων και πατρόν από το Σ.Ε.Π. θα γίνονται εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την υποβολή τους. Επιπλέον καθυστέρηση εκ μέρους του Σ.Ε.Π. δεν βαρύνει τον προμηθευτή και δεν επιφέρει ρήτρα.

Μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερών καθυστέρησης, το Σ.Ε.Π. δύναται να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο. 

15. Τρόπος Πληρωμής
Η πληρωμή θα γίνει με προθεσμιακό διακανονισμό, μετά από την καλή ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών η οποία θα επιβεβαιώνεται με σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. Οι συμμετέχοντες μπορούν να καταθέσουν προσφορές για τους εξής εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής:
α) Πληρωμή μετρητοίς (15 ημερών)
β) Επιταγές 3 μηνών 
γ) Επιταγές 6 μηνών 

Άλλοι τρόποι πληρωμής μπορούν να προταθούν από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό και θα αξιολογηθούν από το Σ.Ε.Π.

Ακολουθεί το «Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών ειδών της Προσκοπικής Στολής», το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προκήρυξης.


Ημέρες & ώρες λειτουργίας
Υπηρεσιών Κεντρικής Διοίκησης Σ.Ε.Π. 

Δευτέρα: 14.00 – 21.00
Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη & Παρασκευή: 10.00 – 16.00
Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 112 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! 
8: ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ


Επισυνάψεις

155_23.3.2022_Προκήρυξη Διαγωνισμού Προμήθειας Στολής.pdf
155_23.3.2022_Προκήρυξη Διαγωνισμού Προμήθειας Στολής __ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ.pdf