19ο Πανελλήνιο Προσκοπικό Συνέδριο – Αθήνα, 9 – 10.4.2022

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 10/02/2022
A/A: 13 / 2022

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος

Σε συνέχεια της Ανακοίνωσης 3-1/05.01.2022, σας ενημερώνουμε, για διάφορα ζητήματα, σχετικά με την προετοιμασία του 19ου Πανελλήνιου Προσκοπικού Συνεδρίου.

Α. Θέματα - Εισηγήσεις
Όπως έχει ανακοινωθεί, τα θέματα του 19ου Πανελλήνιου Προσκοπικού Συνεδρίου είναι:
(α) «Δυναμικό και σύγχρονο Προσκοπικό Πρόγραμμα» και
(β) «Η Οργανωτική Ταυτότητα μιας Σύγχρονης Κίνησης».

Τα κείμενα εργασίας των θεμάτων, ως βάση προσυνεδριακού διαλόγου, επισυνάπτονται στην παρούσα Ανακοίνωση. 

Β. Προσυνεδριακός Διάλογος
Ο προσυνεδριακός διάλογος θα διεξαχθεί ανά Περιφερειακή Εφορεία, κατά προτίμηση στα Συνέδρια των Περιφερειακών Εφορειών. Αν κάποια Περιφερειακή Εφορεία έχει ήδη πραγματοποιήσει το Συνέδριο της, τότε θα πρέπει να πραγματοποιήσει προσυνεδριακές συναντήσεις, στις οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να μετέχουν και να εκφράσουν τις απόψεις τους όλα τα Ενήλικα Στελέχη της Περιφερειακής Εφορείας επί των κειμένων εργασίας των θεμάτων του Πανελλήνιου Προσκοπικού Συνέδριου. 

Τα πορίσματα του προσυνεδριακού διαλόγου των Περιφερειακών Εφορειών, αλλά και ατομικές τοποθετήσεις συνέδρων, είτε αυτοί μετέχουν εκ της θέσης τους στο Συνέδριο είτε έχουν επιλεγεί μέσω της διαδικασίας ανάδειξης που όρισε η Περιφερειακή τους Εφορεία, μπορούν να αποστέλλονται στην Οργανωτική Επιτροπή του Πανελλήνιου Προσκοπικού Συνεδρίου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 19pps@sep.org.gr, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 14 Μαρτίου. Τα κείμενα θα πρέπει να είναι σε αρχείο word και δομημένα ανά θέμα και ενότητα, προκειμένου να γίνει η σχετική επεξεργασία από την Οργανωτική Επιτροπή και να συμπεριληφθούν στις τελικές εισηγήσεις του 19ου Πανελλήνιου Προσκοπικού Συνεδρίου.

Σύμφωνα με την Ανακοίνωση 12 /2022 μία εβδομάδα πριν το 19ο Πανελλήνιο Προσκοπικό Συνέδριο, ήτοι το Σαββατοκύριακο 2 - 3 Απριλίου 2022, θα διεξαχθεί διαδικτυακά το 1ο Πανελλήνιο Προσκοπικό Φόρουμ Νέων, τα θέματα του οποίου θα είναι συναφή με τα Θέματα του 19ου Πανελλήνιου Προσκοπικού Συνεδρίου. Τα πορίσματα του 1ου Πανελλήνιου Προσκοπικού Φόρουμ Νέων θα τεθούν υπόψη του 19ου Πανελλήνιου Προσκοπικού Συνεδρίου.

Στο 1ο Πανελλήνιο Προσκοπικό Φόρουμ Νέων μπορούν να μετέχουν χωρίς περιορισμούς όλα τα Ενήλικα Στελέχη του Σ.Ε.Π. με ενεργή Εντολή Διοίκησης, ηλικίας 18 - 26 ετών, καθώς και όλα τα Μέλη Προσκοπικών Δικτύων. Οι συμμετέχοντες στο 1ο Πανελλήνιο Προσκοπικό Φόρουμ Νέων μπορούν να συμμετέχουν και στο 19ο Πανελλήνιο Προσκοπικό Συνέδριο. 

Γ. Εκπρόσωποι Περιφερειακών Εφορειών
Οι Περιφερειακοί Έφοροι με ευθύνη τους πρέπει να μεριμνήσουν για την όσο το δυνατόν πληρέστερη αντιπροσώπευση της Περιφερειακής Εφορείας τους στο 19ο Πανελλήνιο Προσκοπικό Συνέδριο, με Βαθμοφόρους οι οποίοι θα πρέπει να είναι αποδεκτοί από το σύνολο. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Διοίκησης, οι Περιφερειακές Εφορείες προβαίνουν στον καθορισμό του αριθμού των Ενηλίκων Στελεχών που θα συμμετάσχουν σαν εκπρόσωποι της Περιφερειακής Εφορείας τους στο Συνέδριο, αναλογικά για κάθε μία από τις παρακάτω αναγραφόμενες κατηγορίες:
(α) Έφοροι Περιφερειακής Εφορείας,
(β) Αρχηγοί και Υπαρχηγοί Συστημάτων και
(γ) Αρχηγοί και Υπαρχηγοί Τμημάτων.

Ο αριθμός των εκπροσώπων ανά κατηγορία, σε σχέση με το συνολικό αριθμό εκπροσώπων της Περιφερειακής Εφορείας προκύπτει αναλογικά (με στρογγυλοποίηση), με βάση τον αριθμό των ενεργών Εντολών Διοίκησης ανά κατηγορία σε σχέση με το συνολικό αριθμό ενεργών Εντολών Διοίκησης των Ενηλίκων Στελεχών της Περιφερειακής Εφορείας.

Παράδειγμα:

Κατηγορίες

Έφοροι

Αρχηγοί

Υπαρχηγοί

Συστημάτων

Αρχηγοί

Υπαρχηγοί

Τμημάτων

Σύνολο

Ενεργές Εντολές

12

21

64

97

Αναλογία

12 %

22 %

66 %

100,0 %

Εκπρόσωποι

2

3

8

13


  • Το 2 είναι περίπου το 12% του 13
  • Το 3 είναι περίπου το 22% του 13 
  • Το 8 είναι περίπου το 66% του 13

Η Περιφερειακή Εφορεία με Ανακοίνωση ενημερώνει τα Ενήλικα Στελέχη της για τη διεξαγωγή του συνεδρίου ή της προσυνεδριακής συνάντησης και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο που έχει απογραφεί για την προσκοπική χρονιά 2021-2022 και έχει ενεργή Εντολή Διοίκησης, να δηλώσει το ενδιαφέρον του για την αντίστοιχη με την Εντολή Διοίκησης του κατηγορία, ορίζοντας μία ημερομηνία ως καταληκτική. Αν κάποιο Ενήλικο Στέλεχος έχει δύο Εντολές Διοίκησης, επιλέγει αυτή που αντιστοιχεί στην κατηγορία για την οποία ενδιαφέρεται. Αν σε κάποια κατηγορία ο αριθμός των ενδιαφερομένων δεν συμπληρώνει τον αριθμό των θέσεων, τότε οι μη καλυπτόμενες θέσεις συμπληρώνονται αναλογικά από τις υπόλοιπες κατηγορίες.

Αν τα ενδιαφερόμενα Ενήλικα Στελέχη είναι περισσότερα από τον αριθμό των εκπροσώπων της Περιφερειακής Εφορείας, τότε σύμφωνα με τον Κανονισμό Διοίκησης διενεργείται ανάδειξη, κατά προτίμηση στα Συνέδρια των Περιφερειακών Εφορειών. Αν κάποια Περιφερειακή Εφορεία έχει ήδη πραγματοποιήσει το Συνέδριο της, τότε πρέπει να ορίσει ξεχωριστή διαδικασία ανάδειξης για τους εκπροσώπους της στο Πανελλήνιο Συνέδριο. Η διαδικασία ανάδειξης μπορεί να γίνει είτε με δια ζώσης είτε με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Σε περίπτωση που επιλεγεί η ηλεκτρονική ψηφοφορία, οι Περιφερειακές Εφορείες μπορούν να επικοινωνούν με την Κεντρική Διοίκηση (κ. Σπύρος Πολυζώης – [email protected]) για να οριστεί ημερομηνία και ώρα ανάδειξης, σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα του συστήματος «ΖΕΥΣ».

Στη διαδικασία ανάδειξης έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλα τα Ενήλικα Στελέχη της Περιφερειακής Εφορείας που έχουν απογραφεί για την προσκοπική χρονιά 2021-2022 και έχουν ενεργή Εντολή Διοίκησης. Κάθε Ενήλικο Στέλεχος μπορεί να ψηφίσει ανά κατηγορία τον αριθμό των εκπροσώπων που έχει οριστεί. Ανά κατηγορία εκλέγονται οι πλειοψηφήσαντες σύμφωνα με τον αριθμό των εκπροσώπων που έχει οριστεί εξαρχής. 

Η ανάδειξη θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι την Κυριακή 6 Μαρτίου.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό Διοίκησης ο Περιφερειακός Έφορος ή ο Αναπληρωτής του μετέχει λόγω θέσης (ex-officio) στο Συνέδριο και δεν περιλαμβάνεται στον αριθμό των εκπροσώπων της Περιφερειακής Εφορείας που έχει ανακοινωθεί (Ανακοίνωση 3-1/2022). 

Ομοίως, σύμφωνα με τον Κανονισμό Διοίκησης στο Συνέδριο μετέχουν οι Βοηθοί Γενικοί Έφοροι και οι Έφοροι Κλάδων και Υπηρεσιών της Γενικής Εφορείας, καθώς και οι Αναπληρωτές τους. Κατά συνέπεια Ενήλικα Στελέχη με Εντολή Διοίκησης στην Περιφερειακή τους Εφορεία, τα οποία έχουν παράλληλα Εντολή εκ των προαναφερθέντων και στη Γενική Εφορεία, μετέχουν στο Συνέδριο χωρίς να καταλαμβάνουν θέση εκπροσώπων της Περιφερειακής Εφορείας.

Το πρακτικό της ανάδειξης ή αν δεν χρειαστεί να γίνει ανάδειξη μία κατάσταση με τους συνέδρους – εκπροσώπους κάθε Περιφερειακής Εφορείας πρέπει να αποσταλεί από τον Περιφερειακό Έφορο προς την Οργανωτική Επιτροπή του 19ου Πανελλήνιου Προσκοπικού Συνεδρίου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected], το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 7 Μαρτίου.

Δ. Δελτίο Συμμετοχής
Κάθε Σύνεδρος και Παρατηρητής, είτε μετέχει εκ της θέσεώς του στο Συνέδριο είτε έχει επιλεγεί μέσω της διαδικασίας ανάδειξης που όρισε η Περιφερειακή του Εφορεία, πρέπει το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 9 Μαρτίου 2022 να υποβάλλει το Δελτίο Συμμετοχής του, το οποίο βρίσκεται στον σύνδεσμο:

Δεκτές θα γίνουν οι συμμετοχές οι οποίες θα υποβληθούν μέχρι την ημερομηνία αυτή. 

Ε. Οικονομικά
Η οικονομική συμμετοχή στο 19ο Πανελλήνιο Προσκοπικό Συνέδριο ορίστηκε στο ποσόν των δέκα Ευρώ (€ 10,00) για τους συνέδρους από την Αττική, ενώ θα είναι άνευ κόστους για τους εκτός Αττικής συνέδρους, που έχουν κόστος μετακίνησης. 

Παρακαλούνται οι Ε.Κ.Σ. των εκτός Αττικής Περιφερειακών Εφορειών και Συστημάτων να επιδοτήσουν τα μεταφορικά των συνέδρων τους, ώστε τα Ενήλικα Στελέχη μας να μπορέσουν να συμμετέχουν με τη μικρότερη δυνατή ατομική επιβάρυνση.

ΣΤ. Διανυκτέρευση
Οι Σύνεδροι θα διανυκτερεύσουν με δική τους μέριμνα. Η Γενική Εφορεία θα διαθέσει το Προσκοπικό Κέντρο ΠΥ.ΒΑ. καθώς και το Εντευκτήριο Προσκόπων Βύρωνα για τη διανυκτέρευση των Συνέδρων που το επιθυμούν. Επιδίωξη μας είναι να ενθαρρύνουμε τη φιλοξενία των εκ περιφερείας Συνέδρων σε οικίες των συνέδρων της Αττικής. Για τον λόγο αυτό παρακαλείσθε να μην αμελείτε να συμπληρώσετε το σχετικό πεδίο στο Δελτίο Συμμετοχής. 

Για οποιοδήποτε οργανωτικό ή διαδικαστικό θέμα, πληροφορίες ή διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Κεντρική Διοίκηση (κ. Νεκτάριος Τσεσμελόπουλος, τηλ.: 2169005382, κιν.: 6944758823, e-mail: ntsesmelopoulos@sep.org.gr) και με τη Γραμματεία και την Οργανωτική Επιτροπή του 19ου Πανελλήνιου Προσκοπικού Συνεδρίου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 19pps@sep.org.gr.

Ο τόπος και το ακριβές πρόγραμμα του 19ου Πανελλήνιου Προσκοπικού Συνεδρίου θα γνωστοποιηθούν με επόμενη Ανακοίνωση.

Καλή αντάμωση στο Συνέδριό μας!
Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 112 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ

Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 13-2_ 2022.pdf
ΑΝ.13_19 ΠΠΣ_ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ_ΘΕΜΑ 1.pdf
ΑΝ.13_19 ΠΠΣ_ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ_ΘΕΜΑ 2.pdf