19ο Πανελλήνιο Προσκοπικό Συνέδριο – Αθήνα, 9 – 10.4.2022

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 05/01/2022
A/A: 3-1 / 2022

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος

Σύμφωνα  με  τον Οργανισμό του Σ.Ε.Π. (Π.Δ. 71/2014, άρθρο 26), τον Κανονισμό Διοίκησης – Οργάνωση & Λειτουργία Σ.Ε.Π. (Μέρος 7ο, άρθρο 1) και σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 29.12.2021, με χαρά σας ανακοινώνω την πραγματοποίηση του 19ου Πανελληνίου  Προσκοπικού  Συνεδρίου στην Αθήνα, από το Σάββατο 9 έως και την Κυριακή 10 Απριλίου 2022

Α. Σκοπός του Πανελληνίου Προσκοπικού Συνεδρίου
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Διοίκησης – Οργάνωση & Λειτουργία Σ.Ε.Π., σκοπός του Πανελληνίου  Προσκοπικού  Συνεδρίου είναι η μελέτη και εξέταση θεμάτων που αφορούν την Προσκοπική Κίνηση, η εξαγωγή συμπερασμάτων και η διατύπωση προτάσεων.

Ειδικότερα, το Συνέδριο ασχολείται με:
  1. Τον καθορισμό στόχων και προτεραιοτήτων για την πρόοδο της Προσκοπικής Κίνησης
  2. Την έκφραση θέσεων επί θεμάτων που απασχολούν τον Προσκοπισμό πανελλήνια
  3. Την ενημέρωση επί της πορείας και των εξελίξεων του Παγκοσμίου Προσκοπισμού
  4. Την ενημέρωση για την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε κάθε τομέα προσκοπικής δραστηριότητας πανελληνίως, ανάμεσα στο χρόνο που μεσολαβεί μεταξύ των Συνεδρίων
  5. Τη διατύπωση προτάσεων για σύγχρονα και επίκαιρα θέματα που αφορούν την νεολαία και τη διαπαιδαγώγηση των νέων ειδικότερα
  6. Την προαγωγή της προσκοπικής ιδέας μέσα από τη σύσφιξη των σχέσεων και την αλληλογνωριμία των Βαθμοφόρων των διαφόρων περιοχών της χώρας.

Β. Οργανωτική Επιτροπή
Μετά από πρόταση του Αναπληρωτή Γενικού Εφόρου, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύνθεση της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, ως εξής:

Πρόεδρος :  Κωνσταντίνος Βεργίτσης Αναπληρωτής Γενικός Έφορος
Μέλη:   Δημήτριος Κούτσιας Έφορος Διοίκησης Γ.Ε.
          Χρήστος Χατζηδιαμαντής Αναπληρωτής Έφορος Διεθνών Σχέσεων Γ.Ε.
          Κλήμης Τοσουνίδης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής
          Γεώργιος Μπάμπουρας Π.Ε. Θεσσαλονίκης
          Αγγέλικα Μυλώνη Π.Ε. Αθηνών
          Δημήτριος Καλούπης Π.Ε. Νότιας Αττικής
          Νεκτάριος Τσεσμελόπουλος Στέλεχος Γραφείου Κεντρικής Διοίκησης
          Δήμητρα Κεφαλά Στέλεχος Γραφείου Κεντρικής Διοίκησης
                                  
Γ. Συγκρότηση Πανελλήνιου Συνεδρίου
Στο Συνέδριο μετέχουν:
 1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
 2. Οι Βοηθοί Γενικοί Έφοροι και οι Έφοροι Κλάδων και Υπηρεσιών της Γενικής Εφορείας, καθώς και οι Αναπληρωτές       τους
 3. Οι Περιφερειακοί Έφοροι ή οι Αναπληρωτές τους σε περίπτωση κωλύματος
 4. Επίσης μετέχουν:
 4.α. Οι Έφοροι των Περιφερειακών Εφορειών
 4.β. Οι Αρχηγοί και Υπαρχηγοί Συστημάτων και
 4.γ. Οι Αρχηγοί και Υπαρχηγοί Τμημάτων
από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι στο σύνολό τους αντιστοιχούν στο 1/10 της συνολικής δύναμης του Σ.Ε.Π. σε Βαθμοφόρους με Εντολή Διοικήσεως, των οποίων ο αριθμός καθορίζεται στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ

1.    

ΑΘΗΝΩΝ

27

2.    

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

36

3.    

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

5

4.    

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ &ΘΡΑΚΗΣ

10

5.    

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

8

6.    

ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

3

7.    

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

4

8.    

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

13

9.    

ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

7

10. 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

6

11. 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

10

12. 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

9

13. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

33

14. 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

11

15. 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

8

16. 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

9

17. 

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

4

18. 

ΛΕΣΒΟΥ

2

19. 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

11

20. 

ΝΟΤΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

19

21. 

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

18

22. 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΕΥΒΟΙΑΣ

8

23. 

ΧΙΟΥ

7

 

ΣΥΝΟΛΟ

268


Ο Πίνακας συντάχθηκε με βάση τη δύναμη σε Βαθμοφόρους κάθε Περιφερειακής Εφορείας (Απογραφή 2020-2021), σε σχέση με το συνολικό αριθμό των Βαθμοφόρων του Σ.Ε.Π.

Οι Περιφερειακές Εφορείες, με βάση τον αριθμό των Συστημάτων της περιοχής ευθύνης τους, θα πρέπει να προβούν αναλογικά στον καθορισμό του αριθμού των Βαθμοφόρων από τις παραπάνω αναγραφόμενες κατηγορίες στην παρούσα παράγραφο (4α) Έφοροι Περιφερειακών Εφορειών - (4β) Αρχηγοί και Υπαρχηγοί Συστημάτων – (4γ) Αρχηγοί και Υπαρχηγοί Τμημάτων), που θα μετάσχουν σαν εκπρόσωποι της Περιφερειακής Εφορείας τους στο Συνέδριο. Οι μετέχοντες στο Συνέδριο Βαθμοφόροι πρέπει να έχουν Εντολή Διοίκησης και να είναι απογεγραμμένοι για την προσκοπική χρονιά 2021-2022.

Οι Περιφερειακοί Έφοροι θα πρέπει με ευθύνη τους να μεριμνήσουν για την όσο το δυνατόν πληρέστερη αντιπροσώπευση της Περιφερειακής Εφορείας στο Συνέδριο, με Βαθμοφόρους οι οποίοι θα πρέπει να είναι αποδεκτοί από το σύνολο. Γι’ αυτό θα πρέπει ν’ ακολουθηθεί η καλύτερη δυνατή διαδικασία, η οποία θα εξασφαλίζει τη συμμετοχή και έκφραση άποψης όλων των Βαθμοφόρων της Περιφερειακής Εφορείας.

5. Στο Συνέδριο μετέχουν ακόμη οι διατελέσαντες Πρόεδροι και Γενικοί Έφοροι του Σ.Ε.Π.

6. Επίσης θα κληθούν να συμμετάσχουν, ως παρατηρητές, χωρίς δικαίωμα ψήφου : 
α) Το προεδρείο και τα Μέλη της Ελληνικής Προσκοπικής Κοινοβουλευτικής Ένωσης,
β) Μέλη της Παγκοσμίου Οργάνωσης της Προσκοπικής Κίνησης, του Παγκόσμιου Προσκοπικού Γραφείου και της Ευρωπαϊκής Προσκοπικής Περιοχής,
γ) Αντιπροσωπεία του Σώματος Προσκόπων Κύπρου,
δ) Αντιπροσωπεία του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού,
ε) Εκπρόσωποι της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς,
στ) Αντιπροσωπεία του Ε.Σ.Ο.Ν.Ε. και του Ε.ΣΥ.Ν.,
ζ) Τα μέλη της Κ.Ε.Π.Π.Ε. και
η) Τα αναδειχθέντα μέλη των Επιτροπών Κοινωνικής Συμπαράστασης και Ενώσεων Παλαιών Προσκόπων στη Γενική Συνέλευση του Ιδρύματος «Σώμα Ελλήνων Προσκόπων» ή, σε περίπτωση κωλύματός τους, αντικαταστάτες τους από την ίδια Περιφερειακή Εφορεία.

Δ. Θέματα Συνεδρίου
Το θέματα του Συνεδρίου είναι:
(α) «Δυναμικό και σύγχρονο Προσκοπικό Πρόγραμμα» και
(β) «Η οργανωτική ταυτότητα μιας σύγχρονης κίνησης».

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Κάθε Σύνεδρος και Παρατηρητής, είτε μετέχει εκ της θέσεώς του στο Συνέδριο είτε έχει επιλεγεί μέσω της διαδικασίας που όρισε η Περιφερειακή Εφορεία στην οποία ανήκει, πρέπει να υποβάλλει το ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ του, το οποίο βρίσκεται  στον σύνδεσμο:  https://forms.office.com/r/kvYz8mVqu8
το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 9 Μαρτίου 2022. 
Δεκτές θα γίνουν οι συμμετοχές οι οποίες θα υποβληθούν μέχρι την ημερομηνία αυτή.

Φωτοαντίγραφο της απόδειξης του ποσού συμμετοχής θα πρέπει να προσκομισθεί στη Γραμματεία του Συνεδρίου κατά την εγγραφή των Συνέδρων.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο καταβάλλει προσπάθεια να διατηρηθεί σε χαμηλό επίπεδο η οικονομική συμμετοχή κάθε Συνέδρου, ώστε να διασφαλισθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή. 

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ
Οι Σύνεδροι θα διανυκτερεύσουν με δική τους μέριμνα. Η Γενική Εφορεία θα διαθέσει το Προσκοπικό Κέντρο ΠΥ-ΒΑ καθώς και το Εντευκτήριο Προσκόπων Βύρωνα για τη διανυκτέρευση των Συνέδρων που το επιθυμούν.
Παράλληλα, επιθυμία μας είναι και ενθαρρύνουμε τη φιλοξενία των εκ περιφερείας Συνέδρων σε οικίες των Συνέδρων της Αττικής. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το πρόγραμμα του Συνεδρίου, θα βρίσκεται στον ατομικό φάκελο κάθε Συνέδρου.

ΣΤΟΛΗ
Όλοι οι Σύνεδροι θα πρέπει να φορούν Προσκοπική Στολή με μακρύ παντελόνι και Εθνικό μαντήλι. Παρακαλείσθε να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην εν γένει εμφάνιση των Συνέδρων.

ΠΡΑΤΗΡΙΟ
Στον χώρο του Συνεδρίου θα λειτουργήσει το απόγευμα του Σαββάτου Προσκοπικό Πρατήριο.

Με νεότερη Ανακοίνωση θα υπάρξει ενημέρωση για τον ακριβή τόπο, τους χώρους πραγματοποίησης, την προσυνεδριακή διαδικασία, το πρόγραμμα του Συνεδρίου, καθώς και το ποσόν της οικονομικής συμμετοχής κάθε Συνέδρου. 

Σας περιμένουμε στο Συνέδριό μας, το οποίο ευελπιστούμε ότι μέσα από δημιουργικό διάλογο θ’ αποτελέσει έναν ακόμη σταθμό στην πρόοδο του Σ.Ε.Π., ώστε η Κίνησή μας, με σύγχρονο, δυναμικό και νεανικό πρόσωπο να αποκτήσει τη θέση της στην πρωτοπορία του ενδιαφέροντος και της προτίμησης της νεολαίας και της κοινωνίας.


Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 112 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
16 ΕΙΡΗΝΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΔΕΣΜΟΙ

Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 3-1_ 2022.pdf