Προσαρμογές στην Πρόοδο Προσκόπων και Ανιχνευτών λόγω πανδημίας

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 20/09/2021
A/A: 78 / 2021

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις δυσκολίες πραγματοποίησης των προσκοπικών δράσεων καθώς και τους εναλλακτικούς τρόπους πραγματοποίησης αυτών, κυρίως μέσω διαδικτύου, τα τελευταία δύο χρόνια, κρίνεται σκόπιμη, για τη μεταβατική περίοδο της επανόδου, η προσαρμογή των προϋποθέσεων - απαιτήσεων αναφορικά με τα Προγράμματα Προόδου στους Κλάδους Προσκόπων και Ανιχνευτών προκειμένου τα μέλη μας να συνεχίσουν απρόσκοπτα το Προσκοπικό παιχνίδι.

Τα Προγράμματα προόδου αποτελούν ένα εργαλείο παρακολούθησης της γνωστικής και αναπτυξιακής πορείας κάθε παιδιού, νέας και νέου στη διάρκεια της Προσκοπικής ζωής του και συνεπώς είναι σημαντικό να προσαρμοστούν στη σημερινή συγκυρία για να συνεχίσουν να αποτελούν κίνητρα για την συμμετοχή και την προσπάθειά τους μέσα στην Ομάδα Προσκόπων και την Κοινότητα Ανιχνευτών.

Σκοπός των παρακάτω αναφερόμενων τροποποιήσεων είναι να συμβάλλουν στη δυναμική επάνοδο στις διά ζώσης δράσεις και στην ενθάρρυνση των Προσκόπων και των Ανιχνευτών, κυρίως αυτών που διανύουν ηλικιακά τον τελευταίο τους χρόνο ή που ολοκληρώνουν τη ζωή τους στην Ομάδα και τη Κοινότητα, να προχωρήσουν την πρόοδό τους και να συμμετάσχουν στην Εκδρομή Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους ή στην Εκδρομή Εξερεύνησης Δάφνης αντίστοιχα αποκτώντας γνώσεις, βιώματα και εμπειρίες.

Ομοίως κρίνεται απαραίτητη η προσαρμογή ορισμένων σημείων αναφορικά με τη διοργάνωση και υλοποίηση της Εκδρομής Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους καθώς και τις απαιτήσεις συμμετοχής στη Διαδικασία Ανάδειξης Προσκόπων Έθνους, όπως αναφέρονται κατωτέρω.

Οι τροποποιήσεις έχουν παροδικό χαρακτήρα και ισχύουν μέχρι την 31.12.2021.

Προσαρμογή προϋποθέσεων απονομής Αργυρού βέλους, Χρυσού Βέλους και Χρυσού Τριφύλλου - Διοργάνωση Εκδρομής Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους

Για να απονεμηθεί το Αργυρό Βέλος σε έναν Πρόσκοπο πρέπει:
Να έχει συμμετάσχει σε 8 δράσεις της Ομάδας ή της Ενωμοτίας του που πραγματοποιήθηκαν είτε δια ζώσης είτε διαδικτυακά, οποιουδήποτε τομέα, επιπλέον των δράσεων που υπολογίζονται για το Χάλκινο Βέλος.
Να έχει συμμετάσχει τουλάχιστον σε 1 δράση υπαίθριας ζωής με διανυκτέρευση, επιπλέον των δράσεων υπαίθρου που υπολογίζονται για το Χάλκινο Βέλος.
Να του έχουν απονεμηθεί τουλάχιστον 2 «Ερασιτεχνικές Ασχολίες» (συνολικά).
Να γνωρίζει ή και να χρησιμοποιεί κατά την κρίση του Αρχηγού του, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον αριθμό και τον τύπο των δράσεων που πραγματοποίησε η Ομάδα του τα τελευταία δύο χρόνια, έναν σημαντικό αριθμό προσκοπικών γνώσεων από αυτές που αναφέρονται ως προϋποθέσεις για την απονομή του Αργυρού Βέλους στον Κανονισμό του Κλάδου Προσκόπων, στις οποίες να συμπεριλαμβάνονται απαραίτητα α) σακίδιο για κατασκήνωση, β) προσκοπικές κατασκευές, γ) χάρτης και κλίμακες, δ) πρώτες  βοήθειες ε) ενωμοτιακό φαρμακείο, στ) υλικά ενωμοτίας, και ζ) μαγείρεμα.

Για να απονεμηθεί το Χρυσό Βέλος σε έναν Πρόσκοπο πρέπει:
Να έχει συμμετάσχει σε 5 δράσεις της Ομάδας ή της Ενωμοτίας του που πραγματοποιήθηκαν είτε δια ζώσης είτε διαδικτυακά, οποιουδήποτε τομέα, επιπλέον των δράσεων που υπολογίζονται για το Αργυρό Βέλος.
Να έχει συμμετάσχει τουλάχιστον σε 1 διήμερη ή πολυήμερη εκδρομή με διανυκτέρευση σε αντίσκηνο ή κατασκήνωση, επιπλέον των δράσεων υπαίθρου που υπολογίζονται για το Αργυρό Βέλος.
Να του έχουν απονεμηθεί τουλάχιστον 3 «Ερασιτεχνικές Ασχολίες» (συνολικά).
Να έχει οργανώσει 1 παιχνίδι είτε δια ζώσης είτε διαδικτυακά για την Ομάδα ή για την Ενωμοτία του.
Να γνωρίζει ή και να χρησιμοποιεί από τις προσκοπικές γνώσεις που αναφέρονται ως προϋποθέσεις για την απονομή του Χρυσού Βέλους στον Κανονισμό του Κλάδου Προσκόπων, αυτές που θα κριθούν απαραίτητες από τον Κλάδο Προσκόπων της Περιφερειακής του Εφορείας, αφού ληφθούν υπ’ όψιν ο αριθμός και ο τύπος των δράσεων που πραγματοποίησαν οι Ομάδες της Περιφερειακής Εφορείας τα τελευταία δύο χρόνια.

Σημειώνεται ότι η επιλογή των απαραίτητων προσκοπικών γνώσεων πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή συμμετοχή του Προσκόπου στην Εκδρομή Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους.

Για να απονεμηθεί το Χρυσό Τρίφυλλο σε έναν Πρόσκοπο πρέπει:
Να του έχει απονεμηθεί τουλάχιστον 1 «Ερασιτεχνική Ασχολία» από κάθε τομέα.
Να έχει προγραμματίσει, οργανώσει και διεξάγει μια δράση της Ομάδας του με τη βοήθεια των Βαθμοφόρων του, δια ζώσης ή διαδικτυακά.

Διοργάνωση Εκδρομής Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους
Δεδομένων των συνθηκών και της μακράς περιόδου αδυναμίας πραγματοποίησης δια ζώσης προσκοπικών δράσεων, και δη δράσεων υπαίθριας ζωής, η Εκδρομή Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους προτείνεται να έχει και εκπαιδευτικό χαρακτήρα, βοηθώντας στην ενίσχυση των προσκοπικών γνώσεων των Προσκόπων και στη μεταφορά εικόνων και εμπειριών. 

Ειδικότερα: 
Ο Έφορος Κλάδου Προσκόπων κάθε Περιφερειακής Εφορείας, σε συνεννόηση με τους Αρχηγούς των Τμημάτων, ορίζει τις ελάχιστες απαιτούμενες προϋποθέσεις από πλευράς προσκοπικών γνώσεων για τη συμμετοχή των Προσκόπων στην Εκδρομή Εξερεύνησής Χρυσού Βέλους, λαμβάνοντας υπ’ όψιν το επίπεδο των Ομάδων.

Σε περίπτωση που υφίστανται ελλείψεις, οι Αρχηγοί των Ομάδων οφείλουν να πραγματοποιήσουν κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τους Προσκόπους της Ομάδας τους που πρόκειται να συμμετάσχουν στην Εκδρομή Εξερεύνησής Χρυσού Βέλους προκειμένου να τις καλύψουν.

Εκτός των δραστηριοτήτων που θα προγραμματιστούν και θα πραγματοποιηθούν από τις Εξερευνητικές Ομάδες, το πρόγραμμα της εκδρομής θα πρέπει να περιλαμβάνει δραστηριότητες σχετικές με τις προσκοπικές γνώσεις οι οποίες θα διοργανωθούν από την Επιτροπή Εξερεύνησής Χρυσού Βέλους με σκοπό να μεταφέρουν στους συμμετέχοντες γνώσεις που δεν κατέστη δυνατό να μεταφερθούν μέσα από τις δράσεις των Ομάδων.

Η συνολική πορεία που πρόκειται να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της Εκδρομής Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους δε θα πρέπει να ξεπερνά τα 12 χλμ. 

Η διανυκτέρευση σε κατάλυμα ανάγκης μπορεί να γίνει εάν το επίπεδο προσκοπικών γνώσεων των εξερευνητικών ομάδων δύναται να το υποστηρίξει. Αν επιλεγεί εκ των προτέρων από την Επιτροπή Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους η διανυκτέρευση σε αντίσκηνα, το πρόγραμμα της εκδρομής πρέπει να περιλαμβάνει δραστηριότητα σχετικά με την κατασκευή καταλύματος ανάγκης η οποία μπορεί να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα.

Η αξιολόγηση των εργασιών και της συμμετοχής των εξερευνητικών ομάδων πρέπει να γίνει σε κάθε περίπτωση επί των γνώσεων που έχουν κριθεί απαραίτητες από τον Κλάδο Προσκόπων της Περιφερειακής Εφορείας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν το συνολικό επίπεδο των προσκοπικών γνώσεων των Ομάδων, τον αριθμό και τον τύπο των δράσεων που πραγματοποίησαν οι Ομάδες της Περιφερειακής Εφορείας τα τελευταία δύο χρόνια, καθώς και τη γενική εικόνα, την ικανότητα συνεργασίας, την οργάνωση, την καλή προετοιμασία, την ικανότητα αντιμετώπισης δυσκολιών και την ευρύτερη παρουσία κάθε Προσκόπου που συμμετείχε στην Εκδρομή Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους.


Στην πρόοδο των Ανιχνευτών τροποποιούνται για τα παιδιά που φοιτούν φέτος στη Γ Λυκείου οι προϋποθέσεις συμμετοχής στην εκδρομή εξερεύνησης Δάφνης και στη Διαδικασία Ανάδειξης Προσκόπων Έθνους ως εξής:

Προϋποθέσεις συμμετοχής ενός Ανιχνευτή/τριας στην εκδρομή εξερεύνησης Δάφνης
1. Να έχει ολοκληρώσει με επιτυχία το στάδιο «Ανακαλύπτω»
2. Όσον αφορά το στάδιο « Δρω»
Ανίχνευση φύσης 2 ημερών
Μεγάλη Δράση (τουλάχιστον 4ων ημερών)
Παρουσίαση Ερασιτεχνικής Ασχολίας
Ανιχνευτικό Εργαστήριο

Προϋποθέσεις συμμετοχής ενός Ανιχνευτή/τριας στη Διαδικασία Ανάδειξης Προσκόπων Έθνους
1. Να έχει ονομαστεί Ανιχνευτής/τρια Δάφνης
2. Όσον αφορά το στάδιο « Προσφέρω»
Πρωτογενής έρευνα και παρουσίασή της
Μεγάλη Δράση Υπαίθρου (τουλάχιστον 4 ημερών)
Παρουσίαση Ερασιτεχνικής Ασχολίας
Οργάνωση Δράσης Προσφοράς

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, απορία ή συνδρομή σχετικά με τα ανωτέρω μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εφορεία του Κλάδου Προσκόπων Γ.Ε./Σ.Ε.Π. στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] και με την Εφορεία Κλάδου Ανιχνευτών Γ.Ε./Σ.Ε.Π. στην ηλεκτρονική διεύθυνση explorers@sep.org.gr

Καλό ξεκίνημα σε όλες και όλους.
Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 111 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΑΚΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 78_2021.pdf