Ηλεκτρονική Απογραφή προσκοπικής χρονιάς 2021 - 2022

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 06/08/2021
A/A: 11 / 2021

Εγκύκλιος
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Διοίκησης

Καθώς ολοκληρώνεται μία ιδιαίτερα δύσκολη προσκοπική χρονιά, με απρόβλεπτες αντιξοότητες που ανέτρεψαν τον προγραμματισμό σε κάθε επίπεδο, είναι επιβεβλημένο η νέα Προσκοπική χρονιά 2021-2022 να αποτελέσει χρονιά ανασύνταξης, προσαρμογής στα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται και χρονιά συσπείρωσης όλων των δυνάμεών μας, ώστε περισσότερα παιδιά και νέοι να έχουν την ευκαιρία να επωφεληθούν από το Προσκοπικό Πρόγραμμα. Στη κατεύθυνση αυτή το Σ.Ε.Π. ήδη βρίσκεται στη διαδικασία συγκρότησης ενός εθνικού σχεδίου επανεκκίνησης για το οποίο ήδη οι Περιφερειακές Εφορείες έχουν ενημερωθεί.

Στη έκτακτη συνεδρίαση της 26ης Ιουλίου 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη και τη δύσκολη συγκυρία λόγω της πανδημίας αποφάσισε την παράταση ισχύος της απογραφής του 2020-2021 έως την 12η Σεπτεμβρίου 2021 προκειμένου να καλύπτονται εν εξελίξει θερινές πολυήμερες δράσεις των Κλιμακίων. Επιπλέον των κινήτρων που έδινε η Εγκύκλιος 12/2020 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να δώσει επιβράβευση € 200,00 (σε δωροεπιταγή του Προσκοπικού Πρατηρίου) σε όσα Συστήματα διατηρήσουν τη δύναμη τους στην Απογραφή 2020-2021 ίση με τη δύναμη στην Απογραφή 2019-2020.

Κατά τη τακτική συνεδρίαση της 4ης Αυγούστου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε η συνδρομή των Μελών του Σ.Ε.Π. για την προσκοπική χρονιά 2021-2022 να παραμείνει για 13η συνεχή χρονιά στο ύψος των € 25,00 ανά Μέλος, συμπεριλαμβανομένων και των Παλαιών Προσκόπων. Σημαντικό βήμα, το οποίο θα μας επιτρέψει να φτάσουμε ακόμα πιο κοντά στην επίτευξη του στόχου της μείωσης του ποσού της ετήσιας συνδρομής μας, αποτελεί η διαρκής προσπάθεια για την αύξηση του αριθμού των Μελών του Σ.Ε.Π., καθώς και για τη διασφάλιση της παραμονής τους στην Κίνηση. 

Προς τούτο και για την προσκοπική χρονιά 2021-2022 θα υπάρξει σημαντική ελάφρυνση του κόστους της απογραφής για τα Προσκοπικά Συστήματα που θα παρουσιάσουν αύξηση του αριθμού των Μελών τους μεγαλύτερη ή ίση του 10%, στα οποία θα επιστραφεί ανταποδοτικά ως επιβράβευση σημαντικό ποσοστό έκπτωσης για το σύνολο των Μελών του Συστήματος ή εναλλακτικά θα δοθεί δωροεπιταγή του Προσκοπικού Πρατηρίου για την αγορά υλικών ή ειδών αναγκαίων για το Προσκοπικό Πρόγραμμα ή τη λειτουργία τους [βλ. παρ. 4 (γ)], προσαυξημένη κατά 50% του ποσού επιστροφής. 

Λόγω της ιδιαίτερης συγκυρίας της προσκοπικής χρονιάς 2020-2021, η οποία έχει επηρεάσει σημαντικά και την Απογραφή της δύναμης των Προσκοπικών Συστημάτων, προκειμένου να υπολογιστεί η ανταπόδοση και η επιβράβευση των Προσκοπικών Συστημάτων που θα παρουσιάσουν αύξηση του αριθμού των Μελών τους μεγαλύτερη ή ίση του 10% θα συγκριθεί η Απογραφή της προσκοπικής χρονιάς 2021-2022, όπως αυτή θα έχει διαμορφωθεί στις 31.8.2022, με την Απογραφή της προσκοπικής χρονιάς 2019-2020 που έχει ήδη ολοκληρωθεί, καθώς η προσκοπική χρονιά 2020-2021 δεν αντιπροσωπεύει στην πλειονότητα των Προσκοπικών Κλιμακίων την πραγματική τους δύναμη.

Επιπλέον και την προσεχή προσκοπική χρονιά 2021-2022 θα επιβραβευθούν τα Προσκοπικά Συστήματα με δύναμη πλέον των 100 Μελών, τα οποία θα έχουν διατηρήσει τη δύναμή τους στον ίδιο τουλάχιστον αριθμό με την Απογραφή της προσκοπικής χρονιάς 2019-2020 [βλ. παρ. 4 (δ)]. 

Καθώς και οι Ενώσεις Παλαιών Προσκόπων, οι οποίες θα παρουσιάσουν αύξηση του αριθμού των Μελών τους μεγαλύτερη ή ίση του 20% [βλ. παρ. 4 (ε)] την προσκοπική χρονιά 2021-2022, σε σύγκριση με την προσκοπική χρονιά 2019-2020 και εφόσον την προσκοπική χρονιά 2020-2021 απογράψουν τουλάχιστον δώδεκα (12) Μέλη.

Η Ηλεκτρονική Απογραφή της προσκοπικής χρονιάς 2021-2022 θα ενεργοποιηθεί την Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021 και θα πραγματοποιηθεί από τα Προσκοπικά Συστήματα, τις Περιφερειακές Εφορείες και τις Ενώσεις Παλαιών Προσκόπων της χώρας ως ακολούθως: 

1. Διαδικασία Απογραφής
α) Η διαδικασία είναι ίδια με αυτήν των προηγουμένων ετών. Σημειώνεται ότι τα Προσκοπικά Συστήματα, οι Περιφερειακές Εφορείες ή οι          Ενώσεις Παλαιών Προσκόπων που δεν έχουν απογραφεί για κάποιο από τα προηγούμενα έτη, πρέπει πρώτα να τακτοποιήσουν την εκκρεμότητα των προηγουμένων ετών και στη συνέχεια να προβούν στην Απογραφή για την προσκοπική χρονιά 2021 – 2022.

β) Οι Έφοροι της Γενικής Εφορείας απογράφονται στην Περιφερειακή Εφορεία της επιλογής τους. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απογράφονται στη Γενική Εφορεία. Τα τακτικά Μέλη της Γενικής Συνέλευσης απογράφονται στο κλιμάκιο Γενική Συνέλευση.

γ) Την απογραφή των Ενώσεων Παλαιών Προσκόπων πραγματοποιεί η αρμόδια Περιφερειακή Εφορεία. Υπεύθυνος για την απογραφή είναι ο    Περιφερειακός Έφορος, με τη συνεργασία του Εφόρου Διοίκησης και του Εφόρου Παλαιών Προσκόπων της Περιφερειακής  Εφορείας.

δ) Ο δικτυακός τόπος στον οποίο λειτουργεί το Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Σ.Ε.Π. είναι www.e-sep.eu. Εναλλακτικά, μπορείτε να έχετε πρόσβαση και από το σχετικό σύνδεσμο (link) της ιστοσελίδας του Σ.Ε.Π. (http://www.sep.org.gr).

ε) Σύμφωνα με την Ανακοίνωση 51/21.03.2011, η προσκοπική ταυτότητα χορηγείται άπαξ στα Μέλη που απογράφονται για πρώτη φορά,  καθώς και σε όσα Μέλη ζητήσουν επανέκδοση. Οι νέες προσκοπικές ταυτότητες που εκδόθηκαν το 2016 και εστάλησαν σε όλα τα απογεγραμμένα Μέλη του Σ.Ε.Π. έχουν ισχύ και για την απογραφή του 2021-2022.

2. Είσπραξη και καταβολή Συνδρομής Μελών Συστημάτων και Περιφερειακών Εφορειών
α) Η Ε.Κ.Σ. κάθε Συστήματος ή Περιφερειακής Εφορείας εισπράττει το ποσό της ετήσιας Συνδρομής από κάθε Μέλος, συμπεριλαμβανομένης της ετήσιας Συνδρομής προς το Σ.Ε.Π., εκδίδοντας σχετική Απόδειξη Είσπραξης, το σύνολο της οποίας  καταχωρεί ως έσοδο στο Σύστημα Ενιαίας Οικονομικής Διαχείρισης «e-finance».

β) Στη συνέχεια, ο Αρχηγός Συστήματος ή ο Περιφερειακός Έφορος δημιουργεί την απογραφή των Μελών του Κλιμακίου και πατά το κουμπί «καταχώρηση». Κατόπιν από την επιλογή «Εκκρεμείς Απογραφές» επιλέγει την απογραφή που επιθυμεί και πατά το κουμπί «υποβολή» και αυτόματα δημιουργείται ο κωδικός πληρωμής «RF………». Ο Ταμίας της Ε.Κ.Σ., έχοντας τον κωδικό «RF……», καταβάλλει το ποσόν της απογραφής είτε με web-banking (από το πεδίο «πληρωμές» της τράπεζας) είτε με φυσική παρουσία στην Τράπεζα.

Η έγκριση της απογραφής στο e-sep γίνεται αυτόματα σε μία (1) εργάσιμη ημέρα. 

Εναλλακτικά, υπάρχει η δυνατότητα η ετήσια Συνδρομή των Μελών των Κλιμακίων να κατατίθεται σε μετρητά ή με χρήση χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας στην Οικονομική Υπηρεσία Σ.Ε.Π. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει ο Αρχηγός Συστήματος ή ο   Περιφερειακός Έφορος αφού δημιουργήσει την απογραφή και πατήσει το κουμπί «καταχώρηση» να ΜΗΝ προχωρήσει στην «υποβολή» της. Η απογραφή θα ολοκληρωθεί από την Οικονομική Υπηρεσία Σ.Ε.Π., μετά την πληρωμή της.
Αναλυτικές οδηγίες θα βρείτε στην επιλογή «βοήθεια» της εφαρμογής e-sep. 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να γίνεται κατάθεση ή μεταφορά χρηματικών ποσών της ετήσιας Συνδρομής των Μελών των Κλιμακίων στους τραπεζικούς λογαριασμούς της Κεντρικής Διοίκησης.  

γ) Υπενθυμίζεται ότι όταν πρόκειται για εγγραφή νέου Μέλους η ετήσια Συνδρομή προσαυξάνεται με το ποσό των € 3,00. Για την επανέκδοση ή αντικατάσταση ταυτότητας η ετήσια Συνδρομή προσαυξάνεται με το ποσό του € 1,00. 

δ) Τα νεοϊδρυθέντα Συστήματα τυγχάνουν ευνοϊκής ρύθμισης, καταβάλλοντας € 1,00 ανά απογεγραμμένο Μέλος, για το πρώτο και το δεύτερο προσκοπικό έτος της λειτουργίας τους.

ε) Η Κεντρική Διοίκηση αποδίδει μηνιαίως στην Ε.Κ.Σ. της Περιφερειακής Εφορείας ποσό € 3,00 ανά απογεγραμμένο Μέλος, πιστώνοντας τον  τραπεζικό λογαριασμό του Κλιμακίου, για την κάλυψη των λειτουργικών της αναγκών.

3. Είσπραξη και καταβολή Συνδρομής Μελών Ενώσεων Παλαιών Προσκόπων
α) Η Ένωση Παλαιών Προσκόπων εισπράττει το ποσό της ετήσιας Συνδρομής από κάθε Μέλος της, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η ετήσια Συνδρομή Μελών Σ.Ε.Π. και εκδίδει σχετική Απόδειξη Είσπραξης, το σύνολο της οποίας καταχωρεί ως έσοδο στο Σύστημα Ενιαίας Οικονομικής Διαχείρισης «e-finance».

β) Στη συνέχεια, ο Περιφερειακός Έφορος δημιουργεί την απογραφή των Μελών της Ε.Π.Π. και πατά το κουμπί «καταχώρηση». Κατόπιν από την επιλογή «Εκκρεμείς Απογραφές» επιλέγει την απογραφή που επιθυμεί και πατά το κουμπί «υποβολή» και αυτόματα δημιουργείται ο κωδικός πληρωμής «RF………». Ο Υπαρχηγός Οικονομικών της Ε.Π.Π., έχοντας τον κωδικό «RF……», καταβάλλει το ποσόν της απογραφής είτε με web-banking (από το πεδίο «πληρωμές» της τράπεζας) είτε με φυσική παρουσία στην Τράπεζα.

Η έγκριση της απογραφής στο e-sep γίνεται αυτόματα σε μία (1) εργάσιμη ημέρα. 

Εναλλακτικά, υπάρχει η δυνατότητα η ετήσια Συνδρομή των Μελών των Ε.Π.Π. να κατατίθεται σε μετρητά ή με χρήση χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας στην Οικονομική Υπηρεσία Σ.Ε.Π. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει ο Περιφερειακός Έφορος αφού δημιουργήσει την απογραφή και πατήσει το κουμπί «καταχώρηση» να ΜΗΝ προχωρήσει στην «υποβολή» της. Η απογραφή θα ολοκληρωθεί από την Οικονομική Υπηρεσία Σ.Ε.Π., μετά την πληρωμή της.
Αναλυτικές οδηγίες θα βρείτε στην επιλογή «βοήθεια» της εφαρμογής e-sep. 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να γίνεται κατάθεση ή μεταφορά χρηματικών ποσών της ετήσιας Συνδρομής των Μελών των Κλιμακίων στους τραπεζικούς λογαριασμούς της Κεντρικής Διοίκησης.  

γ) Υπενθυμίζεται ότι όταν πρόκειται για εγγραφή νέου Μέλους η ετήσια Συνδρομή προσαυξάνεται με το ποσό των € 3,00. Για την επανέκδοση ή αντικατάσταση ταυτότητας η ετήσια Συνδρομή προσαυξάνεται με το ποσό του € 1,00.

δ) Οι νεοϊδρυθείσες Ε.Π.Π. θα καταβάλουν την προσκοπική χρονιά της ιδρύσεώς τους το ποσόν των € 25,00 ανά Μέλος και θα τυγχάνουν ευνοϊκής ρύθμισης καταβάλλοντας € 1,00 ανά απογεγραμμένο Μέλος για τη δεύτερη προσκοπική χρονιά της λειτουργίας τους.

ε) Η Κεντρική Διοίκηση αποδίδει μηνιαίως στην Ε.Κ.Σ. της Περιφερειακής Εφορείας στην οποία υπάγεται η Ε.Π.Π. ποσό € 2,00 ανά  απογεγραμμένο Μέλος πιστώνοντας τον τραπεζικό λογαριασμό του Κλιμακίου, για την κάλυψη των λειτουργικών της αναγκών της.

4. Ενέργειες της Κεντρικής Διοίκησης
    Όταν η Απογραφή Συστήματος, Περιφερειακής Εφορείας ή Ένωσης Παλαιών Προσκόπων εγκριθεί :

α) Η Εφορεία Διοίκησης Γ.Ε. αποστέλλει τις ταυτότητες των απογραφόμενων για πρώτη φορά Μελών των Συστημάτων, των Περιφερειακών Εφορειών και των Ε.Π.Π., καθώς και όσων έχουν ζητήσει επανέκδοση ταυτότητας.

β) Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόδοση των μεριδίων στις Περιφερειακές Εφορείες είναι η ύπαρξη διορισμένων Ε.Κ.Σ., καθώς και η ύπαρξη τραπεζικού λογαριασμού στην τράπεζα ALPHA BANK υπό τον Α.Φ.Μ. του Σ.Ε.Π.

γ) Επιπλέον, σε κάθε Προσκοπικό Σύστημα το οποίο στην Απογραφή της προσκοπικής χρονιάς 2021 – 2022, την 31.8.2022, θα παρουσιάσει ποσοστιαία αύξηση αριθμού μελών μεγαλύτερη ή ίση του 10% σε σχέση με την απογραφή της προσκοπικής χρονιάς 2019 – 2020, θα επιστρέφεται ανταποδοτικά ως επιβράβευση ποσό ίσο με € 5,00 ανά Μέλος, το οποίο θα μπορεί να αφαιρείται από την απογραφή της επόμενης προσκοπικής χρονιάς (2022-2023). Επίσης, κάθε Σύστημα έχει την επιλογή δωροεπιταγής του Προσκοπικού     Πρατηρίου, για την αγορά υλικών και ειδών απαραίτητων για το Σύστημα (πλην της Προσκοπικής Στολής, των συμπληρωματικών ειδών της, σημάτων και διακριτικών), ποσού ίσου με € 7,50 ανά Μέλος. Η οικονομική επιβράβευση ή η παράδοση της δωροεπιταγής     θα γίνεται μετά την ολοκλήρωση της περιόδου της ετήσιας απογραφής και αφού συμψηφιστεί με τυχόν εκκρεμότητες με την Οικονομική Υπηρεσία Σ.Ε.Π.

Παράδειγμα Εφαρμογής του μέτρου
Ένα Προσκοπικό Σύστημα κατά την απογραφή της προσκοπικής χρονιάς 2021 – 2022, την 31.8.2022 εμφανίζει δύναμη 60 Μελών και στην απογραφή της προσκοπικής χρονιάς 2019 – 2020 είχε δύναμη 50 Μελών. Η αύξηση των 10 Μελών της απογραφής της προσκοπικής χρονιάς 2021 – 2022 είναι της τάξης του 20% (μεγαλύτερη του 10%) σε σχέση με την απογραφή της προσκοπικής χρονιάς 2019 – 2020.  Ως εκ τούτου, για τη νέα απογραφή ισχύουν τα κάτωθι:
Ετήσια απογραφή 2019 – 2020
Ποσό: 50 Μέλη x  € 25,00 ανά Μέλος € 1.250,00
Ετήσια απογραφή 2021 – 2022
Α’ Επιλογή – Επιστροφή ποσού:
Ποσό χωρίς επιβράβευση: 60 Μέλη x €25,00 ανά Μέλος € 1.500,00
Επιβράβευση / Επιστροφή: 60 Μέλη x €5,00 ανά Μέλος    € 300,00 
Ποσό με την επιβράβευση: 60 Μέλη x €20,00 ανά Μέλος € 1.200,00

Β’ Επιλογή – Δωροεπιταγή Προσκοπικού Πρατηρίου:
Τελικό ποσό Απογραφής: 60 Μέλη x €25,00 ανά Μέλος € 1.500,00
Επιβράβευση με δωροεπιταγή: 60 Μέλη x €7,50 ανά Μέλος    € 450,00 

δ) Περαιτέρω, για τα Προσκοπικά Συστήματα άνω των 100 Μελών, τα οποία στην Απογραφή της προσκοπικής χρονιάς 2021 – 2022, την 31.8.2022, δεν θα παρουσιάσουν την προαναφερθείσα ποσοστιαία αύξηση αριθμού Μελών μεγαλύτερη ή ίση του 10%, σε     σχέση με την απογραφή της προσκοπικής χρονιάς 2019 – 2020, θα επιβραβεύεται ανταποδοτικά η διατηρησιμότητα / σταθερότητα της δύναμής τους ως ακολούθως: 
  • Τα Προσκοπικά Συστήματα που είχαν 101 – 120 απογεγραμμένα Μέλη την προσκοπική χρονιά 2019-2020 και απογράψουν την προσκοπική χρονιά 2021-2022 τουλάχιστον τον ίδιο αριθμό Μελών, θα λαμβάνουν δωροεπιταγή του Προσκοπικού Πρατηρίου για την    αγορά υλικών και ειδών απαραίτητων για το Σύστημα (πλην της Προσκοπικής Στολής, των συμπληρωματικών ειδών της, σημάτων και διακριτικών), ποσού € 100,00. Η παράδοση της δωροεπιταγής θα γίνεται μετά την ολοκλήρωση της περιόδου της ετήσιας    απογραφής και αφού συμψηφιστεί με τυχόν εκκρεμότητες με την Οικονομική Υπηρεσία Σ.Ε.Π.
  • Τα Προσκοπικά Συστήματα που είχαν 121 και άνω απογεγραμμένα Μέλη την προσκοπική χρονιά 2019-2020 και απογράψουν την προσκοπική χρονιά 2021-2022 τουλάχιστον τον ίδιο αριθμό Μελών θα λαμβάνουν δωροεπιταγή του Προσκοπικού Πρατηρίου για την    αγορά υλικών και ειδών απαραίτητων για το Σύστημα (πλην της Προσκοπικής Στολής, των συμπληρωματικών ειδών της, σημάτων και διακριτικών), ποσού € 200,00. Η παράδοση της δωροεπιταγής θα γίνεται μετά την ολοκλήρωση της περιόδου της ετήσιας    απογραφής και αφού συμψηφιστεί με τυχόν εκκρεμότητες με την Οικονομική Υπηρεσία Σ.Ε.Π. 

Σημειώνεται ότι για να έχουν εφαρμογή τα μέτρα της επιβράβευσης, θα πρέπει την 31.8.2022 να υφίσταται διορισμένη και απογεγραμμένη Ε.Κ.Σ. στο Σύστημα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα. 

Με τα ανωτέρω παρέχεται σε κάθε Προσκοπικό Σύστημα η δυνατότητα να επιτύχει σημαντική ελάφρυνση του ποσού της ετήσιας Απογραφής, ως επιβράβευση για τη συνεχή και μεθοδική προσπάθεια αύξησης του αριθμού των Μελών του και παράλληλα επιβραβεύεται η διατηρησιμότητα της δύναμης των Συστημάτων με μεγάλη αριθμητική δύναμη, τα οποία ομολογουμένως έχουν μικρότερα περιθώρια αύξησης, αλλά συγκρατούν τον αριθμό των Μελών τους. Οι ενέργειες αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο της ανταποδοτικότητας της Ετήσιας Συνδρομής, στην οποία συμπεριλαμβάνονται αποφάσεις και ενέργειες της Διοίκησης, όπως: 
  •  Μείωση της οικονομικής συμμετοχής των Βαθμοφόρων στις Εκπαιδεύσεις, με επιδότηση του κόστους των εκπαιδεύσεων από την Κεντρική Διοίκηση.
  • Διευκόλυνση των Κλιμακίων νησιωτικών και ορεινών περιοχών.
  • Υπαγωγή των νέων Συστημάτων σε καθεστώς απογραφής των Μελών τους με € 1,00 ανά Μέλος για δύο έτη κ.ά.

ε) Επίσης, οι Ενώσεις Παλαιών Προσκόπων οι οποίες στην Απογραφή της προσκοπικής χρονιάς 2021 – 2022, την 31.8.2022 θα παρουσιάσουν ποσοστιαία αύξηση αριθμού μελών μεγαλύτερη ή ίση του 20% σε σχέση με την απογραφή της προσκοπικής χρονιάς 2019 – 2020, και εφόσον την προσκοπική χρονιά 2021-2022 απογράψουν τουλάχιστον δώδεκα (12) Μέλη, θα λαμβάνουν δωροεπιταγή του Προσκοπικού Πρατηρίου, για την αγορά υλικών και ειδών απαραίτητων για την Ένωση (πλην της Προσκοπικής Στολής, των συμπληρωματικών ειδών της, σημάτων και διακριτικών), ποσού € 100,00. Η παράδοση της δωροεπιταγής θα γίνεται μετά την ολοκλήρωση της περιόδου της ετήσιας Απογραφής και αφού συμψηφιστεί με τυχόν εκκρεμότητες με την Οικονομική Υπηρεσία Σ.Ε.Π.

Με Ανακοίνωση που θα ακολουθήσει θα γνωστοποιηθούν τα Προσκοπικά Συστήματα που πέτυχαν τους στόχους της αύξησης του 10% ή της διατηρησιμότητας της δύναμης για την προσκοπική χρονιά 2020 – 2021 και το ποσό της επιβράβευσης θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το Προσκοπικό Σύστημα για την απογραφή της νέας προσκοπικής χρονιάς 2021 – 2022. 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Σε περίπτωση κατά την οποία Σύστημα δικαιούται την οικονομική επιβράβευση, προ της δημιουργίας οποιασδήποτε απογραφής θα πρέπει να επικοινωνεί με την Οικονομική Υπηρεσία (κ. Σταύρος Αντωνίου, τηλ. 2169007281, [email protected]). 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, με σοβαρότητα, προσεκτικό οικονομικό προγραμματισμό και συνετή διαχείριση, συνεχίζει την προσπάθεια ενίσχυσης των Συστημάτων μας και της ανταποδοτικότητας της Ετήσιας Συνδρομής των Μελών μας, παρά τις τρέχουσες ιδιαίτερα απαιτητικές συγκυρίες.

5. Εξυπηρέτηση Μελών
Η επικοινωνία με την Εφορεία Διοίκησης της Γ.Ε. για θέματα σχετικά με το e-sep θα γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης [email protected] .

Η Απογραφή των Μελών κάθε Κλιμακίου για την προσκοπική χρονιά 2021-2022 πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2022, ώστε τα Μέλη μας να απολαμβάνουν των προνομίων και δικαιωμάτων που τους εξασφαλίζει η ιδιότητα του Μέλους του Σ.Ε.Π. Δεν θα πρέπει να παρατηρηθεί το φαινόμενο η ολοκλήρωση της Απογραφής κάποιων Προσκοπικών Συστημάτων να γίνεται παραμονές κατασκηνώσεων (Ιούλιος – Αύγουστος) και να απογράφονται μόνο τα Μέλη που συμμετέχουν σ’ αυτές, με αποτέλεσμα όλη την προηγούμενη χρονιά να συμμετέχουν σε δράσεις ανασφάλιστα Μέλη του Σ.Ε.Π.

Βαθμοφόροι, Μέλη Ε.Κ.Σ. και Μέλη Ε.Π.Π. που δεν έχουν απογραφεί οι ίδιοι, το Τμήμα τους ή το Σύστημά τους δεν μπορούν να συμμετέχουν σε εκπαιδεύσεις, συναντήσεις, συνέδρια, αναδείξεις και δραστηριότητες και τα Τμήματα δεν μπορούν να πραγματοποιούν προσκοπικές δράσεις. 

Παρακαλούνται οι Αρχηγοί Συστημάτων, οι Περιφερειακοί Έφοροι και οι Αρχηγοί Ε.Π.Π. να φροντίσουν για την τήρηση των παραπάνω.

Είμαι βέβαιος ότι όλοι θα ανταποκριθούμε άμεσα στην υποχρέωση της ετήσιας Απογραφής η οποία απορρέει από τον Οργανισμό και τους Κανονισμούς του Σ.Ε.Π., διασφαλίζοντας έτσι την ύπαρξη και εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την ανταποδοτικότητα της Ετήσιας Συνδρομής, θέτοντας τις βάσεις για ακόμα περαιτέρω ανάπτυξη και συμβάλλοντας στο Καλό της Προσκοπικής Κίνησης.Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 111 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΑΚΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ 

Επισυνάψεις

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11_2021.pdf