Φορολογικά θέματα – Χρήση του Α.Φ.Μ. του Σ.Ε.Π.

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 09/07/2021
A/A: 8 / 2021

Εγκύκλιος

Αγαπητά Μέλη του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων,

Όπως γνωρίζετε το φορολογικό τοπίο της χώρας μας διαρκώς τροποποιείται στην προσπάθεια της πολιτείας για αποτελεσματικότερο έλεγχο των φορολογουμένων φυσικών και νομικών προσώπων. Οι έλεγχοι και οι διασταυρώσεις στοιχείων και παραστατικών, κυρίως των τιμολογίων, τόσο από τον εκδότη όσο και από τον λήπτη εντείνονται ενώ ήδη προετοιμάζονται από τις φορολογικές αρχές ψηφιακές εφαρμογές οι οποίες θα επισημαίνουν άμεσα διαφορές. Η καθιέρωση στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα (1/10/2021) των ηλεκτρονικών βιβλίων (my data), σύμφωνα με τα οποία το Σ.Ε.Π. θα είναι υποχρεωμένο να «ανεβάζει» στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) όλα τα παραστατικά εσόδων και εξόδων εντός 20 ημερών από την έκδοση τους. Η τυχόν καθυστέρηση ανταπόκρισης θα οδηγεί σε αδυναμία της υποβολής φορολογικών δηλώσεων, γεγονός που αποτελεί σοβαρή παράβαση της φορολογικής νομοθεσίας και θα έχει σαν επακόλουθο τον άμεσο φορολογικό έλεγχο, την επιβολή προστίμων και την απόδοση ποινικών ευθυνών στο Σ.Ε.Π.

Στο παρελθόν έχει παρατηρηθεί ότι Κλιμάκια του Σ.Ε.Π. που ζητούν να εκδοθούν από προμηθευτές τιμολόγια, δεν τα αποστέλλουν στην Οικονομική Υπηρεσία του Σ.Ε.Π., με αποτέλεσμα να εμφανίζονται αναντιστοιχίες στις συγκεντρωτικές καταστάσεις τιμολογίων πελατών – προμηθευτών και ορατό κίνδυνο την επιβολή σοβαρότατων προστίμων σε βάρος του Σ.Ε.Π.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, στη συνεδρίαση της 3ης Ιουλίου 2021, μετά από εκτενείς ενημερώσεις από το συνεργαζόμενο με το Σ.Ε.Π. λογιστικό-φοροτεχνικό γραφείο και τους Ορκωτούς Ελεγκτές μας, αποφάσισε τον δραστικό περιορισμό της έκδοσης τιμολογίων στον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του Σ.Ε.Π. από οποιαδήποτε Κλιμάκιο ή φυσικό πρόσωπο. Αυτή κρίνεται ως η προσφορότερη λύση για να περιοριστεί η έκθεση του Σ.Ε.Π. σε φορολογικούς κινδύνους καθώς αυτοί επισύρουν ποινικές και διοικητικές ευθύνες.

Στο εξής και ειδικότερα, για την αγορά ειδών από προμηθευτές θα ζητείται να εκδίδουν Απόδειξη Λιανικής Συναλλαγής (Α.Λ.Σ.) ή Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών (Α.Π.Υ.). 

Σε εξαιρετικές και μόνο περιπτώσεις οι οποίες είναι: 
(α) η αγορά πάγιου εξοπλισμού (π.χ. ναυτοπροσκοπική λέμβος, εξωλέμβια μηχανή, ηλεκτρονικής      υπολογιστής, φωτογραφική ή κινηματογραφική κάμερα, ακίνητο κ.λπ.), 
(β) ο προμηθευτής δεν εκδίδει άλλο παραστατικό, παρά μόνο Τιμολόγιο, 
(γ) εκτέλεση οικοδομικών έργων και 
(δ) υλοποίηση επιδοτούμενων εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων, 

θα μπορεί να ζητείται η έκδοση τιμολογίου, ακολουθώντας την ακόλουθη διαδικασία:
1. Το Κλιμάκιο θα αποστέλλει ηλεκτρονικό μήνυμα στην Οικονομική Υπηρεσία Σ.Ε.Π. (timologia@sep.org.gr) και θα αιτείται την έκδοση του τιμολογίου αναφέροντας το Κλιμάκιο, τον προμηθευτή (επωνυμία – Α.Φ.Μ. – τηλέφωνο – email), το είδος του αγαθού ή της υπηρεσίας και το ποσόν του τιμολογίου.
2. Εντός 10 ημερών από την υποβολή της αίτησης, ο/η υπεύθυνος/η του Κλιμακίου θα πρέπει να αποστέλλει στο mail timologia@sep.org.gr το εκδοθέν Τιμολόγιο στην Οικονομική Υπηρεσία, η οποία θα καταγράφει την ολοκλήρωση της διαδικασίας. 

Σε περίπτωση που υπάρχει αμφιβολία για τον αν πρέπει να εκδοθεί τιμολόγιο ή Α.Λ.Σ., μπορείτε να επικοινωνείτε με την Οικονομική Υπηρεσία (κο Σταύρο Αντωνίου – τηλ. 2169007281), προκειμένου να διευκρινίζονται τυχόν απορίες.

Παρακαλούνται όλα τα Ενήλικα Μέλη του Σ.Ε.Π. για την πιστή εφαρμογή της παρούσας Εγκυκλίου, ώστε να διασφαλίσουμε την ακεραιότητα και την αποφυγή οποιασδήποτε έκθεσης του Ιδρύματος σε φορολογικούς κινδύνους.



Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 111 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΑΚΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ
17 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ


Επισυνάψεις

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 8_2021.pdf