ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ, ΜΕΛΩΝ Ε.Κ.Σ. & ΜΕΛΩΝ Ε.Π.Π. ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Σ.Ε.Π.

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 01/10/2020
A/A: 14 / 2020

Εγκύκλιος
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος

Σε εφαρμογή των διατάξεων του Οργανισμού του Σ.Ε.Π. (Π.Δ. 71/16.4.2014 – Φ.Ε.Κ. 115Α/12.5.2014), το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 28ης Σεπτεμβρίου 2020 καθόρισε τη διαδικασία ανάδειξης των Βαθμοφόρων, Μελών Ε.Κ.Σ. και Μελών Ε.Π.Π. ως μελών της Γενικής Συνέλευσης του Ιδρύματος Σ.Ε.Π. για τα έτη 2021 και 2022.

Οι Αναδείξεις των Βαθμοφόρων ως μελών της Γενικής Συνέλευσης θα πραγματοποιηθούν στα Συνέδρια των Περιφερειακών Εφορειών, τα οποία θα συγκληθούν με ένα εκ των θεμάτων της ημερησίας τους διάταξης την «Ανάδειξη Βαθμοφόρων ως μελών της Γενικής Συνέλευσης του Ιδρύματος Σ.Ε.Π.», σύμφωνα με τον Οργανισμό του Σ.Ε.Π. και τον Κανονισμό Διοίκησης - Οργάνωση και Λειτουργία Σ.Ε.Π. (Μέρος 7ο, Κεφάλαιο 6, παρ. 6.1.). Σε περίπτωση που έχει πραγματοποιηθεί το ετήσιο Συνέδριο προγραμματισμού και αξιολόγησης της Περιφερειακής Εφορείας ή πρόκειται να πραγματοποιηθεί σε άλλη ημερομηνία πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2020, ο Περιφερειακός Έφορος θα συγκαλέσει εκ νέου το Συνέδριο των Βαθμοφόρων για την πραγματοποίηση της Διαδικασίας Ανάδειξης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα. 

Η Ανάδειξη των Μελών των Ε.Κ.Σ. ως μελών της Γενικής Συνέλευσης θα πραγματοποιηθεί κατά Περιφερειακή Εφορεία στις έδρες τους, σύμφωνα με τον Οργανισμό Σ.Ε.Π. και τον Κανονισμό Διοίκησης - Οργάνωση και Λειτουργία Σ.Ε.Π. (Μέρος 7ο, Κεφάλαιο 7).

Η Ανάδειξη των Μελών των Ε.Π.Π. ως μελών της Γενικής Συνέλευσης θα πραγματοποιηθεί κατά Περιφερειακή Εφορεία στις έδρες τους, σύμφωνα με τον Οργανισμό Σ.Ε.Π. και τον Κανονισμό Διοίκησης – Οργάνωση και Λειτουργία Σ.Ε.Π. (Μέρος 7ο, Κεφάλαιο 8).

Αναλυτικά, η Διαδικασία της Ανάδειξης έχει ως εξής:

Α. ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΙ

1. Σύγκληση Συνεδρίου – Πραγματοποίηση Διαδικασίας Ανάδειξης 
Το Συνέδριο της Περιφερειακής Εφορείας, στο οποίο περιλαμβάνεται ως θέμα η Διαδικασία Ανάδειξης, θα συγκαλέσει ο Περιφερειακός Έφορος με Ανακοίνωσή του, η οποία εκδίδεται, αναρτάται στον δικτυακό τόπο της Περιφερειακής Εφορείας και αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα Προσκοπικά Συστήματα το αργότερο δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν τη σύγκληση του Συνεδρίου. Η Ανακοίνωση θα ορίζει τον τόπο και χρόνο διεξαγωγής και την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου, η οποία θα έχει την ευθύνη οργάνωσης και προετοιμασίας και θα διασφαλίζει την ομαλή διεξαγωγή του. Η Ανακοίνωση αυτή κοινοποιείται άμεσα στην Εφορεία Διοίκησης της Γενικής Εφορείας.

2. Τόπος – Χρόνος
Τα Συνέδρια των Περιφερειακών Εφορειών θα πραγματοποιηθούν το αργότερο μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020, στις έδρες τους. 

3. Συμμετοχή
Δικαίωμα Συμμετοχής στο Συνέδριο της Περιφερειακής Εφορείας και στη Διαδικασία Ανάδειξης έχουν οι Βαθμοφόροι των Προσκοπικών Συστημάτων και της Περιφερειακής Εφορείας καθώς και οι Έφοροι της Γενικής Εφορείας και οι Αρχηγοί και Υπαρχηγοί Προσκοπικών Κέντρων που υπάγονται στη Γενική Εφορεία, οι οποίοι έχουν απογραφεί στην οικεία Περιφερειακή Εφορεία, που έχουν Εντολή Διοίκησης με ημερομηνία έκδοσης (έγκριση αρμοδίου Εφόρου στο ηλεκτρονικό σύστημα e-sep) τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν την πραγματοποίηση του Συνεδρίου και περιλαμβάνονται στον πίνακα Βαθμοφόρων τον οποίο καταρτίζει η Περιφερειακή Εφορεία και επικυρώνει η Εφορεία Διοίκησης της Γενικής Εφορείας. Στο ανωτέρω χρονικό διάστημα των πέντε (5) ημερών που μεσολαβεί από την κατάρτιση του πίνακα έως την πραγματοποίηση του Συνεδρίου, δεν εκδίδονται νέες Εντολές Διοίκησης και δεν εγγράφονται νέοι Βαθμοφόροι της Περιφερειακής Εφορείας στα Μητρώα του Σ.Ε.Π. 
Βαθμοφόροι, κάτοχοι και δεύτερης Εντολής Διοίκησης, συμμετέχουν στο Συνέδριο της Περιφερειακής Εφορείας στην οποία έχουν απογραφεί.

Ακόμη, οι Βαθμοφόροι έως την ημέρα πραγματοποίησης του Συνεδρίου ή της Διαδικασίας Ανάδειξης πρέπει:
 • Να έχουν απογραφεί για την τρέχουσα προσκοπική περίοδο 2020-2021, να έχουν δηλαδή εκπληρώσει κάθε υποχρέωση καταβολής συνδρομής μέλους προς το Σ.Ε.Π. 
 • Να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σ.Ε.Π. εκ συνδρομών ως μέλη προηγουμένων Γενικών Συνελεύσεων. 
 • Να μην έχουν οποιαδήποτε άλλη οικονομική οφειλή προς το Σ.Ε.Π.
Υπενθυμίζεται ότι οι Περιφερειακοί Έφοροι έχουν δυνατότητα πρόσβασης στο e-ΣΕΠ για τον έλεγχο της Απογραφής και της ισχύος της Εντολής Διοίκησης των Βαθμοφόρων.

Η ευθύνη ταυτοποίησης των συμμετεχόντων στη Διαδικασία Ανάδειξης ανήκει αποκλειστικά στην Εφορευτική Επιτροπή.

Η Κεντρική Διοίκηση θα ενημερώσει τους Περιφερειακούς Εφόρους για τα ονόματα των μελών της Γενικής Συνέλευσης τα οποία έχουν οικονομικές υποχρεώσεις προς το Σ.Ε.Π. Οι Περιφερειακοί Έφοροι εξουσιοδοτούνται να εισπράττουν επί αποδώσει στην Οικονομική Υπηρεσία του Σ.Ε.Π. τις οφειλές με απόδειξη, ακόμα και την ημέρα πραγματοποίησης του Συνεδρίου.

4. Προετοιμασία – Οργάνωση – Υποβολή υποψηφιοτήτων
Η Περιφερειακή Εφορεία με Ανακοίνωσή της γνωστοποιεί τον πίνακα με τους έχοντες δικαίωμα συμμετοχής Βαθμοφόρους πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν την πραγματοποίηση του Συνεδρίου. Η Ανακοίνωση αναρτάται στον δικτυακό τόπο της Περιφερειακής Εφορείας και αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα Συστήματα, ώστε οι Αρχηγοί Συστημάτων να ενημερώσουν αρμοδίως τους έχοντες δικαίωμα συμμετοχής Βαθμοφόρους και κοινοποιείται στην Εφορεία Διοίκησης της Γενικής Εφορείας.

Υποψηφιότητες υποβάλλονται εγγράφως από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή προτείνονται από τρεις Βαθμοφόρους, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο (βλ. συν. Υπόδειγμα 1/ Αίτηση Υποβολής Υποψηφιότητας Βαθμοφόρου), το αργότερο τρεις (3) πλήρεις ημέρες από την πραγματοποίηση του Συνεδρίου.

Αμέσως μετά το πέρας της υποβολής των υποψηφιοτήτων και αφού έχουν ελεγχθεί ως προς τις τυπικές προϋποθέσεις, η Οργανωτική Επιτροπή καταρτίζει πίνακα υποψηφίων, ο οποίος αναρτάται στον δικτυακό τόπο της Περιφερειακής Εφορείας και αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα Προσκοπικά Συστήματα. 

Η Οργανωτική Επιτροπή φροντίζει επίσης για την εκτύπωση και διανομή στους Συνέδρους του πίνακα των υποψηφίων Βαθμοφόρων - Εκπροσώπων της Περιφερειακής Εφορείας στη Γενική Συνέλευση και για όλες τις λεπτομέρειες, που αφορούν στη διεξαγωγή του Συνεδρίου.

5. Δικαίωμα Ανάδειξης
Για την ανάδειξή τους ως Εκπροσώπων της Περιφερειακής Εφορείας στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να υποβάλλουν υποψηφιότητα οι Βαθμοφόροι οι οποίοι κατά την ημέρα υποβολής της υποψηφιότητας πληρούν τα προσόντα της παρ. Α.3 της παρούσης (Συμμετοχή) και επιπλέον:
Έχουν ελληνική ιθαγένεια,
Δεν βαρύνονται με συμπεριφορά που αντιβαίνει στις Αρχές του Σ.Ε.Π.,
Έχουν διετή, τουλάχιστον, θητεία Βαθμοφόρου και
Έχουν βεβαιωτικό επιτυχούς παρακολούθησης Σχολής Βασικής Εκπαίδευσης ή Κύκλου Μεθοδολογίας.

Οι Περιφερειακοί Έφοροι που έχουν αναδειχθεί για τα καθήκοντά τους καταλαμβάνουν αυτοδίκαια την πρώτη θέση του καταλόγου των αναδειχθέντων Βαθμοφόρων – Εκπροσώπων στις Συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης χωρίς να απαιτείται η υποβολή υποψηφιότητας, για χρόνο ίσο με το χρόνο ισχύος της Εντολής Διοίκησής τους.

6. Διεξαγωγή του Συνεδρίου ή της Διαδικασίας Ανάδειξης
Κατά την έναρξη του Συνεδρίου εκλέγεται με φανερή ψηφοφορία από τους παρόντες Βαθμοφόρους τριμελές Προεδρείο, το οποίο έχει την παράλληλη ιδιότητα της Εφορευτικής Επιτροπής.

Όσοι έχουν υποβάλλει υποψηφιότητα δεν μπορούν να καταλάβουν θέση στο Προεδρείο.

Οι παρόντες Βαθμοφόροι επικυρώνουν τους αντίστοιχους πίνακες συμμετεχόντων στη Διαδικασία Ανάδειξης και των υποψηφίων για ανάδειξη, που έχουν καταρτίσει η Περιφερειακή Εφορεία και η Οργανωτική Επιτροπή.

Θέματα διαδικαστικά, που αναφύονται κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, αντιμετωπίζονται από το Προεδρείο και σε περίπτωση ενστάσεως το θέμα επιλύεται οριστικά από το σύνολο των παρόντων τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

7. Ανάδειξη Εκπροσώπων
Ο αριθμός των προς ανάδειξη Βαθμοφόρων είναι εκείνος που ορίζεται από την Κεντρική Διοίκηση σύμφωνα με την καθοριζόμενη στο αρ. 8, παρ. 1Γα/αα του Οργανισμού Σ.Ε.Π. διαδικασία και θα γνωστοποιηθεί με σχετική Εγκύκλιο του Γενικού Εφόρου.

Η ψηφοφορία για την ανάδειξη των Εκπροσώπων της Περιφερειακής Εφορείας στη Γενική Συνέλευση είναι μυστική.

Κάθε Σύνεδρος Βαθμοφόρος έχει δικαίωμα να εκφράσει την προτίμηση του για τόσους υποψήφιους όσους η Περιφερειακή Εφορεία του δικαιούται να αναδείξει, εκτός μιας θέσης που καταλαμβάνει αυτοδικαίως ο αναδεδειγμένος Περιφερειακός Έφορος.

Ο Περιφερειακός Έφορος, φροντίζει για την όσο είναι δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή, επειδή αναβολή του Συνεδρίου λόγω μη απαρτίας, αποκλείεται.

Τυχόν ειδικότερες λεπτομέρειες για τη Διαδικασία Ανάδειξης καθορίζονται από την Εφορευτική Επιτροπή.

Μετά το πέρας της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή διενεργεί καταμέτρηση των ψήφων, καταρτίζει τον Πίνακα των αναδειχθέντων Βαθμοφόρων – Εκπροσώπων της Περιφερειακής Εφορείας στη Γενική Συνέλευση του Σ.Ε.Π., κατά τη σειρά επιτυχίας τους και συντάσσει το σχετικό Πρακτικό (βλ. συν. Υπόδειγμα αρ. 2). Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται από την Εφορευτική Επιτροπή κλήρωση για τον καθορισμό της σειράς όσων ισοψήφησαν, η οποία αναφέρεται στο Πρακτικό. 

Αντίγραφο του Πρακτικού της ψηφοφορίας αποστέλλεται με FAX (2107236561) ή ηλεκτρονικά (dxasilidi@sep.org.gr) στην Εφορεία Διοίκησης της Γενικής Εφορείας, το αργότερο τρεις (3) ημέρες μετά από την πραγματοποίηση του Συνεδρίου εκάστης Περιφερειακής Εφορείας με μέριμνα του Περιφερειακού Εφόρου, προκειμένου το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του να εγγράψει τους αναδειχθέντες Βαθμοφόρους στο Μητρώο Μελών της Γενικής Συνέλευσης. Τα πρωτότυπα Πρακτικά αποστέλλονται ταχυδρομικά στην Εφορεία Διοίκησης της Γενικής Εφορείας (Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, Πτολεμαίων 1 - 116 35 Αθήνα) με την ένδειξη «Πρακτικά Αναδείξεων Βαθμοφόρων Μελών Γ.Σ. Π.Ε. …».

Τα υλικά της Διαδικασίας Ανάδειξης (πίνακας συμμετεχόντων, πίνακας υποψηφίων, πίνακας ψηφισάντων, ψηφοδέλτια κ.ά.) αποστέλλονται στην Εφορεία Διοίκησης της Γενικής Εφορείας και φυλάσσονται για διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του 2021.

Β. ΜΕΛΗ Ε.Κ.Σ.

1. Ανακοίνωση πραγματοποίησης Διαδικασίας Ανάδειξης κατά Περιφερειακή Εφορεία
Τη Διαδικασία Ανάδειξης των Μελών Ε.Κ.Σ. – Εκπροσώπων της Περιφερειακής Εφορείας στη Γενική Συνέλευση συγκαλεί ο Περιφερειακός Έφορος με Ανακοίνωσή του, η οποία εκδίδεται, αναρτάται στον δικτυακό τόπο της Περιφερειακής Εφορείας και αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα Προσκοπικά Συστήματα για την ενημέρωση των Μελών των Ε.Κ.Σ., στην Ε.Κ.Σ. της Περιφερειακής Εφορείας και στις Ε.Κ.Σ. των Προσκοπικών Κέντρων, το αργότερο δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της Διαδικασίας Ανάδειξης, και η οποία ορίζει τόπο, ημερομηνία, ώρα και διάρκεια διεξαγωγής της καθώς και τριμελή Οργανωτική Επιτροπή, αποτελούμενη από τον Περιφερειακό Έφορο, τον Αναπληρωτή Περιφερειακό Έφορο και τον Έφορο Διοίκησης της Περιφερειακής Εφορείας ή άλλο Έφορο της Περιφερειακής Εφορείας.

Η Ανακοίνωση κοινοποιείται άμεσα στην Εφορεία Διοίκησης της Γενικής Εφορείας.

2. Τόπος – Χρόνος
Η Διαδικασία Ανάδειξης θα πραγματοποιηθεί στις έδρες των Περιφερειακών Εφορειών το αργότερο μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020
Η διάρκεια διεξαγωγής πρέπει να είναι επαρκής (2-3 ώρες), ώστε να διευκολυνθούν όλα τα Μέλη των Ε.Κ.Σ. να λάβουν μέρος.

3. Συμμετοχή
Δικαίωμα Συμμετοχής στη Διαδικασία Ανάδειξης έχουν τα Μέλη Ε.Κ.Σ. των Προσκοπικών Συστημάτων και της οικείας Περιφερειακής Εφορείας, καθώς και των Προσκοπικών Κέντρων που ανήκουν στην οικεία Περιφερειακή Εφορεία και έχουν διορισθεί από την Εκτελεστική Επιτροπή του Δ.Σ. ή την Περιφερειακή Εφορεία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν την πραγματοποίηση της Διαδικασίας Ανάδειξης και περιλαμβάνονται στον πίνακα Μελών Ε.Κ.Σ. τον οποίο καταρτίζει η Περιφερειακή Εφορεία και επικυρώνει η Εφορεία Διοίκησης της Γενικής Εφορείας. Στο ανωτέρω χρονικό διάστημα των πέντε (5) ημερών που μεσολαβεί από την κατάρτιση του πίνακα έως την πραγματοποίηση της Διαδικασίας Ανάδειξης, δεν διορίζονται νέα Μέλη Ε.Κ.Σ.

Ακόμη, τα συμμετέχοντα μέλη Ε.Κ.Σ. έως την ημέρα πραγματοποίησης της Διαδικασίας Ανάδειξης πρέπει:
 • Να έχουν απογραφεί για την τρέχουσα προσκοπική περίοδο 2020-2021, να έχουν δηλαδή εκπληρώσει κάθε υποχρέωση καταβολής συνδρομής μέλους προς το Σ.Ε.Π. 
 • Να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σ.Ε.Π. εκ Συνδρομών ως μέλη προηγουμένων Γενικών Συνελεύσεων. 
 • Να μην έχουν οποιαδήποτε άλλη οικονομική οφειλή προς το Σ.Ε.Π.
Υπενθυμίζεται ότι οι Περιφερειακοί Έφοροι έχουν δυνατότητα πρόσβασης στο e-ΣΕΠ για τον έλεγχο της Απογραφής και της ισχύος του Διορισμού των Μελών Ε.Κ.Σ.

Η ευθύνη ταυτοποίησης των συμμετεχόντων στη Διαδικασία Ανάδειξης ανήκει αποκλειστικά στην Εφορευτική Επιτροπή.

Η Κεντρική Διοίκηση θα ενημερώσει τους Περιφερειακούς Εφόρους με τα ονόματα των μελών της Γενικής Συνέλευσης τα οποία έχουν οικονομικές υποχρεώσεις προς το Σ.Ε.Π. Οι Περιφερειακοί Έφοροι εξουσιοδοτούνται να εισπράττουν, επί αποδώσει στην Οικονομική Υπηρεσία του Σ.Ε.Π., τις οφειλές με απόδειξη, ακόμα και την ημέρα πραγματοποίησης της Διαδικασίας Ανάδειξης.

4. Προετοιμασία – Οργάνωση – Υποβολή υποψηφιοτήτων
Η Περιφερειακή Εφορεία με Ανακοίνωσή της γνωστοποιεί τον πίνακα με τα έχοντα δικαίωμα συμμετοχής μέλη Ε.Κ.Σ. πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν τη Διαδικασία Ανάδειξης. Η Ανακοίνωση αναρτάται στον δικτυακό τόπο της Περιφερειακής Εφορείας και αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα Συστήματα, ώστε οι Αρχηγοί Συστημάτων να ενημερώσουν αρμοδίως τα έχοντα δικαίωμα συμμετοχής μέλη Ε.Κ.Σ., και κοινοποιείται στην Εφορεία Διοίκησης της Γενικής Εφορείας.

Υποψηφιότητες υποβάλλονται εγγράφως από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή προτείνονται από τρία Μέλη Ε.Κ.Σ. που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Διαδικασία Ανάδειξης (βλ. συν υπόδειγμα αρ. 3/Αίτηση Υποβολής Υποψηφιότητας Μέλους Ε.Κ.Σ.), το αργότερο τρεις (3) πλήρεις ημέρες από την πραγματοποίηση της Διαδικασίας Ανάδειξης.

Αμέσως μετά το πέρας της υποβολής των υποψηφιοτήτων και αφού έχουν ελεγχθεί ως προς τις τυπικές προϋποθέσεις, η Οργανωτική Επιτροπή καταρτίζει πίνακα υποψηφίων, ο οποίος αναρτάται στον δικτυακό τόπο της Περιφερειακής Εφορείας και αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα Προσκοπικά Συστήματα και στην Ε.Κ.Σ. της Περιφερειακής Εφορείας.

Η Οργανωτική Επιτροπή φροντίζει επίσης για την εκτύπωση και διανομή στους έχοντες δικαίωμα συμμετοχής στη Διαδικασία Ανάδειξης, του πίνακα των υποψηφίων Μελών Ε.Κ.Σ. - Εκπροσώπων της Περιφερειακής Εφορείας στη Γενική Συνέλευση και για όλες τις λεπτομέρειες, που αφορούν στη διεξαγωγή της Διαδικασίας Ανάδειξης.

5. Δικαίωμα Ανάδειξης
Για την ανάδειξη των Μελών Ε.Κ.Σ. - Εκπροσώπων της Περιφερειακής Εφορείας στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να υποβάλλουν υποψηφιότητα τα Μέλη Ε.Κ.Σ. που κατά την ημέρα υποβολής της υποψηφιότητας πληρούν τα προσόντα της παρ. Β.3 της παρούσης (Συμμετοχή) και επιπλέον:
Έχουν ελληνική ιθαγένεια,
Δεν βαρύνονται με συμπεριφορά που αντιβαίνει στις Αρχές του Σ.Ε.Π.,
Έχουν διετή, τουλάχιστον, θητεία ως Μέλη Ε.Κ.Σ. Συστημάτων ή Εφορειών ή Προσκοπικών Κέντρων, με ισχύοντα διορισμό κατά το τελευταίο έτος προ της ημερομηνίας ανάδειξης.

6. Διεξαγωγή της Διαδικασίας Ανάδειξης
Κατά την έναρξη της Διαδικασίας Ανάδειξης εκλέγεται με φανερή ψηφοφορία από τα παρόντα Μέλη Ε.Κ.Σ. τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, αποτελούμενη από έναν Πρόεδρο και δύο Γραμματείς, στην οποία δεν μπορούν να συμμετάσχουν οι υποψήφιοι προς ανάδειξη. Εναλλακτικά, καθήκοντα Εφορευτικής Επιτροπής μπορεί να ασκεί η Οργανωτική Επιτροπή της Διαδικασίας Ανάδειξης.

Τα παρόντα Μέλη Ε.Κ.Σ. επικυρώνουν τους αντίστοιχους πίνακες συμμετεχόντων στη Διαδικασία Ανάδειξης και των υποψηφίων για ανάδειξη, που έχει καταρτίσει η Οργανωτική Επιτροπή.

Θέματα διαδικαστικά που αναφύονται κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας αντιμετωπίζονται από την Εφορευτική Επιτροπή και σε περίπτωση ενστάσεως το θέμα επιλύεται οριστικά από το σύνολο των παρόντων τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

7. Ανάδειξη Εκπροσώπων
Ο αριθμός των προς ανάδειξη Μελών Ε.Κ.Σ. είναι εκείνος που ορίζεται από την Κεντρική Διοίκηση σύμφωνα με την καθοριζόμενη στο αρ. 8, παρ. 1Γβ του Οργανισμού Σ.Ε.Π. διαδικασία και θα γνωστοποιηθεί με σχετική Εγκύκλιο του Γενικού Εφόρου.

Η ψηφοφορία για την ανάδειξη των Εκπροσώπων της Περιφερειακής Εφορείας στη Γενική Συνέλευση είναι μυστική.

Κάθε Μέλος Ε.Κ.Σ. έχει δικαίωμα να εκφράσει την προτίμηση του για τόσους υποψήφιους όσους η Περιφερειακή Εφορεία δικαιούται να αναδείξει.

Ο Περιφερειακός Έφορος φροντίζει για την όσο είναι δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή, επειδή αναβολή της Διαδικασίας Ανάδειξης, λόγω μη απαρτίας, αποκλείεται.

Τυχόν ειδικότερες λεπτομέρειες για τη Διαδικασία Ανάδειξης καθορίζονται από την Εφορευτική Επιτροπή.

Μετά το πέρας της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή διενεργεί καταμέτρηση των ψήφων, καταρτίζει τον Πίνακα των αναδειχθέντων Μελών Ε.Κ.Σ. – Εκπροσώπων της Περιφερειακής Εφορείας στη Γενική Συνέλευση του Σ.Ε.Π. κατά τη σειρά επιτυχίας τους και συντάσσει το σχετικό Πρακτικό (βλ. συν. Υπόδειγμα αρ. 4). Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται από την Εφορευτική Επιτροπή κλήρωση για τον καθορισμό της σειράς όσων ισοψήφησαν η οποία αναφέρεται στο Πρακτικό. 

Αντίγραφο του Πρακτικού της ψηφοφορίας αποστέλλεται με FAX (2107236561) ή ηλεκτρονικά (dxasilidi@sep.org.gr) στην Εφορεία Διοίκησης της Γενικής Εφορείας, το αργότερο τρεις (3) ημέρες μετά από την πραγματοποίηση της Διαδικασίας Ανάδειξης εκάστης Περιφερειακής Εφορείας με μέριμνα του Περιφερειακού Εφόρου, προκειμένου το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του να εγγράψει τα αναδειχθέντα Μέλη Ε.Κ.Σ. στο Μητρώο Μελών της Γενικής Συνέλευσης. Τα πρωτότυπα Πρακτικά αποστέλλονται ταχυδρομικά στην Εφορεία Διοίκησης της Γενικής Εφορείας (Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, Πτολεμαίων 1 - 116 35 Αθήνα) με την ένδειξη «Πρακτικά Αναδείξεων Μελών Ε.Κ.Σ.- Μελών Γ.Σ. Π.Ε. …».

Τα υλικά της Διαδικασίας Ανάδειξης (πίνακας συμμετεχόντων, πίνακας υποψηφίων, πίνακας ψηφισάντων, ψηφοδέλτια κ.ά.) αποστέλλονται στην Εφορεία Διοίκησης της Γενικής Εφορείας και φυλάσσονται για διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του 2021.


Γ. ΜΕΛΗ Ε.Π.Π.

1. Ανάδειξη δύο (2) Μελών της Κ.Ε.Π.Π.Ε.
Η Κ.Ε.Π.Π.Ε. εκλέγει δύο (2) μέλη της που θα την εκπροσωπήσουν στη Γενική Συνέλευση σε ειδική συνεδρίασή της, στην οποία παρίσταται ο εντεταλμένος Σύμβουλος του Δ.Σ./Σ.Ε.Π., μετά από μυστική ψηφοφορία.
Τα συμμετέχοντα μέλη Κ.Ε.Π.Π.Ε. θα πρέπει έως και την ημέρα πραγματοποίησης της ανωτέρω ειδικής συνεδρίασης:
 • Να έχουν απογραφεί για την τρέχουσα προσκοπική περίοδο 2020-2021, να έχουν δηλαδή εκπληρώσει κάθε υποχρέωση καταβολής συνδρομής μέλους προς το Σ.Ε.Π. 
 • Να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σ.Ε.Π. εκ Συνδρομών ως μέλη προηγουμένων Γενικών Συνελεύσεων. 
 • Να μην έχουν οποιαδήποτε άλλη οικονομική οφειλή προς το Σ.Ε.Π.
2. Ανακοίνωση πραγματοποίησης Διαδικασίας Ανάδειξης Μελών Ε.Π.Π. κατά Περιφερειακή Εφορεία
Τη Διαδικασία Ανάδειξης των Μελών Ε.Π.Π. – Εκπροσώπων της Περιφερειακής Εφορείας στη Γενική Συνέλευση συγκαλεί ο Περιφερειακός Έφορος με Ανακοίνωσή του, η οποία εκδίδεται, αναρτάται στον δικτυακό τόπο της Περιφερειακής Εφορείας και αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις Ε.Π.Π. της Περιφερειακής Εφορείας, το αργότερο δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν τη Διαδικασία Ανάδειξης, και η οποία ορίζει τόπο, ημερομηνία, ώρα και διάρκεια διεξαγωγής της, καθώς και τριμελή Οργανωτική Επιτροπή, αποτελούμενη από τον Περιφερειακό Έφορο, τον Έφορο Διοίκησης της Περιφερειακής Εφορείας και τον Έφορο Παλαιών Προσκόπων ή άλλο Έφορο της Περιφερειακής Εφορείας.

Η Ανακοίνωση κοινοποιείται άμεσα στην Εφορεία Διοίκησης της Γενικής Εφορείας.

3. Τόπος – Χρόνος
Η Διαδικασία Ανάδειξης θα πραγματοποιηθεί στις έδρες των Περιφερειακών Εφορειών το αργότερο μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020. 

Η διάρκεια διεξαγωγής πρέπει να είναι επαρκής (2-3 ώρες), ώστε να διευκολυνθούν όλα τα Μέλη των Ε.Π.Π. να λάβουν μέρος.

4. Συμμετοχή
Δικαίωμα Συμμετοχής στη Διαδικασία Ανάδειξης έχουν τα Μέλη των Ε.Π.Π. της οικείας Περιφερειακής Εφορείας που λειτουργούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Παλαιών Προσκόπων και περιλαμβάνονται στον πίνακα Μελών Ε.Π.Π., τον οποίο καταρτίζει η Περιφερειακή Εφορεία και επικυρώνει η Εφορεία Διοίκησης της Γενικής Εφορείας, πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την πραγματοποίηση της Διαδικασίας Ανάδειξης. Στο ανωτέρω χρονικό διάστημα των πέντε (5) ημερών που μεσολαβεί από την κατάρτιση του πίνακα έως την πραγματοποίηση της Διαδικασίας Ανάδειξης, δεν εγγράφονται νέα Μέλη σε Ε.Π.Π.

Ακόμη, τα συμμετέχοντα μέλη Ε.Π.Π. έως την ημέρα πραγματοποίησης της Διαδικασίας Ανάδειξης πρέπει:
 • Να έχουν απογραφεί για την τρέχουσα προσκοπική περίοδο 2020-2021, να έχουν δηλαδή εκπληρώσει κάθε υποχρέωση καταβολής συνδρομής μέλους προς το Σ.Ε.Π. 
 • Να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σ.Ε.Π. εκ Συνδρομών ως μέλη προηγουμένων Γενικών Συνελεύσεων. 
 • Να μην έχουν οποιαδήποτε άλλη οικονομική οφειλή προς το Σ.Ε.Π.
Υπενθυμίζεται ότι οι Περιφερειακοί Έφοροι έχουν δυνατότητα πρόσβασης στο e-ΣΕΠ για τον έλεγχο της Απογραφής των Μελών Ε.Π.Π.

Η ευθύνη ταυτοποίησης των συμμετεχόντων στη Διαδικασία Ανάδειξης ανήκει αποκλειστικά στην Εφορευτική Επιτροπή.

Η Κεντρική Διοίκηση θα ενημερώσει τους Περιφερειακούς Εφόρους με τα ονόματα των μελών της Γενικής Συνέλευσης τα οποία έχουν οικονομικές υποχρεώσεις προς το Σ.Ε.Π. Οι Περιφερειακοί Έφοροι εξουσιοδοτούνται να εισπράττουν, επί αποδώσει στην Οικονομική Υπηρεσία του Σ.Ε.Π., τις οφειλές με απόδειξη, ακόμα και την ημέρα πραγματοποίησης της Διαδικασίας Ανάδειξης.

5. Προετοιμασία – Οργάνωση – Υποβολή υποψηφιοτήτων
Η Περιφερειακή Εφορεία με Ανακοίνωσή της γνωστοποιεί τον πίνακα με τα έχοντα δικαίωμα συμμετοχής μέλη Ε.Π.Π. πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν τη Διαδικασία Ανάδειξης. Η Ανακοίνωση αναρτάται στον δικτυακό τόπο της Περιφερειακής Εφορείας και αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις Ε.Π.Π., ώστε οι Αρχηγοί των Ε.Π.Π. να ενημερώσουν αρμοδίως τα έχοντα δικαίωμα συμμετοχής μέλη τους, και κοινοποιείται στην Εφορεία Διοίκησης της Γενικής Εφορείας.

Υποψηφιότητες υποβάλλονται εγγράφως από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή προτείνονται από τρία Μέλη Ε.Π.Π. που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Διαδικασία Ανάδειξης (βλ. συν υπόδειγμα αρ. 5/Αίτηση Υποβολής Υποψηφιότητας Μέλους Ε.Π.Π.), το αργότερο τρεις (3) πλήρεις ημέρες από την πραγματοποίηση της Διαδικασίας Ανάδειξης.

Αμέσως μετά το πέρας της υποβολής των υποψηφιοτήτων και αφού έχουν ελεγχθεί ως προς τις τυπικές προϋποθέσεις, η Οργανωτική Επιτροπή καταρτίζει πίνακα υποψηφίων, ο οποίος αναρτάται στον δικτυακό τόπο της Περιφερειακής Εφορείας και αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις Ε.Π.Π. της Περιφερειακής Εφορείας.

Η Οργανωτική Επιτροπή φροντίζει επίσης για την εκτύπωση και διανομή στους έχοντες δικαίωμα συμμετοχής στη Διαδικασία Ανάδειξης, του πίνακα των υποψηφίων Μελών Ε.Π.Π. - Εκπροσώπων της Περιφερειακής Εφορείας στη Γενική Συνέλευση και για όλες τις λεπτομέρειες, που αφορούν στη διεξαγωγή της Διαδικασίας Ανάδειξης.

6. Δικαίωμα Ανάδειξης
Για την ανάδειξη των Μελών Ε.Π.Π. - Εκπροσώπων της Περιφερειακής Εφορείας στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να υποβάλλουν υποψηφιότητα τα Μέλη Ε.Π.Π. που κατά την ημέρα υποβολής της υποψηφιότητας πληρούν τα προσόντα της παρ. Γ.4 της παρούσης (Συμμετοχή) και επιπλέον:
Έχουν ελληνική ιθαγένεια,
Δεν βαρύνονται με συμπεριφορά που αντιβαίνει στις Αρχές του Σ.Ε.Π.

7. Διεξαγωγή της Διαδικασίας Ανάδειξης
Κατά την έναρξη της Διαδικασίας Ανάδειξης εκλέγεται με φανερή ψηφοφορία από τα παρόντα Μέλη Ε.Π.Π. τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, αποτελούμενη από έναν Πρόεδρο και δύο Γραμματείς, στην οποία δεν μπορούν να συμμετάσχουν οι υποψήφιοι προς ανάδειξη. Εναλλακτικά, καθήκοντα Εφορευτικής Επιτροπής μπορεί να ασκεί η Οργανωτική Επιτροπή της Διαδικασίας Ανάδειξης.

Τα παρόντα Μέλη Ε.Π.Π. επικυρώνουν τους αντίστοιχους πίνακες συμμετεχόντων στη Διαδικασία Ανάδειξης και των υποψηφίων για ανάδειξη, που έχει καταρτίσει η Οργανωτική Επιτροπή.

Θέματα διαδικαστικά που αναφύονται κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας αντιμετωπίζονται από την Εφορευτική Επιτροπή και σε περίπτωση ενστάσεως το θέμα επιλύεται οριστικά από το σύνολο των παρόντων τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

8. Ανάδειξη Εκπροσώπων
Ο αριθμός των προς ανάδειξη Μελών Ε.Π.Π., είναι εκείνος που ορίζεται από την Κεντρική Διοίκηση σύμφωνα με την καθοριζόμενη στον Κανονισμό Διοίκησης – Οργάνωση και Λειτουργία Σ.Ε.Π. (Μέρος 7ο, Κεφάλαιο 8, παρ. 2) διαδικασία και θα γνωστοποιηθεί με σχετική Εγκύκλιο του Γενικού Εφόρου.

Η ψηφοφορία για την ανάδειξη των Εκπροσώπων της Περιφερειακής Εφορείας στη Γενική Συνέλευση είναι μυστική.

Κάθε Μέλος Ε.Π.Π. έχει δικαίωμα να εκφράσει την προτίμηση του για τόσους υποψήφιους όσους η Περιφερειακή Εφορεία, δικαιούται να αναδείξει.

Ο Περιφερειακός Έφορος φροντίζει για την όσο είναι δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή, επειδή αναβολή της Διαδικασίας Ανάδειξης, λόγω μη απαρτίας, αποκλείεται.

Τυχόν ειδικότερες λεπτομέρειες για τη Διαδικασία Ανάδειξης καθορίζονται από την Εφορευτική Επιτροπή.

Μετά το πέρας της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή διενεργεί καταμέτρηση των ψήφων, καταρτίζει τον Πίνακα των αναδειχθέντων Μελών Ε.Π.Π. – Εκπροσώπων της Περιφερειακής Εφορείας στη Γενική Συνέλευση του Σ.Ε.Π. κατά τη σειρά επιτυχίας τους και συντάσσει το σχετικό Πρακτικό (βλ. συν. Υπόδειγμα αρ. 6). Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται από την Εφορευτική Επιτροπή κλήρωση για τον καθορισμό της σειράς όσων ισοψήφησαν η οποία αναφέρεται στο Πρακτικό. 

Αντίγραφο του Πρακτικού της ψηφοφορίας αποστέλλεται με FAX (2107236561) ή ηλεκτρονικά (dxasilidi@sep.org.gr) στην Εφορεία Διοίκησης της Γενικής Εφορείας το αργότερο τρεις (3) ημέρες μετά από την πραγματοποίηση της Διαδικασίας Ανάδειξης εκάστης Περιφερειακής Εφορείας με μέριμνα του Περιφερειακού Εφόρου, προκειμένου το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του να εγγράψει τα αναδειχθέντα Μέλη Ε.Π.Π. στο Μητρώο Μελών της Γενικής Συνέλευσης. Τα πρωτότυπα Πρακτικά αποστέλλονται ταχυδρομικά στην Εφορεία Διοίκησης της Γενικής Εφορείας (Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, Πτολεμαίων 1 - 116 35 Αθήνα) με την ένδειξη «Πρακτικά Αναδείξεων Μελών Ε.Π.Π.- Μελών Γ.Σ. Π.Ε. …».

Τα υλικά της Διαδικασίας Ανάδειξης (πίνακας συμμετεχόντων, πίνακας υποψηφίων, πίνακας ψηφισάντων, ψηφοδέλτια κ.ά.) αποστέλλονται στην Εφορεία Διοίκησης της Γενικής Εφορείας και φυλάσσονται για διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του 2021.

Δ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ

Διευκρινίζεται ότι όπου στην παρούσα Εγκύκλιο γίνεται αναφορά σε προθεσμία πλήρων ημερών, για τον υπολογισμό της δεν προσμετρώνται η ημέρα πραγματοποίησης της σχετικής κάθε αναφοράς ενέργειας (π.χ. έκδοση Ανακοίνωσης, έγκριση Εντολής Διοίκησης, υποβολή υποψηφιότητας κλπ.) και η ημέρα διεξαγωγής Συνεδρίου ή Διαδικασίας Ανάδειξης. Π.χ. αν το Συνέδριο διεξαχθεί την Κυριακή 25 Νοεμβρίου, η Ανακοίνωση εκδίδεται, αναρτάται στον δικτυακό τόπο της Περιφερειακής Εφορείας και αποστέλλεται στους Αρχηγούς Συστήματος και στην Εφορεία Διοίκησης της Γενικής Εφορείας, μέχρι την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 24.00 (προθεσμία 10 πλήρων ημερών), δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι Βαθμοφόροι των οποίων η Εντολή Διοίκησης έχει εγκριθεί ηλεκτρονικά από την Εφορεία Διοίκησης της Γενικής Εφορείας μέχρι τη Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 24.00 (προθεσμία 5 πλήρων ημερών) και οι υποψηφιότητες υποβάλλονται μέχρι την Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 24.00 (προθεσμία 3 πλήρων ημερών).

Ε. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19

Κατά τη διεξαγωγή των Συνεδρίων των Περιφερειακών Εφορειών και των Διαδικασιών Ανάδειξης Μελών Ε.Κ.Σ. και Μελών Ε.Π.Π. θα πρέπει να εφαρμόζονται όλα τα τυχόν ειδικά περιοριστικά μέτρα που θεσπίζει κατά τόπους η Πολιτεία για την προστασία από την πανδημία του COVID-19.

Στο πλαίσιο αυτό, εφόσον από την Πολιτεία τίθεται κατά τόπους ανώτατος αριθμός συμμετεχόντων σε πάσης φύσεως κοινωνικές εκδηλώσεις και συναθροίσεις, αυτός θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τον τρόπο υλοποίησης των Συνεδρίων των Περιφερειακών Εφορειών και των Διαδικασιών Ανάδειξης Μελών Ε.Κ.Σ. και Μελών Ε.Π.Π. Στην περίπτωση που το σύνολο των εχόντων δικαίωμα συμμετοχής στις παραπάνω διαδικασίες υπερβαίνει τον ανώτατο αριθμό συμμετεχόντων σε εκδηλώσεις και συναθροίσεις που ορίζει η Πολιτεία, θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα με ευθύνη του αρμοδίου Περιφερειακού Εφόρου ώστε:
α) Τα υπόλοιπα θέματα του Συνεδρίου της Περιφερειακής Εφορείας, πλην της Διαδικασίας Ανάδειξης Βαθμοφόρων ως Μελών της Γενικής Συνέλευσης του Σ.Ε.Π., να συζητηθούν εξ αποστάσεως, με χρήση εργαλείων τηλεδιάσκεψης και
β) Η Διαδικασία Ανάδειξης Βαθμοφόρων, Μελών Ε.Κ.Σ. και Μελών Ε.Π.Π. ως Μελών της Γενικής Συνέλευσης του Σ.Ε.Π. να διεξαχθεί με σταδιακή προσέλευση και ψηφοφορία των εχόντων δικαίωμα συμμετοχής, ούτως ώστε καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής οι παριστάμενοι να μην υπερβαίνουν τον ανώτατο αριθμό συμμετεχόντων σε εκδηλώσεις και συναθροίσεις που ορίζει η Πολιτεία.

Εφόσον τις επόμενες εβδομάδες διαφανεί ότι τα τυχόν έκτακτα και περιοριστικά μέτρα που θα ισχύουν δεν επιτρέπουν την ομαλή διεξαγωγή των Συνεδρίων των Περιφερειακών Εφορειών και των Διαδικασιών Ανάδειξης Μελών Ε.Κ.Σ. και Μελών Ε.Π.Π. σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα δοθούν νεότερες οδηγίες.

Για κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή της Εγκυκλίου αυτής πρέπει να ενημερώνεται αμέσως ο Γενικός Έφορος, προκειμένου το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Π., ως αρμόδιο σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1Γδ του Οργανισμού Σ.Ε.Π., να επιλαμβάνεται έγκαιρα και να δίνει τις απαραίτητες οριστικές λύσεις.

Παρακαλώ για την πιστή εφαρμογή των διατάξεων της Εγκυκλίου αυτής.


ΣΥΝ.: Έξι (6) ΥποδείγματαΟι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 110 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ

Επισυνάψεις

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 14_2020.pdf
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 14_2020_ΕΝΤΥΠΑ.doc