ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 23/09/2020
A/A: 586 / 2020

Προκήρυξη


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων διαθέτει προς μίσθωση κτίριο (κάτωθεν Εστίας Προσκόπων Αγ. Νικολάου), το οποίο βρίσκεται εντός σχεδίου πόλεως στο Ο.Τ.101Α, επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 1, στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου Κρήτης. 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
Το προς μίσθωση ακίνητο αποτελεί κτίριο ισόγειο, εμβαδού 135,97 τ.μ. Σήμερα και μέχρι 31/12/2020 το ακίνητο μισθώνεται ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. 

Β. ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί σε φάκελο σφραγισμένο σε δύο αντίγραφα.
Στο φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α) η λέξη «προσφορά» και ο πλήρης τίτλος της διακήρυξης,
β) η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και
γ) τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου.
Την προσφορά θα πρέπει να συνοδεύουν:
α) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα,
β) Αναλυτική αναφορά δεδομένων των αρχείων της Τειρεσίας Τραπεζικά Συστήματα Πληροφοριών Α.Ε. και
γ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν.1599/1986, στην οποία θα αναφέρεται η προτεινόμενη χρήση του ακινήτου.

Γ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θα καταθέσουν έγκαιρα την προσφορά τους.

Δ. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 15.00’ στην έδρα της Κεντρικής Διοίκησης του Σ.Ε.Π. (Πτολεμαίων 1 - 116 35 Αθήνα, 2ος όροφος) και η αποσφράγισή τους θα πραγματοποιηθεί δημόσια την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 19.00’. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών θα συνταχθεί πρακτικό στο οποίο θα καταγραφούν οι πλειοδότες και οι τιμές που προσφέρουν ώστε να ληφθεί απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Τηλέφωνα για πληροφορίες: 216 900 5536 – 6936 117147 (κ. Αθανάσιος Ευσταθίου).


Επισυνάψεις

586_23.09.2020_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ.pdf