Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για τη σίτιση των συμμετεχόντων στην 4η Πανελλήνια Δράση Ανιχνευτών «ΕΛΠΙΔΑ 2013»

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 21/07/2013
A/A: 576 / 2013

Προκήρυξη


Επισυνάψεις

576_21.7.2013_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΕΛΠΙΔΑ 2013.pdf
576_21.7.2013_Παράρτημα Προκήρυξης ΣΙΤΙΣΗΣ_ΕΛΠΙΔΑ 2013.pdf