Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών της Προσκοπικής Στολής

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 29/01/2013
A/A: 89 / 2013

Προκήρυξη


Επισυνάψεις

89_29.1.13_Προκήρυξη Υποκαμίσων Στολής.pdf
89_29.1.13_ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.pdf