Προσωπικό Εκπαίδευσης Σ.Ε.Π.

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 14/05/2020
A/A: 56 / 2020

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Εκπαίδευσης

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Λίγο πριν την πραγματοποίηση του 17ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Εκπαιδευτών στις 8-9.2.2020, ολοκληρώθηκε για πρώτη φορά η αξιολόγηση του συνόλου των Μελών του Προσωπικού Εκπαίδευσης και η χορήγηση Εκπαιδευτικών Εντολών, σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ενηλίκων Μελών Σ.Ε.Π. (Κεφάλαιο 3 – Προσωπικό Εκπαίδευσης). 

Σύμφωνα με την προβλεπόμενη ως άνω διαδικασία, μετά από εισήγηση του Γενικού Εφόρου, το Διοικητικό Συμβούλιο στις συνεδριάσεις του στις 16.11.2018, 23.7.2019, 21.9.2019, 21.10.2019 και 20.1.2020 ενέκρινε τη χορήγηση εκπαιδευτικής εντολής σε διακόσια είκοσι έξι (226) Μέλη του Σ.Ε.Π. 

Η παραπάνω διαδικασία υπήρξε σαφώς χρονοβόρα, καθώς η Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε. κλήθηκε να εφαρμόσει για πρώτη φορά τον Κανονισμό Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ενηλίκων Μελών Σ.Ε.Π. που τέθηκε σε εφαρμογή την 1.4.2017, και μάλιστα για το σύνολο των μελών του Προσωπικού Εκπαίδευσης, πλην όμως ήταν μία διαδικασία ουσιαστική, κατά την οποία η Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε. «γνώρισε» βαθύτερα και συζήτησε με όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη του Προσωπικού Εκπαίδευσης, παλαιότερα και νεότερα, κατέγραψε την προσωπική τους διάθεση για συμμετοχή στην Προσκοπική Εκπαίδευση, υλοποίησε επιμορφώσεις του Προσωπικού Εκπαίδευσης με εξωτερικούς συνεργάτες εγνωσμένης αξίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και σχεδίασε και υλοποίησε με τη μορφή εκπαιδευτικών ενοτήτων εκπαιδεύσεις εκπαιδευτών, οι οποίες κάλυψαν στο μεγαλύτερο ποσοστό τις ανάγκες των μελών του Προσωπικού Εκπαίδευσης.

Στην παρούσα Ανακοίνωση επισυνάπτεται ως παράρτημα πίνακας με όλα τα Μέλη του Σ.Ε.Π. στους οποίους έχει χορηγηθεί μέχρι σήμερα εκπαιδευτική εντολή. Σημειώνεται ότι η ισχύς της εκπαιδευτικής εντολής διαρκεί για όσο χρονικό διάστημα το Μέλος του Προσωπικού Εκπαίδευσης επιθυμεί να ασκεί εκπαιδευτικό έργο και ανταποκρίνεται με επάρκεια στα εκπαιδευτικά του καθήκοντα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει ταυτόχρονα και εντολή διοίκησης Βαθμοφόρου εν ισχύ. Περαιτέρω, σημειώνεται ότι η Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε. εξετάζει όλα τα νέα αιτήματα Βαθμοφόρων για ένταξη στο Προσωπικό Εκπαίδευσης του Σ.Ε.Π. και δρομολογεί τις απαιτούμενες διαδικασίες σύμφωνα με τον Κανονισμό Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ενηλίκων Μελών Σ.Ε.Π., για τη χορήγηση εκπαιδευτικής εντολής.

Για άλλη μία φορά ευχαριστώ τα Μέλη του Προσωπικού Εκπαίδευσης του Σ.Ε.Π. για τα ιδιαιτέρως σημαντικά επιπλέον καθήκοντα που έχουν αποδεχθεί να ασκούν στο Σ.Ε.Π., παράλληλα με τα διοικητικά τους καθήκοντα, και την επιπλέον ευθύνη που έχουν αναλάβει, προσφέροντας τις υπηρεσίες τους στην Προσκοπική Εκπαίδευση. 

Συν.: Προσωπικό Εκπαίδευσης Σ.Ε.Π.Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 110 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! 4 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 56_2020_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.pdf
ΑΝ.56_ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.pdf