Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του έργου «Διενέργεια εργασιών συντήρησης Προσκοπικού Κέντρου Άγιος Ανδρέας»

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 26/03/2020
A/A: 199 / 2020

Προκήρυξη


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την υλοποίηση του έργου

«Διενέργεια εργασιών συντήρησης Προσκοπικού Κέντρου Άγιος Ανδρέας»


Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.) ενδιαφέρεται να προβεί στην ανάθεση για την υλοποίηση του έργου «Διενέργεια εργασιών συντήρησης Προσκοπικού Κέντρου Άγιος Ανδρέας» στην περιοχή Άγιος Ανδρέας του Δήμου Μαραθώνα Αττικής και προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει την προσφορά του στην έδρα της Κεντρικής Διοίκησης του Σ.Ε.Π. (Μέγαρο Αντ. Μπενάκης - Πτολεμαίων 1 – 11635 Αθήνα – 2ος όροφος – τηλ: 2107290046), μέχρι την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020 και ώρα 15.00’.

1.   Αντικείμενο Προσκλήσεως
Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων ενδιαφέρεται να προβεί στη συντήρηση και ανακαίνιση με σκοπό την αναβάθμιση και αναμόρφωση της Προσκοπικού Κέντρου Άγιος Ανδρέας, στην περιοχή Άγιος Ανδρέας του Δήμου Μαραθώνα Αττικής.
Οι γενικοί και ειδικοί όροι της παρούσης, η περιγραφή του έργου περιλαμβάνονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, που προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

2.   Ισχύς Προσφορών
Κάθε ενδιαφερόμενος οφείλει να δηλώσει ρητά ότι η προσφορά του θα ισχύει για χρονικό διάστημα εξήντα (60)ημερολογιακών ημερών από την επομένη της κατάθεσής της.

3.   Τιμές Προσφορών
Η προσφερόμενη τιμή από κάθε ενδιαφερόμενο θα παραμείνει σταθερή και αμετάβλητη και δεν θα υπόκειται σε μερική ή ολική αναθεώρηση, μερική ή ολική αναπροσαρμογή, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς του και κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, με αυτόν στον οποίο θα του ανατεθεί η «Διενέργεια εργασιών συντήρησης Προσκοπικού Κέντρου Άγιος Ανδρέας»,στην περιοχή Άγιος Ανδρέας του Δήμου Μαραθώνα Αττικής. Η τιμή της προσφοράς κάθε ενδιαφερόμενου θα εκφράζεται σε ΕΥΡΩ και αυτή δεν θα περιλαμβάνει τον ισχύοντα Φ.Π.Α. (τιμή προ Φ.Π.Α.).

4.   Χρόνος Παράδοσης
Χρόνος υλοποίησης του έργου είναι (τρεις)3 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο.

5.   Προσφορά
Η προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί σε φάκελο σφραγισμένο στον οποίο εξωτερικά θ’ αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου καθώς και η φράση «προσφορά για ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ». Στην προσφορά εκτός από τις τιμές θα πρέπει ν’ αναγράφονται το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του κάθε έργου, η αναλυτική περιγραφή των εργασιών και των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν, καθώς και ο τρόπος πληρωμής.
Όλα τ’ ανωτέρω θ’ αποτελέσουν κριτήρια αξιολόγησης της προσφοράς.
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Αν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Μετά την κατάθεση της προσφοράς ουδεμία μεταβολή μπορεί να γίνει δεκτή. Φάκελοι που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμοι, δεν αξιολογούνται αλλά επιστρέφονται.

6.   Προσόντα και Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Οι συμμετέχοντες μαζί με την προσφορά τους, μέσα στον κυρίως φάκελο, θα πρέπει να υποβάλλουν και τα εξής δικαιολογητικά:
α)Πιστοποιητικά από τα οποία να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και τις φορολογικές υποχρεώσεις,
β) Κατάλογο των κύριων πρόσφατων πελατών τους,
γ) Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου,
δ) Αναλυτικό κατάλογο του τύπου και του είδους των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν και
ε) Ο τρόπος πληρωμής.

7.   Αποδοχή Προσφοράς
α) Η γνωστοποίηση της αποδοχής της προσφοράς στον προκριθέντα ενδιαφερόμενο θα γίνει με έγγραφο του Σ.Ε.Π. μέσα στην προθεσμία που ισχύει η προσφορά, η οποία είναι δυνατό να παραταθεί μετά από κοινή συμφωνία.
β) Το Σ.Ε.Π.δεν δεσμεύεται από την πρόσκληση για υποβολή προσφορών, να κατακυρώσει στον τελευταίο μειοδότη και έχει το δικαίωμα να προκρίνει οποιαδήποτε προσφορά κατά τη δίκαιη και εύλογη κρίση του ή να απορρίψει όλες τις προσφορές και να ζητήσει νέες, δεδομένου ότι όσοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό δεν αποκτούν κανένα δικαίωμα απέναντι στο Σ.Ε.Π. από τη συμμετοχή τους, έστω και αν δηλώσουν τούτο στην προσφορά τους.

8.   Αποσφράγιση Προσφορών
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Δευτέρα 13 Απριλίου 2020 στις 19:00’ στο 2ο όροφο του κτηρίου της Κεντρικής Διοίκησης (Πτολεμαίων 1 – Παγκράτι) από επιτροπή που έχει συσταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Π.

9.   Κατακύρωση – Ανάθεση
Στον ενδιαφερόμενο που θα γίνει η ανάθεση της συντήρησης και ανακαίνισης του Προσκοπικού Κέντρου Άγιος Ανδρέας, θα αποσταλεί σχετική επιστολή. Θα πρέπει δε να προσέλθει το αργότερο σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία γνωστοποίησης για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Ο χρόνος παράδοσης του έργου αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Κατά την υπογραφή της Σύμβασης ο ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους 10% της συνολικής αξίας της σύμβασης.

10.  Τελική διάταξη
Ρητά αναφέρεται ότι ενδεχόμενη ματαίωση του έργου για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία πριν τη σύναψη της σχετικής συμβάσεως δε γεννά καμία υποχρέωση του Σ.Ε.Π. έναντι οποιουδήποτε τρίτου, το Σ.Ε.Π. δε απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη, ιδίως δε κατ’ άρθρο 197 και 197 Α.Κ.Ημέρες & ώρες λειτουργίας

Υπηρεσιών Κεντρικής Διοίκησης Σ.Ε.Π.

Δευτέρα - Παρασκευή: 10.00 – 15.00

 


Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 110 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! 8 ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Επισυνάψεις

199_26.03.2020_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ Π.Κ. ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ.pdf
199_26.03.2020_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΚ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ.pdf
199_26.03.2020_ΕΝΤΥΠΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.pdf