Αλλαγές Κανονισμού Ασφαλείας & Διοικητικών Θεμάτων Προσκοπικών Δράσεων – Κεφ. 8 «Ασφάλεια Πλου Ν/Π Σκαφών»

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 03/05/2017
A/A: 46 / 2017

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του Γενικού Εφόρου, στη συνεδρίαση της 10ης Απριλίου 2017 ενέκρινε τις τροποποιήσεις του Κανονισμού Ασφάλειας και Διοικητικών Θεμάτων Προσκοπικών Δράσεων, στα παρακάτω σημεία:

1.   Έλεγχος Ναυπήγησης: στην παράγραφο 8.1 «Πρόσκτηση-Ιδιοκτησία-Λεμβολόγηση» προστίθενται τα ακόλουθα:
Η καταλληλότητα του ναυπηγείου πιστοποιείται εγγράφως από Ναυπηγό Μηχανικό. Η ναυπήγηση εκτελείται κατόπιν εγκρίσεως ΔΣ μετά από εισήγηση του Γενικού Εφόρου. Για να καταχωρηθεί λέμβος στο Λεμβολόγιο του Σ.Ε.Π. (που γίνεται με απόφασηΔ.Σ.) πρέπει να εκπληρώνονται οι ακόλουθες τρεις προϋποθέσεις:
α. Να είναι νόμιμη η πρόσκτηση/ναυπήγηση από οικονομικής απόψεως.
β. Να έχουν γίνει επιτυχώς οι έλεγχοι στεγανότητας και εφεδρικής πλευστότητας, όπως περιγράφονται στα επόμενα.
γ. Να έχει εκδοθεί «Βεβαίωση Ναυπηγού» για την αξιοπλοΐα.

2.   Διατάξεις Ασφαλείας Πλου, παράγραφος 8.4
«Δικαιοδοσία και Ευθύνη του Κυβερνήτη
Στον κώδικα ασφαλούς διαχείρισης πλοίων (International Safety Managementcode) του διεθνούς οργανισμού Ναυτιλίας (ΙΜΟ) στο κεφ. 5.2 αναφέρεται, ότι «ο Κυβερνήτης έχει απόλυτη και έναντι παντός αρμοδιότητα και ευθύνη να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με την ασφάλεια και την αποφυγή ρύπανσης».

Στην διεθνή σύμβαση SOLAS (Safety Of Life At Sea, η οποία αποτελεί και νόμο του Κράτους), κεφ. ΧΙ-2 Regulation 8 αναφέρεται, ότι «ο Κυβερνήτης δεν εμποδίζεται από κανέναν από του να πάρει οποιαδήποτε απόφαση προκειμένου να εξασφαλίσει την ασφάλεια του πλοίου...»

Βεβαίως τα παραπάνω αφορούν σε πλοία και όχι λέμβους. Όμως η ευθύνη του Κυβερνήτη δεν αλλάζει με το μέγεθος του σκάφους, ενώ τα αναφερόμενα είναι μια απόλυτα αποδεκτή νομική βάση για οποιοδήποτε σκάφος, ειδικά σε περίπτωση ατυχήματος.

Για τον λόγο αυτό στο έντυπο «Δελτίο Απόπλου» του Σ.Ε.Π. αναγράφεται ο «Κυβερνήτης» ως ιδιότητα, ακόμα και σε περίπτωση πλου κωπηλασίας, ενώ διευκρινίζεται η απαίτηση πτυχίου (Λεμβάρχου για κωπηλασία, Κυβερνήτου για ιστιοπλοΐα)».

3.   Παράρτημα 8-ΣΤ «Νομικό καθεστώς Ν/Π σκαφών»
α. Προστίθεται ως εδάφιον 19 (σε τρεις στήλες):
«19- Δικαιοδοσία και ευθύνη του Κυβερνήτη σε θέματα ασφαλείας - SOLAS chapter XI-2Regulation 8 και ISM Code chapter 5.2» σύμφωνα με τα παραπάνω.
β .Στο εδάφιο 13 να προστεθεί στην τρίτη στήλη «...και πιστοποίησης Lloyd’s Register».


4.   Μέτρα (ασφαλείας πλου), παράγραφος 8.4.1

Η υποπαράγραφος ε εντάσσεται στην υποπαράγραφος α και να τροποποιείταιως ακολούθως:

«Κατασκήνωση-Πολυήμερες Δράσεις-Ν/Π Σχολές»

και μετά τη λέξη «δραστηριοτήτων» να συμπληρωθεί: «και να εγκριθούν με την διαδικασία Δελτίου Απόπλου πριν από τη Δράση/Σχολή. Ονόματα πληρώματος συμπληρώνονται προ απόπλου και το πλήρες Δελτίο Απόπλου προσυπογράφεται από τον αρχηγό της Δράσης/Σχολής.»


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 46_2017.pdf