Τροποποιήσεις στον Κανονισμό Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ενηλίκων Μελών που αφορούν στο Μέρος ΙΙ Εκπαίδευση Ναυτοπροσκόπων

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 24/04/2017
A/A: 44 / 2017

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Εκπαίδευσης

Μετά από εισήγηση του Γενικού Εφόρου το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή της 10ης Απριλίου 2017 ενέκρινε τροποποιήσεις στον Κανονισμό Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ενηλίκων Μελών που αφορούν στο Μέρος ΙΙ Εκπαίδευση Ναυτοπροσκόπων.
Συνοπτικά έγιναν οι παρακάτω αλλαγές:
  • Ενισχύονται οι Εκπαιδεύσεις των Λεμβάρχων και Κυβερνήτου, με τη συμμετοχή σε συγκεκριμένα θέματα, Εκπαιδευτών Μη Μελών του Σ.Ε.Π., κυρίως με Αξιωματικούς του Π.Ν. ή του Λ.Σ.
  • Σε συγκεκριμένα θέματα των Σχολών Κυβερνήτου και Λεμβάρχου υπάρχουν τροποποιήσεις στο περιεχόμενο των θεμάτων, μετά από τις προτάσεις που προέκυψαν από το Εκπαιδευτικό Προσωπικό που έλαβε μέρος στις τελευταίες εκπαιδεύσεις.
  • Εξαιρούνται οι Βαθμοφόροι του Σ.Ε.Π. που είναι Αξιωματικοί Π.Ν./Λ.Σ. ή Πλοίαρχοι από τις γραπτές εξετάσεις των Εκπαιδεύσεων Λεμβάρχου και Κυβερνήτου.
  • Επαυξάνονται οι απαιτήσεις και η πρακτική εφαρμογή των Εκπαιδευομένων ως προαπαιτούμενα για τη συμμετοχή τους στις Σχολές Λεμβάρχου και Κυβερνήτου.
  • Εισάγεται νέο θέμα με τον τίτλο «Διαχείριση Λάθους» στην Σχολή Κυβερνήτου.
  •  Στην Αξιολόγηση της Σχολής Λεμβάρχου διευκρινίζονται θέματα που αφορούν στη γραπτή εξέταση.

Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 44_2017.pdf