Βραβεία εις μνήμη του Μεγάλου Ευεργέτη ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΕΡΣΗ_ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 10/01/2017
A/A: 2 / 2017

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Π. στη μνήμη του Μεγάλου Ευεργέτη του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, Σωτηρίου Βερσή, ο οποίος κληροδότησε την κινητή και ακίνητη περιουσία του στο ΣΕΠ, έχει καθιερώσει την απονομή βραβείων που φέρουν το όνομα του.

Τα Βραβεία «ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΕΡΣΗ» είναι οικονομικά και απονέμονται κάθε έτος σε τρία (3) Μέλη του Σ.Ε.Π. που πέτυχαν την εισαγωγή τους σε σχολή Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι., αντιστοιχούν δε στο ποσό των επτακοσίων Ευρώ (€ 700) έκαστο.

Η επιλογή γίνεται από επιτροπή, η οποία αποτελείται από τον Αντιπρόεδρο κ. Ι. Κασμίρογλου και τον Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ./ΣΕΠ, τον Γενικό Έφορο Σ.Ε.Π. και τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ηθικών Αμοιβών, λαμβάνοντας υπόψη τις παρακάτω προϋποθέσεις και κριτήρια επιλογής:

1.   Ο/Η υποψήφιος/α να είναι ενεργό μέλος της Προσκοπικής Κίνησης τουλάχιστον τα τελευταία 5 χρόνια (απογραφή 5 τελευταίων ετών),
2.   Ο/Η υποψήφιος/α να είναι αριστούχος μαθητής/μαθήτρια του Λυκείου,
3.   Ο αριθμός μορίων και η σειρά εισαγωγής του/της υποψήφιου/ας σε σχολή Α.Ε.Ι. ήΑ.Τ.Ε.Ι. και
4.   Η απόσταση του τόπου διαμονής του από τα μεγάλα αστικά κέντρα.

Για την επιλογή των υποψηφίων για το έτος 2016, παρακαλούνται οι Περιφερειακοί Έφοροι όπως αποστείλουν μέχρι 23 Ιανουαρίου2017 (e-mail: dxasilidi@sep.org.gr ή fax: 2107236561) πίνακα υποψηφίων που πληρούν κατά τη γνώμη τους τα ανωτέρω κριτήρια, συνοδευόμενο από επιστολή για κάθε υποψήφιο/α, στην οποία θα αναφέρουν τα παρακάτω:
- Βαθμό απολυτηρίου Λυκείου,
- Σε ποια σχολή Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. εισήχθη, με πόσα μόρια και σε ποια σειρά (π.χ. 5η, 8ος κ.ο.κ.) και
- Δύο λόγια για την προσκοπική του/της δράση.

Η Διοίκηση με τα βραβεία αυτά, αφενός εκπληρώνει τη βούληση του Μεγάλου Ευεργέτη του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων Σωτηρίου Βερσή, αφετέρου ευελπιστεί η ηθική αναγνώριση και η συμβολικού χαρακτήρα οικονομική αυτή αρωγή, να αποτελεί ένα επιπλέον κίνητρο για τους νέους μας στον αγώνα για το μέλλον τους.

Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2_2017.pdf