Ειδικότητα Ναυτοπροσκόπων


Οι Εκπαιδεύσεις της Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων έχουν πιστοποιηθεί από την εταιρεία Loyd's ως προς το περιεχόμενο, θεματολόγιο και τον τρόπου που υλοποιούνται. Η συγκεκριμένη σελίδα παρουσιάζει στο Εκπαιδευτικό Προσωπικό της Ειδικότητας όλα τα έντυπα, κείμενα, αρχεία που απαιτούνται για να υλοποιηθούν οι Σχολές Λεμβάρχου και Κυβερνήτου όπως αυτές προβλέπονται μέσα από την διαδικασία της πιστοποίησης . 

Γενικά 
Θεματολόγιο Σχολής Λεμβάρχου
Ανανεωμένο Θεματολόγιο Οκτώβριος 2019


Θεματολόγιο Σχολής Κυβερνήτου

Κατάλογος Δελτίων
Δ14. Πτυχίο Κυβερνήτου Σκάφους ανοικτής θάλασσας