Ειδικότητα Ναυτοπροσκόπων


Οι Εκπαιδεύσεις της Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων έχουν πιστοποιηθεί από την εταιρεία Loyd's ως προς το περιεχόμενο, θεματολόγιο και τον τρόπου που υλοποιούνται. Η συγκεκριμένη σελίδα παρουσιάζει στο Εκπαιδευτικό Προσωπικό της Ειδικότητας όλα τα έντυπα, κείμενα, αρχεία που απαιτούνται για να υλοποιηθούν οι Σχολές Λεμβάρχου και Κυβερνήτου όπως αυτές προβλέπονται μέσα από την διαδικασία της πιστοποίησης . 

Γενικά 
Θεματολόγιο Σχολής Λεμβάρχου
Ανανεωμένο Θεματολόγιο Οκτώβριος 2019
Θεματολόγιο Σχολής Κυβερνήτου


Κατάλογος Δελτίων
    • Δ6 Αναφορά Εσωτερικού Ελέγχου
    • Δ7 Ερωτηματολόγιο Εσωτερικού Ελέγχου
    • Δ8 Σημείωση "Μη Συμόρφωσης" 
Δ17 Αρμοδιότητες - Υπεύθυνοι Εν Πλω Σχολή Κυβερνητου