Νέες ημερομηνίες διεξαγωγής 56ης Σχολής Διακριτικού Δάσους Βαθμοφόρων Κλάδου Λυκοπούλων

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 02/11/2017
A/A: / 2017

ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ
Κλιμάκιο Οργάνωσης: Γενική Εφορεία
Ημ/νία Διεξαγωγής 1: 15/02/2018 έως 19/02/2018
Τόπος Εκπαιδευσης 1: Προσκοπικό Κέντρο ΠΥ ΒΑ
Τόπος Εκπαίδευσης 2:
Μέθοδος Υλοποίησης: Δια ζώσης ομάδα
Ημ/νια Λήξης Αιτήσεων Συμμετοχής: 31/10/2017
Αρχηγός Δράσης ή Εκπαίδευσης: Κεφαλά Δήμητρα
Κόστος Συμμετοχής: 65 €

Η Σχολή Διακριτικού Δάσους Βαθμοφόρων Κλάδου Λυκοπούλων  θα μεταφερθεί για 15 έως 19 Φεβρουαρίου 2018. 

Δικαίωμα συμμετοχής στην Εκπαιδεύση έχουν όλα τα Ενήλικα Στελέχη (άνω των 18 ετών) με ενεργή Εντολή Διοικήσεως, καθώς και τα Μέλη Προσκοπικών Δικτύων,
που έχουν απογραφεί οι ίδιοι και τα Κλιμάκια τους και έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία το προηγούμενο εκπαιδευτικό στάδιο. 

Η Αίτηση Συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω του e-sep στην εφαρμογή e-Εκπαίδευση,  από τον Αρχηγό Συστήματος ή τον Περιφερειακό Έφορο μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων. 

Ώρα έναρξης Εκπαίδευσης την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2018  από 17.00. ώρα λήξης 15:00,  την Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2018.   

Σε κάθε Εκπαίδευση προτεραιότητα έχουν οι Βαθμοφόροι, οι οποίοι ασκούν τα καθήκοντα στα οποία απευθύνεται η εκάστοτε Εκπαίδευση και έχουν καταβάλει 
έγκαιρα την οικονομική συμμετοχή τους. Ανάλογα με το είδος της Εκπαίδευσης ο αριθμός των συμμετεχόντων μπορεί να είναι μεταξύ των 3 έως 32 και δεν μπορεί
σε καμία περίπτωση να είναι μεγαλύτερος. 

2. Διαδικασία Συμμετοχής

        Ειδικότερα για να συμμετέχει ένα Ενήλικο Στέλεχος του ΣΕΠ στις Εκπαιδεύσεις θα πρέπει:

  • Η Αίτηση Συμμετοχής του να αποσταλεί ηλεκτρονικά μέσω e-sep σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες.
  • Η Αίτηση Συμμετοχής προκειμένου να γίνει αποδεκτή από το σύστημα θα πρέπει να σημειωθούν τα απαραίτητα στοιχεία από το αντίγραφο του  γραμματίου είσπραξης της Οικονομικής Υπηρεσίας ΣΕΠ ή από το αντίγραφο κατάθεσης στο λογαριασμό υπ’ αριθμ. 362-002002-004018  (IBAN: GR 39 0140 3620 3620 0200 2004 018) της ALPHA BANK. Στην αιτιολογία θα αναγράφεται ο κωδικός της εκπαίδευσης, ΕΠΩΝΥΜΟ-56ΣΔΔΛ. 
  • Για να ληφθεί υπόψη η Αίτηση Συμμετοχής θα πρέπει να έχει καταβληθεί ολόκληρο το προβλεπόμενο ποσό της οικονομικής συμμετοχής.
  • Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής Εκπαιδευόμενου ισχύουν τα παρακάτω σχετικά με την επιστροφή της οικονομικής συμμετοχής:
  • Όταν η ακύρωση γίνει 10 ημερολογιακές ημέρες πριν από την έναρξη της Εκπαίδευσης επιστρέφεται το σύνολο των καταβεβλημένων χρημάτων στον Εκπαιδευόμενο.
  • Όταν η ακύρωση γίνει 7-14 ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης της Εκπαίδευσης επιστρέφεται το 70% των χρημάτων της συμμετοχής.
  • Όταν η ακύρωση γίνει σε λιγότερο από 7 ημερολογιακές ημέρες πριν από την έναρξη της Εκπαίδευσης τότε, για διαχειριστικούς λόγους λειτουργίας της, παρακρατείται το σύνολο των καταβεβλημένων χρημάτων από τον Εκπαιδευόμενο.
Ο αριθμός των συμμετεχόντων σε κάθε Εκπαίδευση, όπως έχει αναφερθεί και προηγουμένως, δεν μπορεί να ξεπερνά τον αριθμό των 32 ατόμων εκτός αν λόγω του είδους της Εκπαίδευσης ο αριθμός αυτός είναι μικρότερος. Για την επιλογή των συμμετεχόντων σε κάθε Εκπαίδευση τηρείται από την Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε. σειρά προτεραιότητας, βάσει της ημερομηνίας υποβολής της Αίτησης Συμμετοχής, που είναι οικονομικά τακτοποιημένη και των προσκοπικών καθηκόντων. Προηγούνται οι Αρχηγοί Τμημάτων του Κλάδου και ακολουθούν οι Υπαρχηγοί Τμημάτων του Κλάδου για τις Εκπαιδεύσεις των Κλάδων και Ειδικοτήτων και στη συνέχεια ακολουθεί κάθε άλλο Ενήλικο Στέλεχος που έχει εμπρόθεσμα σύμφωνα με τα προηγούμενα κάνει την Αίτηση Συμμετοχής του. Περισσότεροι του ενός Βαθμοφόροι του ιδίου Συστήματος ή Κλιμακίου περιλαμβάνονται στους συμμετέχοντες μόνο εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός 32 ή ως άλλος μικρότερος έχει οριστεί.

Οι Εκπαιδευόμενοι που επιλέγονται να παρακολουθήσουν την Εκπαίδευση, ειδοποιούνται έγκαιρα, τουλάχιστον μία (1) εβδομάδα πριν την Εκπαίδευση ηλεκτρονικά μέσω e-sep, εφαρμογή e-Εκπαίδευση ή μέσω e-mail ή τηλεφωνικά για τη συμμετοχή τους από τον Αρχηγό της και ενημερώνονται από αυτόν για τις λοιπές λεπτομέρειες (ατομικά εφόδια, πρόγραμμα κ.λπ.).