Πανελλήνια Ανεμοπορική Σχολή Αεροπροσκόπων (Π.Α.Σ. Α/Π 26η)

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 08/05/2018
A/A: / 2018

ΑΝΕΜΟΠΟΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΕΡΟΠΡΟΣΚΟΠΩΝ (ΠΑΣΑΠ)
Κλιμάκιο Οργάνωσης: Γενική Εφορεία
Ημ/νία Διεξαγωγής 1: 23/08/2018 έως 26/08/2018
Τόπος Εκπαιδευσης 1: Παναγίτσα Έδεσσα
Τόπος Εκπαίδευσης 2:
Μέθοδος Υλοποίησης: Δια ζώσης ομάδα
Ημ/νια Λήξης Αιτήσεων Συμμετοχής: 13/08/2018
Αρχηγός Δράσης ή Εκπαίδευσης: Ηλιόπουλος Γρηγόρης
Κόστος Συμμετοχής: 220 €

Αρχηγός Σχολής Πανελλήνια Ανεμοπορική Σχολή Αεροπροσκόπων (Π.Α.Σ. Α/Π) : Ηλιόπουλος Γρηγόρης

Τόπος : ΠαναγίτσαΈδεσσας

 Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στιςΕκπαιδεύσεις έχουν όλα τα Ενήλικα Στελέχη με εντολή διοίκησης ήμέλος προσκοπικού δικτύου που έχουν Πτυχίο Σχολής Βασικής ΕκπαίδευσηςΒαθμοφόρων του Κλάδου τους ή έχουν ολοκληρώσει τον Κύκλο ΠροσκοπικήςΜεθοδολογίας να είναι απογεγραμμένοι οι ίδιοι και τα κλιμάκια τους και να έχουνπαρακολουθήσει επιτυχώς την Σχολή Βασικών Αεροπροσκοπικών Γνώσεων (Σ.Β.Α.Γ.). Τέλος το βάρος τωνεκπαιδευομένων πρέπει να είναι ανάλογο με τις προδιαγραφές του ανεμοπτέρου,μετρημένοι με αθλητικό παντελόνι (φόρμα) ή μακρύ παντελόνι εργασίας, t-shirt, αντιανεμικόμπουφάν και αθλητικά  παπούτσια.

 

Η Αίτηση Συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσωτου e-sep στην εφαρμογή e-Εκπαίδευση, από τον Αρχηγό Συστήματος ή τονΠεριφερειακό Έφορο μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων.

Η Αίτηση Συμμετοχής προκειμένου να γίνει αποδεκτή απότο σύστημα θα πρέπει να σημειωθούν τα απαραίτητα στοιχεία από το αντίγραφο τουγραμματίου είσπραξης της Οικονομικής Υπηρεσίας ΣΕΠ ή από το αντίγραφο κατάθεσης στο λογαριασμό υπ’ αριθμ. 362-002002-004018 (IBAN: GR 39 01403620 36200200 2004 018) της ALPHA BANK. Στην αιτιολογία θααναγράφεται Π.Α.Σ. Α/Π ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ-ΕΠΩΝΥΜΟ. Για να ληφθεί υπόψη η ΑίτησηΣυμμετοχής θα πρέπει να έχει καταβληθεί ολόκληρο το προβλεπόμενο ποσό τηςοικονομικής συμμετοχής.

·    Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχήςΕκπαιδευόμενου ισχύουν τα παρακάτω σχετικά με την επιστροφή τηςοικονομικής συμμετοχής:

·    Όταν η ακύρωση γίνει 10 ημερολογιακέςημέρες πριν από την έναρξη της Εκπαίδευσης επιστρέφεται τοσύνολο των καταβεβλημένων χρημάτων στον Εκπαιδευόμενο.

·    Όταν η ακύρωση γίνει 7-10 ημερολογιακέςημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης της Εκπαίδευσης επιστρέφεταιτο70% των χρημάτων της συμμετοχής.

·    Όταν η ακύρωση γίνει σε λιγότερο από7ημερολογιακές ημέρες πριν από την έναρξη της Εκπαίδευσης τότε, για διαχειριστικούςλόγους λειτουργίας της, παρακρατείται το σύνολο των καταβεβλημένωνχρημάτων από τον Εκπαιδευόμενο.

Οι Εκπαιδευόμενοι θα ενημερωθούν από τον Αρχηγό της Σχολής.