Οικονομικά

Σε εφαρμογή του Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης Σ.Ε.Π. 2013 -2017  και των δεσμεύσεων της Διοίκησης για διαφάνεια στη διακυβέρνηση και τη λογοδοσία, υλοποιείται ένα ευρύ πρόγραμμα ενεργειών και δράσεων στο οποίο εντάσσεται και η ηλεκτρονική τήρηση των βιβλίων Εσόδων - Εξόδων των Κλιμακίων του Σ.Ε.Π., η οποία από 01.01.2016 θα πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής «Ενιαία Οικονομική Διαχείριση Σ.Ε.Π. ( e - finance) που έχει αναπτυχθεί για τον σκοπό αυτό.

Η εφαρμογή e-finance θα αντικαταστήσει τα υπάρχοντα «πορτοκαλί» βιβλία Εσόδων-Εξόδων, απλοποιώντας και αυτοματοποιώντας τις μέχρι σήμερα γραφειοκρατικές διαδικασίες, όπως απολογισμοί, αθροίσεις κ.λπ. Παράλληλα, η μηχανογραφική παρακολούθηση των διαθεσίμων και των κινήσεων που πραγματοποιούνται από κάθε Κλιμάκιο του Σ.Ε.Π., αποτελεί σημαντικό βήμα,προκειμένου η οικονομική διαχείριση του Σ.Ε.Π., όπου αυτή ασκείται, να είναι σύμφωνη με την κείμενη νομοθεσία.

Το URL της εφαρμογής είναι 

http://boss-myerp.cloudapp.net/sep/website/Account/Login.aspx