Αρχικά

Υπόσχεση, Νόμος και Ρητό

 
Υπόσχεση: 
Υπόσχομαι να είμαι πιστός στο Θεό και στην Πατρίδα, να προσπαθώ με όλη μου τη δύναμη, να βοηθώ τους γύρω μου και να ζω με το Νόμο μας.
Νόμος:
Το Λυκόπουλο είναι υπάκουο, φροντίζει για τους άλλους και για τον εαυτό του και κάνει κάθε μέρα μια καλή πράξη.
Ρητό:
Πάντα πρόθυμος για το καλό! 
 

Τελετές, σχηματισμοί

 

Λειτουργία

Κάθε Αγέλη Λυκοπούλων πρέπει να έχει δέκα (10) μέχρι τριάντα (30) Λυκόπουλα (ο ιδανικός αριθμός Λυκοπούλων ώστε το πρόγραμμα της Αγέλης να παρέχει τα καλύτερα παιδαγωγικά αποτελέσματα είναι από 18 μέχρι 24) και κατευθύνεται από τον ΑΡΧΗΓΟ ΑΓΕΛΗΣ (Α.Α.Λ) και ένα (1) μέχρι τρεις (3) ΥΠΑΡΧΗΓΟΥΣ ΑΓΕΛΗΣ (Υ.Α.Λ). Για περισσότερα από είκοσι τέσσερα (24) παιδιά απαιτούνται δυο (2) Υπαρχηγοί.
Η Αγέλη είναι ισότιμο τμήμα του Συστήματος συνεργάζεται με την Ομάδα Προσκόπων (Ο.Π.), την Κοινότητα Ανιχνευτών (Κ.Α) και το Προσκοπικό Δίκτυο (Π.Δ.). Στην Α.Λ. παρέχουν τις υπηρεσίες τους με τη σύμφωνη γνώμη του Αρχηγού Κοινότητας Ανιχνευτών (Α.Κ.Α) και με την έγκριση του Αρχηγού Συστήματος (Α.Σ), για ορισμένες δραστηριότητες και με συγκεκριμένες αρμοδιότητες στα πλαίσια της προόδου τους, οι Ανιχνευτές του Συστήματος.