Εκπαίδευση Σκαπανικής (53η)

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 23/07/2018
A/A: / 2018

ΣΧΟΛΗ ΣΚΑΠΑΝΙΚΗΣ
Κλιμάκιο Οργάνωσης: Γενική Εφορεία
Ημ/νία Διεξαγωγής 1: 05/09/2018 έως 09/09/2018
Τόπος Εκπαιδευσης 1: Προσκοπικό Κέντρο "Μαναγρος" Χίου
Τόπος Εκπαίδευσης 2:
Μέθοδος Υλοποίησης: Δια ζώσης ομάδα
Ημ/νια Λήξης Αιτήσεων Συμμετοχής: 26/08/2018
Αρχηγός Δράσης ή Εκπαίδευσης: Γαβριλάκης Φώτης
Κόστος Συμμετοχής: 60 €

Yπεύθυνος Εκπαίδευσης Σκαπανικής : Φώτης Γαβριλάκης

Τόπος : Προσκοπικό Κέντρο «Μάναγρος» Χίος 

Ώρες διεξαγωγής της Ενότητας : 05/09(17:00) ΕΩΣ 09/09(17:00)

Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στις Εκπαιδεύσεις έχουν όλα τα Ενήλικα Στελέχη που έχουν έχουν απογραφεί οι ίδιοι και τα Κλιμάκια τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα. 

Προκειμένου ένα Ενήλικο Στέλεχος, Μέλος Προσκοπικού Δικτύου να λάβει μέρος στην Εκπαίδευση θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω του e-sep στην εφαρμογή e-Ευέλικτη Εκπαίδευση, η Αίτηση Συμμετοχής του από τον Αρχηγό Συστήματος ή τον Περιφερειακό Έφορο μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων.

·        Η Αίτηση Συμμετοχής προκειμένου να γίνει αποδεκτή από το σύστημα θα πρέπει να σημειωθούν τα απαραίτητα στοιχεία από το αντίγραφο του γραμματίου είσπραξης της Οικονομικής Υπηρεσίας ΣΕΠ ή από το αντίγραφο κατάθεσης στο λογαριασμό υπ’ αριθμ. 362-002002-004018 (IBAN: GR 39 0140 3620 36200200 2004 018) της ALPHA BANK. Στην αιτιολογία θα αναγράφεται 53ΣΚΑΠΑΝΙΚΗ-ΕΠΩΝΥΜΟ. Για να ληφθεί υπόψη η ΑίτησηΣυμμετοχής θα πρέπει να έχει καταβληθεί ολόκληρο το προβλεπόμενο ποσό της οικονομικής συμμετοχής.

·        Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής Εκπαιδευόμενου ισχύουν τα παρακάτω σχετικά με την επιστροφή της οικονομικής συμμετοχής:

·        Όταν η ακύρωση γίνει 10 ημερολογιακές ημέρες πριν από την έναρξη της Εκπαίδευσης επιστρέφεται το σύνολο των καταβεβλημένων χρημάτων στον Εκπαιδευόμενο.

·        Όταν η ακύρωση γίνει 7-10 ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης της Εκπαίδευσης επιστρέφεται το70% των χρημάτων της συμμετοχής.

·        Όταν η ακύρωση γίνει σε λιγότερο από 7ημερολογιακές ημέρες πριν από την έναρξη της Εκπαίδευσης τότε, για διαχειριστικούς λόγους λειτουργίας της, παρακρατείται το σύνολο των καταβεβλημένων χρημάτων από τον Εκπαιδευόμενο.

Ο συνολικός αριθμός των Εκπαιδευομένων δε μπορεί να είναι μικρότερος των δέκα πέντε (15) και μεγαλύτερος των τριάντα δύο (32)

Πληροφορίες και ενημέρωση μπορείτε να έχετε από το blog  της Σχολής  53 Σχόλη Σκαπανικής https://53skapaniki.wordpress.com/