Αειφόρο Σύστημα

Σε εφαρμογή του Προγράμματος Δράσης 2013-2015 της Γενικής Εφορείας και με στόχο την ενθάρρυνση της λειτουργίας των Προσκοπικών Συστημάτων με τρόπο φιλικότερο προς το περιβάλλον, η Εφορεία Περιβάλλοντος Γ.Ε. δημιούργησε ένα πρόγραμμα αξιολόγησης της «αειφόρου» λειτουργίας των Προσκοπικών Τμημάτων και Συστημάτων.

Τα κριτήρια αφορούν στους ακόλουθους τομείς:

  • Δράσεις υπαίθρου,
  • Δράσεις ευαισθητοποίησης του κοινού,
  • Ελαχιστοποίηση απορριμμάτων,
  • Προσωπική ανάπτυξη (ανάπτυξη γνώσεων, ικανοτήτων και συμπεριφορών) και
  • Ενίσχυση του πρασίνου μέσα και έξω από τις Προσκοπικές Εστίες.

Καθώς η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί διαχρονική αξία και ιδιαίτερο πεδίο ενασχόλησης για τον Προσκοπισμό από την ίδρυσή του, είναι σημαντικό όλα τα Προσκοπικά Συστήματα να φροντίσουν για την «περιβαλλοντική» τους συμπεριφορά, να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα και να λάβουν τη σχετική αναγνώριση από τη Γενική Εφορεία.

Το πρόγραμμα αξιολόγησης είναι ετήσιο και κατά τη πρώτη περίοδο εφαρμογής θα έχει πιλοτικό χαρακτήρα. Προκειμένου δε να ενθαρρυνθεί η εφαρμογή και να διευκολυνθεί η παρακολούθηση, η συμμετοχή στο πρόγραμμα θα αποτελεί και ξεχωριστό πεδίο στα Κριτήρια Αξιολόγησης Συστήματος. Στην παρούσα Ανακοίνωση επισυνάπτεται το έντυπο με όλες τις απαραίτητες οδηγίες και κατευθύνσεις ώστε τα Συστήματα και Τμήματά μας να λειτουργούν φιλικά προς το περιβάλλον.

Η καθιέρωση του θεσμού του «Αειφόρου Προσκοπικού Συστήματος» μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην καλλιέργεια όχι μόνο οικολογικής συνείδησης - που σε μικρό ή μεγάλο βαθμό γίνεται και σήμερα κατά τη διάρκεια των Προσκοπικών δράσεων - αλλά κυρίως στη διαμόρφωση ενός τρόπου ζωής που συμβάλει στη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας.

Ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή όλων των Προσκοπικών Συστημάτων στο πρόγραμμα, κίνηση που θα επιβεβαιώσει έμπρακτα ότι: «Ο Πρόσκοπος αγαπά τη φύση και προστατεύει το περιβάλλον».