6η Σxολή Περιβάλλοντος

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 23/12/2016
A/A: 130 / 2017

ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Κλιμάκιο Οργάνωσης: Γενική Εφορεία
Ημ/νία Διεξαγωγής 1: 03/06/2017 έως 04/06/2017
Τόπος Εκπαιδευσης 1: Προσκοπικό Κέντρο ΠΥ ΒΑ
Τόπος Εκπαίδευσης 2:
Μέθοδος Υλοποίησης: Δια ζώσης ομάδα
Ημ/νια Λήξης Αιτήσεων Συμμετοχής: 18/05/2017
Αρχηγός Δράσης ή Εκπαίδευσης: Μπάζας Κωνσταντίνος
Κόστος Συμμετοχής: 20 €

Τόπος διεξαγωγής: Προσκοπικό Κέντρο  ΠΥ ΒΑ, Ίλιον Αττικής.

Ημέρα διεξαγωγής: Σάββατο 3 έως Κυριακή  4  Ιουνίου 2017.

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: Πέμπτη  18 Μαΐου2017.

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων:  32

Αρχηγός Σχολής:  Μπάζας Κωνσταντίνος 

  1. Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στις Εκπαιδεύσεις έχουν όλα τα Ενήλικα Στελέχη (άνω των 18 ετών) με ενεργή Εντολή Διοικήσεως, καθώς και τα Μέλη Προσκοπικών Δικτύων, που έχουν απογραφεί οι ίδιοι και τα Κλιμάκια τους για το έτος 2016 - 2017 και έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία το προηγούμενο εκπαιδευτικό στάδιο, όπου αυτό είναι απαιτούμενο. Δικαίωμα συμμετοχής στην Ειδική Εκπαίδευση Μελών Επιτροπών Κοινωνικής Συμπαράστασης (Ε.Κ.Σ.) έχουν τα Μέλη Ε.Κ.Σ. που έχουν απογραφεί για το έτος 2016 – 2017. Τα Ενήλικα Στελέχη και τα Μέλη Προσκοπικών Δικτύων μπορούν να επιλέξουν την Εκπαίδευση που θέλουν να παρακολουθήσουν ανεξάρτητα με το που ανήκουν διοικητικά.

Στη προσεχή Σχολή Περιβάλλοντος  θα συμμετάσχουν, κατ' εξαίρεση, μη Βαθμοφόροι (Μέλη Ε.Κ.Σ., Μέλη Ε.Π.Π. και μη Μέλη του Σ.Ε.Π.) οι οποίοι θα συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση και θα την αποστείλουν ηλεκτρονικά στο email :efperivge@sep.org.gr .  Όσοι δεν έχουν την ιδιότητα του βαθμοφόρου θα κληθούν να καταβάλουν το ποσό συμμετοχής τους αφού πρώτα  εγκριθεί η αίτηση τους. 

Προκειμένου ένα Ενήλικο Στέλεχος, Μέλος Προσκοπικού Δικτύου ή Μέλος Ε.Κ.Σ. να λάβει μέρος στην Εκπαίδευση θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω του e-sep στην εφαρμογή e-Εκπαίδευση, η Αίτηση Συμμετοχής του από τον Αρχηγό Συστήματος ή τον Περιφερειακό Έφορο μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων.

Σε κάθε Εκπαίδευση προτεραιότητα έχουν οι Βαθμοφόροι, οι οποίοι ασκούν τα καθήκοντα στα οποία απευθύνεται η εκάστοτε Εκπαίδευση και έχουν καταβάλει έγκαιρα την οικονομική συμμετοχή τους. Ανάλογα με το είδος της Εκπαίδευσης ο αριθμός των συμμετεχόντων μπορεί να είναι μεταξύ των 3 έως 32 και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μεγαλύτερος.

  1. Διαδικασία Συμμετοχής

Ειδικότερα για να συμμετέχει ένα Ενήλικο Στέλεχος του ΣΕΠ στις Εκπαιδεύσεις θα πρέπει:

  • Η Αίτηση Συμμετοχής του να αποσταλεί ηλεκτρονικά μέσω e-sep σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες.
  • Η Αίτηση Συμμετοχής προκειμένου να γίνει αποδεκτή από το σύστημα θα πρέπει να σημειωθούν τα απαραίτητα στοιχεία από το αντίγραφο του γραμματίου είσπραξης της Οικονομικής Υπηρεσίας ΣΕΠ ή από το αντίγραφο κατάθεσης στο λογαριασμό υπ’ αριθμ. 362-002002-004018 (IBAN: GR 39 0140 3620 3620 0200 2004 018) της ALPHA BANK. Στην αιτιολογία θα αναγράφεται 6ΣΠ-ΕΠΩΝΥΜΟ. Για να ληφθεί υπόψη η Αίτηση Συμμετοχής θα πρέπει να έχει καταβληθεί ολόκληρο το προβλεπόμενο ποσό της οικονομικής συμμετοχής.
  • Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής Εκπαιδευόμενου ισχύουν τα παρακάτω σχετικά με την επιστροφή της οικονομικής συμμετοχής:
  • Όταν η ακύρωση γίνει 10 ημερολογιακές ημέρες πριν από την έναρξη της Εκπαίδευσης επιστρέφεται το σύνολο των καταβεβλημένων χρημάτων στον Εκπαιδευόμενο.
  • Όταν η ακύρωση γίνει 7-10 ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης της Εκπαίδευσης επιστρέφεται το 70% των χρημάτων της συμμετοχής.
  • Όταν η ακύρωση γίνει σε λιγότερο από 7 ημερολογιακές ημέρες πριν από την έναρξη της Εκπαίδευσης τότε, για διαχειριστικούς λόγους λειτουργίας της, παρακρατείται το σύνολο των καταβεβλημένων χρημάτων από τον Εκπαιδευόμενο.