Ζ1 Οργάνωση Διοίκησης και Λειτουργίας Εφορείας.

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 15/05/2017
A/A: / 2017

Ζ1. Οργάνωση Διοίκησης και Λειτουργίας Εφορείας
Κλιμάκιο Οργάνωσης: Γενική Εφορεία
Ημ/νία Διεξαγωγής 1: 07/06/2017 έως 22/06/2017
Τόπος Εκπαιδευσης 1:
Τόπος Εκπαίδευσης 2:
Μέθοδος Υλοποίησης: eLearning
Ημ/νια Λήξης Αιτήσεων Συμμετοχής: 05/06/2017
Αρχηγός Δράσης ή Εκπαίδευσης: Σπύρου Ιωάννης
Κόστος Συμμετοχής: €

Υπεύθυνος Ενότητας : Σπύρου Γιάννης 

e-Learning

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στις Εκπαιδεύσεις έχουν όλα τα Ενήλικα Στελέχη (άνω των 18 ετών) που έχουν Εντολή Διοικήσεως  έχουν απογραφεί οι ίδιοι και τα Κλιμάκια τους για το έτος 2015 - 2016, έχουν συμπληρώσει στο Εκπαιδευτικό τους Πλάνο Εκπαίδευσης την συγκεκριμένη εκπαιδευτική ενότητα και έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία το προηγούμενο εκπαιδευτικό τους στάδιο, όπου αυτό είναι απαιτούμενο. 

Διαδικασία Συμμετοχής

Προκειμένου ένα Ενήλικο Στέλεχος,  να λάβει μέρος στην Εκπαίδευση θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής  e-Εκπαίδευση ( http://e-sep.eu/etraining/flex/flex-login ),  η Αίτηση Συμμετοχής του από τον Αρχηγό Συστήματος ή τον Περιφερειακό Έφορο μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων