Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση είναι το Ανώτατο Όργανο του ΣΕΠ και αποτελείται από τα μέλη που ορίζονται στην παράγραφο 1.3. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε τακτική ετήσια συνεδρίαση το μήνα Απρίλιο ή Μάϊο κάθε έτους και σε έκτακτη συνεδρίαση κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου ή έπειτα από αίτηση πενήντα τουλάχιστον μελών που έχουν εξοφλήσει όλες τις συνδρομές τους ως μέλη.

Τα θέματα που ορίζονται για συζήτηση από τα μέλη που ζητούν τη σύγκληση και που πρέπει ν' ανάγονται πάντοτε στο έργο του ΣΕΠ και στην προαγωγή της Προσκοπικής Κίνησης, περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της έκτακτης Συνέλευσης.

Η συνεδρίαση που ζητούν τα μέλη πρέπει να συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σ' ένα μήνα από την ημέρα της υποβολής της σχετικής αίτησης και συνέρχεται μέσα σ' ένα δίμηνο απ' αυτή. Αν μέσα στην προθεσμία αυτή πρόκειται να συνέλθει η Γενική Συνέλευση σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση, προστίθενται σ' αυτή τα προτεινόμενα θέματα.

Θέματα προς συζήτηση στην τακτική Γενική Συνέλευση μπορούν να προτείνουν με αίτηση τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο πενήντα τουλάχιστον μέλη που έχουν εξοφλήσει όλες τις συνδρομές τους ως μέλη. Η αίτηση πρέπει να έχει κατατεθεί στο ΣΕΠ μέχρι την τελευταία ημέρα του μηνός Μαρτίου, που προηγείται από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Περισσότερα για τους κανόνες που διέπουν την Λειτουργία της μπορείς να βρείς ΕΔΩ


Η Επομένη Γενική Συνέλευση έχει οριστεί για τις 28 Μαΐου του 2016

Ακολουθούν τα σχετικά με την ερχόμενη Γενική Συνέλευση κείμενα: